Strona główna
Logo unii europejskiej

Zautomatyzowane stanowisko do spawania łukiem krytym

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1159439

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12-02-2019
- osobiście lub listownie(wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres Zamawiającego:
„KERSTEN EUROPE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Przemysłowa 6, 97-410 Kleszczów
NIP: 7712219572
REGON: 590564501
Michał Antosiewicz
tel. (44) 731 34 24
FAX. (44) 731 34 25
adres e-mail: mantosiewicz@kersten.pl
lub
- w formie elektronicznej (skan wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji) na adres mantosiewicz@kersten.pl tytułem wiadomości „Oferta na dostawę Zautomatyzowane stanowisko do spawania łukiem krytym”
Złożenie oferty uznane zostanie za skuteczne, jeżeli kompletna oferta (wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami) wpłynie do Zamawiającego lub na skrzynkę mailową o podanym wyżej adresie w terminie określonym w niniejszym punkcie. Data stempla pocztowego nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.

Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

mantosiewicz@kersten.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Antosiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(44) 731 34 24

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
Zautomatyzowane stanowisko do spawania łukiem krytym:
Wszystkie układy słupowysięgnika muszą być zintegrowane w centralnym układzie sterowania z komunikacją cyfrową z jednolitym systemem sterowania
Stanowisko przeznaczone jest do spawania wzdłużnego i obwodowego rur technologią łuku krytego (SAW)
o parametrach:
‒ Zakres średnic rur od 500 mm do 4 000 mm
‒ Zakres grubości ścianek rur od 10 mm do 60 mm
‒ Długość poszczególnych sekcji (carg): do 3500 mm
‒ Możliwość spawania wewnątrz rury dla ø 1500 mm
Minimalne parametry urządzenia:
LP. Parametr
1Słupowysięgnik jedno głowicowy obrotowo-przejezdny zmotoryzowany o podwyższonej sztywności (HD) 2 Zakres roboczy słupowysięgnika 5 m x 5 m;3 Słupowysięgnik z obrotem ręcznym min. 180° lub lepszym np. zmotoryzowanym;4Słupowysięgnik zmotoryzowany, przejezdny na torowisku o długości roboczej 6 m; 5 Prowadnice liniowe i łożyska wzdłużne dla ruchu wysięgnika we wszystkich kierunkach – przód/tył oraz góra/dół
6Słupowysięgnik ze sprzętem spawalniczym inwertorowym - źródło 1000A wraz z głowicą spawalniczą z automatycznym, elektro-mechanicznym układem śledzenia złącza i kontrolerem procesu spawania oraz z automatycznym układem podawania i odciągu topnika
7 Słupowysięgnik w zestawie ze stanowiskową suszarką topnika o pojemności min. 100 kg i mocy elementów grzejnych min. 3600 W
8 Technologia spawania SAW / ACDC drut pojedynczy od ø 1.60 – 6.00 mm
9 Obieg recyrkulacji topnika z wbudowanym systemem podgrzewania topnika
10 Zdalnie sterowany układ zasypu i odciągu topnika z centralnym, ciśnieniowym zbiornikiem topnika z wkładami grzewczymi i czujnikiem niskiego poziomu topnika (ewentualnie z adsorpcyjnym osuszaczem powietrza).
11 Urządzenie wyposażone w układ krzyżowy o zakresie roboczym min. 200x200 mm oraz układem automatycznego śledzenia złącza z zestawem wymiennych końcówek śledzących zintegrowany z systemem sterowania słupowysięgnika
12 Stanowisko spawalnicze sterowane z jednego panelu sterowniczego. Start procesu spawania zsynchronizowany z ruchem roboczym wysięgnika oraz zintegrowanego obrotnika. Obsługa systemu spawalniczego dokonywana jest z poziomu sterowniczego.
13 Oprogramowanie zainstalowane na panelu operatorskim pozwala na kompletne sterowanie pracą słupowysięgnika oraz w pełni kontrolować proces spawania. Dzięki zintegrowanemu sterowaniu możliwe jest sterowanie, monitorowanie oraz prowadzenie zapisów statystycznych i jakościowych procesów spawania
14 Stanowisko sterowania z panelem dotykowym
15 Kamera przemysłowa do pozycjonowania palnika z zoomem / kontroli osi spawu, laserowa plamka prowadząca w osi oraz laserowy wskaźnik wysokości palnika
16 Graficzny wskaźnik stanu pracy (napięcia) czujnika śledzącego z systemem STOP cyklu w razie dojścia w skrajne położenia (brak śledzenia).
17 Prędkość podnoszenia wysięgnika [m/min]: 0.15 – 1.5 lub lepiej
Prędkość przesuwy belki poziomej [m/min]: 0.15 – 1.5 lub lepiej
Prędkość przesuwu układu jezdnego [m/min]: 1.8 lub lepiej
18 Słupowysięgnik zintegrowany z dwoma zespołami obrotników rolkowych 40 ton przejezdnych na torowisku o długości roboczej 12 mb oraz z zespołem obrotników rolkowych 20 ton przestawnych na torowisku o długości roboczej 4 mb.
• Stanowiskowy zestaw obrotników rolkowych o udźwigu i możliwości obrotu 40 ton składający się z jednej sekcji napędowej i trzech sekcji biernych, Dwie sekcje bierne na podwoziach przejezdnych niezmotoryzowanych. Sekcja czynna i jedna sekcja bierna na podwoziach przejezdnych zmotoryzowanych. Zestaw na torowisku o długości roboczej 12 mb
• Stanowiskowy zestaw obrotników rolkowych o udźwigu i możliwości obrotu 20 ton składający się z jednej sekcji napędowej i jednej sekcji biernej. Obie sekcje stacjonarne z możliwością zmiany rozstawu np. suwnicą. Zestaw na torowisku o długości roboczej 4 mb
19 Posadowienie prowadnic dla obrotników na profilu ciągnionym bez wpuszczania w posadzę
20 Prędkość obrotowa obrotników rolkowych regulowana bezstopniowo (silnik AC z przekładnią samohamowną sterowany falownikiem).
21 Rozstaw rolek regulowany bezstopniowo przy pomocy mechanizmu śrubowego dla wymaganego zakresu średnic elementu obracanego (np. Ø 250 – 5000 mm)
22 Pilot do sterowania obrotników rolkowych z cyfrowym wyświetlaczem prędkości obrotowej ,możliwości sterowania z pulpitu słupowysięgnika.
23 Wszystkie układy słupowysięgnika muszą być zintegrowane w centralnym układzie sterowania z komunikacją cyfrową z jednolitym systemem sterowania
24 Sterowanie z jednego pulpitu z możliwością archiwizowania danych i monitoringiem oraz możliwością zdalnej diagnostyki poprzez sieć LAN – pełna integracja stanowiska włączając zadawanie parametrów spawania (sterowanie spawarką) i sterowanie osiami zewnętrznymi (obrotniki rolkowe) z tego samego pulpitu.
25 Stanowisko przeznaczone jest do spawania wzdłużnego i obwodowego rur technologią łuku krytego (SAW)
o parametrach:
‒ Zakres średnic rur od 500 mm do 4 000 mm
‒ Zakres grubości ścianek rur od 10 mm do 60 mm
‒ Długość poszczególnych sekcji (carg): do 3500 mm
‒ Możliwość spawania wewnątrz rury o średnic ø 1500 mm
26 Możliwość spawania wewnątrz rury ø 1000 mm - z wykorzystaniem standardowej głowicy, bez konieczności przezbrajania urządzenia
Szczegółowe wytyczne oraz specyfikacja techniczna zawarta jest w załączniku Zapytane Ofertowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Kleszczów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup Stanowiskaktóre tworzy słupowysięgnik jednogłowicowy o zakresie roboczym 5 m x 5 m z obrotem ręcznym 180˚ przejezdny na torowisku o długości 6 mb zintegrowany z zespołem obrotników rolkowych 40 ton przejezdnych na torowisku o długości 12 mb oraz z zespołem obrotników rolkowych 20 ton przestawnych na torowisku o długości 4 mb

Przedmiot zamówienia

Zautomatyzowane stanowisko do spawania łukiem krytym
Stanowisko tworzy słupowysięgnik jednogłowicowy o zakresie roboczym 5 m x 5 m z obrotem ręcznym 180˚ przejezdny na torowisku o długości 6 mb zintegrowany z zespołem obrotników rolkowych 40 ton przejezdnych na torowisku o długości 12 mb oraz z zespołem obrotników rolkowych 20 ton przestawnych na torowisku o długości 4 mb. Zestaw ze sprzętem spawalniczym inwertorowym 1000A AC/DC z odciągiem, zbiornikiem i stanowiskową suszarką topnika. Urządzenie wyposażone jest w układ krzyżowy o zakresie roboczym min. 200 x 200 mm oraz układem automatycznego śledzenia złącza z zestawem wymiennych końcówek śledzących zintegrowany z systemem sterowania słupowysięgnika . Stanowisko spawalnicze sterowane z jednego panelu sterowniczego a nastawy parametrów spawania realizowane z kontrolera spawarki. Start procesu spawania zsynchronizowany z ruchem roboczym wysięgnika oraz zintegrowanego obrotnika. Obsługa systemu spawalniczego dokonywana jest z poziomu sterowniczego. Oprogramowanie zainstalowane na panelu operatorskim pozwala na kompletne sterowanie pracą słupowysięgnika oraz w pełni kontrolować proces spawania. Dzięki zintegrowanemu sterowaniu możliwe jest sterowanie, monitorowanie oraz prowadzenie zapisów statystycznych i jakościowych procesów spawania. Pracę operatora ułatwia dodatkowy, przenośny panel sterowania, umożliwiający precyzyjne ustawienie głowicy spawalniczej, czujnika prowadzenia spoiny oraz zdalne (tj. z pozycji operatora) uruchomienie (przycisk START) lub zatrzymanie procesu (STOP).
Wszystkie układy słupowysięgnika muszą być zintegrowane w centralnym układzie sterowania z komunikacją cyfrową z jednolitym systemem sterowania
Stanowisko przeznaczone jest do spawania wzdłużnego i obwodowego rur technologią łuku krytego (SAW)
o parametrach:
‒ Zakres średnic rur od 500 mm do 4 000 mm
‒ Zakres grubości ścianek rur od 10 mm do 60 mm
‒ Długość poszczególnych sekcji (carg): do 3500 mm
‒ Możliwość spawania wewnątrz rury dla ø 1500 mm
Zakres całości zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE).
Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancja udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych.
Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcia w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.
Szczegółowa specyfikacja techniczna zawarta jest w załącznika zapytanie Ofertowe.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin dostawy i uruchomienia (realizacji umowy): 16 tygodni od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.Wykonawca winien posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności, zgodnej z przedmiotem zamówienia.

Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Potencjał techniczny

3.Wykonawca winien posiadać zdolności techniczne do wykonania przedmiotu zamówienia. Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

2.Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia. Warunki uznane zostaną za spełnione wówczas, gdy Wykonawca w dacie składania oferty złoży oświadczenie zawarte w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz Ofertowy stanowiący załącznik nr 1.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Otwarcie ofert nastąpi 13-02-2019
Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania, tj. niespełniającej wymagań formalnych lub merytorycznych. W przypadku zaistnienia powyższej okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia o przedłużenie terminu związania ofertą. Brak zgody na przedłużenie powyższego terminu spowoduje odrzucenie oferty

W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do uzupełnienia braków, korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. W powyższym celu Zamawiający wyznaczy zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień oraz odpowiedni termin na ich dokonanie. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury wyboru oferenta, unieważnienia postępowania ofertowego, uznania, że postępowanie ofertowe nie dało rezultatu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteriami oceny są:
- Cena netto zamówienia - 100%

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Zaproponowana przez Wykonawcę cena powinna zostać w ofercie podana jako cena brutto oraz z rozbiciem na cenę netto i podatek VAT, wyrażona w PLN. W przypadku wskazania w ofercie ceny w walucie innej niż PLN, cena ta zostanie przeliczona na PLN według średniego kursu danej waluty opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zamieszczenia niniejszego zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego.

Cena oferty (zarówno cena brutto, jak i cena netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie jako kryterium oceny oferty będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN(w tym w razie konieczności po przeliczeniu ceny wykazanej w walucie obcej według zasad opisanych powyżej). Przy dokonywaniu kalkulacji ceny należy wziąć pod uwagę wszystkie elementy składającą się na wykonanie Przedmiotu Zamówienia. W ofercie cena powinna zostać przedstawiona według zasad wynikających z formularza ofertowego.

- Cena netto zamówienia - 100%
Punkty za kryterium I „Cena” zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:
najniższa zaoferowana łączna cena (netto)
ilość punktów = ----------------------------------------------------- x 100
łączna cena w badanej ofercie (netto)
Punkty Łącznie = Kryterium I
Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Wykluczenia

Z postępowania Zamawiający wykluczy podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku przesłanki wykluczenie z postępowania wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„KERSTEN EUROPE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Przemysłowa 6

97-410 Kleszczów

łódzkie , bełchatowski

Numer telefonu

(44) 731 34 24

Fax

(44) 731 34 25

NIP

7712219572

Tytuł projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii walcowania i spawania elementów z blach trudnościeralnych będącej wynikiem własnych prac B+R

Numer projektu

RPLD.02.03.01-10-0095/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. PEMAMEK OY; Lamminkatu 47, 32200 Loimaa, Finland, cena netto 924 263,50 PLN (215 000 EUR) , data wpłynięcia oferty: 12-02-2019
Liczba wyświetleń: 284