Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie obrębie Górnego Kościoła

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159435

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANA NR 6
Zamawiający wskazuje, iż zmianie uległ przedmiar prac, mający charakter pomocniczy, a stanowiący Załącznik nr 9 do zapytania. Nowy przedmiar udostępniony został pod linkiem https://drive.google.com/open?id=1Xx7jwpGEV6H0JZ9aTAWta9GcX6dsTIy7 .
Nowa wersja przedmiaru oznaczona została jako „Załącznik nr 9 (zmieniony 2019.02.04) - Przedmiar_elektryczny”.

Ponadto, Zamawiający wskazuje, iż w związku z zadanymi pytaniami (Zestaw pytań nr 2) Zamawiający pod linkiem, o którym mowa powyżej udostępnił dodatkowe dokumenty - w folderze pod nazwą „dodatkowe dokumenty - (dodane 04.02.2019)” i oznaczona jako E1, E2, E3, E4, E5, E6.

ZMIANA NR 5
Zamawiający informuje, że zmianie uległ załącznik nr 15 do zaproszenia - WYKAZ PRAC.
Zmieniony załącznik nr 15 załączony został do niniejszego ogłoszenia.

ZMIANA NR 4
Zamawiający informuję o zmianie zaproszenia oraz załączników w zakresie logotypów. Zamawiający prosi o wypełnianie załączników w zmienionej wersji, uwzględniającej powyższą zmianę

ZMIANA NR 3
Zamawiający wskazuje, iż w związku z złożonymi pytaniami zmianie ulegała treść Rozdziału VI ust. 1 lit a) oraz Rozdziału VIII zaproszenia. Aktualna treść w zakresie fragmentu, który uległ zmianie znajduje się w treści udzielonych odpowiedzi.
Treść pytań oraz odpowiedzi stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i stanowią jej integralną część.

ZMIANA NR 2
Zamawiający informuje, że zmianie uległ adres e-mail wskazany w polu "Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia".
Prawidłowy adres e-mail, pod którym należy kontaktować się z Zamawiającym w sprawie ogłoszenia to: projekt@wszyscyswieci.pl

ZMIANA NR 1
Zamawiający informuje, że zmianie uległ dokument w postaci Załącznika nr 9 - Przedmiar elektryczny.

Poprawny załącznik, o którym mowa powyżej, został udostępniony pod nazwą "Załącznik nr 9 ( zmieniony 2019.01.10) - Przedmiar_elektryczny" pod uprzednio podanym linkiem (tj. https://drive.google.com/open?id=1Xx7jwpGEV6H0JZ9aTAWta9GcX6dsTIy7 ) wraz z innymi załącznikami, które nie uległy zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Parafia Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie, Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2019 r. do godz. 10:00, w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność.

2. Koperta powinna być oznaczona:
„Oferta na wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w obrębie Kościoła Górnego.”
Nie otwierać przed dniem: 11 lutego 2019 r. do godz. 10:00
„ Nazwa i adres oferenta”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marcin Stolarski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

projekt@wszyscyswieci.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie obrębie Górnego Kościoła.

Całość dokumentacji dotyczącej inwestycji oraz zakresu prac (załączniki nr 1-13 zaproszenia) dostępna jest do pobrania pod linkiem:

https://drive.google.com/open?id=1Xx7jwpGEV6H0JZ9aTAWta9GcX6dsTIy7

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła oraz instalacji elektrycznej w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie obrębie Górnego Kościoła.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła oraz prac związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie obrębie Górnego Kościoła.

Kod CPV

92522200-8

Nazwa kodu CPV

Usługi ochrony budynków historycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92522100-7 - usługi ochrony obiektów historycznych,
45212361-4 – roboty budowlane w zakresie obiektów sakralnych,
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne,
45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został wykonany nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zaproszenie do składania ofert, stanowiące załącznik do niniejszego postępowania.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zaproszenie do składania ofert, stanowiące załącznik do niniejszego postępowania.

Potencjał techniczny

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zaproszenie do składania ofert, stanowiące załącznik do niniejszego postępowania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zaproszenie do składania ofert, stanowiące załącznik do niniejszego postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu określa zaproszenie do składania ofert, stanowiące załącznik do niniejszego postępowania.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:
a) zmianę terminu realizacji Umowy połączonej także ze zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy w następujących przypadkach:
i. spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności takimi jak: klęski żywiołowe, warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów,
ii. będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności takich jak: nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej,
iii. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,
Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do wykonywania przedmiotu zamówienia, w sposób należyty. Zmiany te będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może zostać dokonana wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdyby Wykonawca miał ponieść stratę w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ppkt. i. – iii.
b) rezygnację przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, jeżeli:
i. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe w przewidywanym terminie,
ii. zrealizowanie przedmiotu umowy w całości nie będzie możliwe z przyczyn technicznych, albo na skutek zmiany przepisów prawnych np. p. poż., bhp, norm technicznych,
iii. nastąpiła zmiana technologii, sposobu wykonania robót, liczba lub asortyment dostarczonych urządzeń;
W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy pracami i robotami.
2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę.
3. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
4. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin realizacji Umowy.
5. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie aneksu.
6. Dla potrzeb umowy przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
7. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu.
8. Strona umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z umowy ze względu na działanie siły Wyższej nie jest narażona na zapłatę kary umownej lub odstąpienie z powodu niedopełnienia obowiązków Umowy.
9. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze stron o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonanie swoich obowiązków wynikających z umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, którego nie wstrzymuje zdarzenie siły wyższej.
10. W przypadku ustania siły wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wynikających z Umowy.
11. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. Zmiany nieistotne nie wymagają aneksu do Umowy. Zmianą nie wymagającą zmiany do umowy jest, w szczególności:
a) zmiana siedziby którejkolwiek ze stron,
b) zmiana personelu odpowiedzialnego za wykonywanie Umowy, w tym osób wskazanych w §2 ust. 11 umowy,
c) zmiana osób upoważnionych do czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowe warunki w tym zakresie określa zaproszenie do składania ofert, stanowiące załącznik do niniejszego postępowania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty brutto – 60 %
2. Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich – 20 %,
3. Kryterium doświadczenia osób mających pełnić funkcję konserwatorów dzieł sztuki – 20 %

Szczegółowy opis kryteriów oceny i sposobu przyznawania punktacji zawiera zaproszenie, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W WARSZAWIE

Adres

pl. Plac Grzybowski 3/5

00-115 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

602625383

Fax

226204343

NIP

5252384511

Tytuł projektu

Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do zasobów kultury

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1010/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

AC KONSERWACJA ZABYTKÓW PIOTROWSKI, KOSAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA
ul. Szlak 18/12
31-161 Kraków,
oferta wpłynęła: 11 lutego 2019 r.
cena oferty: 12 036 398,71 zł brutto
Liczba wyświetleń: 397