Strona główna
Logo unii europejskiej

Scenariusze rozwojowe Polski w perspektywie roku 2050.

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-02-2019

Numer ogłoszenia

1159422

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca powinien złożyć ofertę w ciągu 35 dni od daty publikacji ogłoszenia. Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej na adres e-mail: emilia.malak-petlicka@miir.gov.pl.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

emilia.malak-petlicka@miir.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pani Emilia Malak-Pętlicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 273 75 97

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Rozwój odpowiedzialny jest jednym z fundamentów polityki spójności i innych polityk UE. Przygotowana i przyjęta w 2017 roku strategia średniookresowa (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR) oraz dziewięć strategii horyzontalnych będących w opracowaniu opierają się o model rozwoju odpowiedzialnego. Jednym z jego założeń jest realizacja potrzeb obecnego pokolenia, która będzie wdrażana m.in. bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych pokoleń. SOR nakreśliła scenariusze rozwojowe do roku 2030. Gros inwestycji i projektów SOR będzie realizowanych ze wsparciem funduszy obecnej i przyszłej perspektywy finansowej UE. Jednak w aktualnym systemie dokumentów strategicznych Polski, jak i UE nie ma takich, które odwoływałyby się do okresu po 2030 r.: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jak również długookresowa strategia mają horyzont 2030, natomiast Biała księga w sprawie przyszłości Europy sięga roku 2025. Biała księga definiuje co prawda najważniejsze wyzwania europejskie: globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych, starzenie się społeczeństw, automatyzacja i robotyzacja, ocieplanie klimatu i spadek zaufania obywateli do instytucji UE. Ciągle jednak wyraźnie brakuje narzędzi – w skali UE i Polski – wspierających proces decyzyjny w długim okresie. Ważnym uwarunkowaniem w tym zakresie będzie efekt negocjacji budżetu UE oraz proponowane szczegółowe cele w obszarach tematycznych (podobnie do już istniejących np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy zwiększenie efektywności energetycznej). (zgodnie z SOPZ).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem pracy jest przygotowanie scenariuszy rozwoju Polski do roku 2050 w oparciu o zidentyfikowane megatrendy. Pisemny materiał problemowy, który będzie produktem tego zadania, ma zawierać propozycje scenariuszy rozwoju Polski do roku 2050 w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym z uwzględnieniem megatrendów i wyzwań dla Polski opisanych w załączniku do SOPZ.

Przedmiot zamówienia

Rozwój odpowiedzialny jest jednym z fundamentów polityki spójności i innych polityk UE. Przygotowana i przyjęta w 2017 roku strategia średniookresowa (Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – SOR) oraz dziewięć strategii horyzontalnych będących w opracowaniu opierają się o model rozwoju odpowiedzialnego. Jednym z jego założeń jest realizacja potrzeb obecnego pokolenia, która będzie wdrażana m.in. bez umniejszania szans rozwojowych przyszłych pokoleń. SOR nakreśliła scenariusze rozwojowe do roku 2030. Gros inwestycji i projektów SOR będzie realizowanych ze wsparciem funduszy obecnej i przyszłej perspektywy finansowej UE. Jednak w aktualnym systemie dokumentów strategicznych Polski, jak i UE nie ma takich, które odwoływałyby się do okresu po 2030 r.: koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jak również długookresowa strategia mają horyzont 2030, natomiast Biała księga w sprawie przyszłości Europy sięga roku 2025. Biała księga definiuje co prawda najważniejsze wyzwania europejskie: globalizacja i zmiany w układzie sił gospodarczych, starzenie się społeczeństw, automatyzacja i robotyzacja, ocieplanie klimatu i spadek zaufania obywateli do instytucji UE. Ciągle jednak wyraźnie brakuje narzędzi – w skali UE i Polski – wspierających proces decyzyjny w długim okresie. Ważnym uwarunkowaniem w tym zakresie będzie efekt negocjacji budżetu UE oraz proponowane szczegółowe cele w obszarach tematycznych (podobnie do już istniejących np. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych czy zwiększenie efektywności energetycznej). (zgodnie z SOPZ).

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

I. etap – do 3 tygodni od daty podpisania umowy – przekazanie i uzgodnienie z zamawiającym sposobu organizacji prac związanych z realizacją projektu;
II. etap – do 10 tygodni od daty uzgodnienia sposobu realizacji zadania – przekazanie projektu pracy zamawiającemu, nie później niż do 31 maja 2019 r.;
III. etap – 3 tygodnie od przekazania projektu pracy zamawiającemu – czas na konsultacje między zamawiającym i Wykonawcą;
IV. etap – tydzień od przekazania uwag przez zamawiającego Wykonawcy i odbiór pracy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie badań foresightowych udokumentowane referencjami, protokołem odbioru lub w formie publikacji (drukowanej, cyfrowej) – minimum dwa projekty tego typu.
 W zaproponowanym przez Wykonawcę zespole opracowującym scenariusze powinni być eksperci z następujących dziedzin: planowanie strategiczne i przestrzenne, publicystyka ekonomiczna, politologia, demografia, energetyka, ochrona środowiska, nowe technologie. Doświadczenie eksperta w danej dziedzinie powinno być udokumentowane minimum dziesięcioletnim stażem pracy w danej dziedzinie lub przedstawionym w ofercie dorobkiem naukowym.
 Wykonawca powinien wskazać lidera zespołu opracowującego scenariusze. Zaproponowany przez Wykonawcę lider projektu powinien posiadać potwierdzone doświadczenie w zakresie zarządzania projektem oraz przygotowywaniem i redagowaniem tekstów naukowych lub publicystycznych w formie drukowanej lub cyfrowej: minimum trzyletnie w zakresie zarządzania projektami i minimum pięcioletnie w zakresie przygotowywania i redagowania tekstów naukowych lub publicystycznych.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zostanie wybrany na podstawie oceny przesłanego materiału syntetycznie opisującego metodykę konstruowania scenariuszy (maksymalnie 5 stron standardowego maszynopisu). Warunki przystąpienia do składania ofert są opisane w punkcie 5. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do negocjacji warunków po wyborze oferty.
3. Zamawiający zawiera umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Wzór umowy jest załącznikiem do ogłoszenia.
4. Zaproszenie do składania ofert nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie oznacza zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Kryteria oceny zadania są następujące:
1. Metodyka opracowania scenariuszy. Ocenie podlega zaproponowany sposób wykonania zadania: trafność metodyki tworzenia scenariuszy do zadania; uwzględnienie istniejących raportów i badań w tym zakresie; wskazanie wybranych megatrendów oraz wyzwań dla Polski; zaproponowanie w ofercie dodatkowych obszarów istotnych w punktu widzenia konstruowania scenariuszy. Trafność metodyki rozumiana jest jako zaproponowanie metody i zakresu wraz z uzasadnieniem ich zastosowania.
Do uzyskania maksymalnie 65 pkt.
Sposób oceny:
• do 55 punktów: stopień trafności doboru metodyki i technik foresightowych oraz wskaźników, wraz z uzasadnieniem, zaproponowanych dla realizacji celu zadania;
• do 10 punktów – propozycja uzupełnienia analizy o trendy i wyzwania dla Polski spoza wymienionych w załączniku do SOPZ z uzasadnieniem;
• nieadekwatny dobór metodyki i technik foresightowych dla realizacji celu badania – brak punktów.
2. Cena – 35 punktów
W kryterium „Cena” do obliczenia wyniku zostanie zastosowany wzór:
cena oferty najtańszej
Liczba punktów = ------------------------------ x 35
cena oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT STRATEGII ROZWOJU

Adres

pl. Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

222737600

Fax

222738908

NIP

5262895199

Tytuł projektu

Wzmocnienie potencjału beneficjentów - realizacja wybranych projektów SOR w latach 2017-2020

Numer projektu

POPT.03.01.00-00-0174/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum 4CF oraz Atmoterm oraz Fundacja Instytut Sobieskiego, ul.Górskiego 9, 00-033 Warszawa, data wpłynięcia oferty 13.02.2019 r., 151044,00 zł. brutto.
Liczba wyświetleń: 781