Strona główna
Logo unii europejskiej

Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych - pilotaż 2

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159322

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 21.01.2019
Dołączono załącznik "Pytania i wyjaśnienia" z odpowiedzią na pytanie zadane przez potencjalnego oferenta w zakresie zapisu znajdującego się we wzorze umowy.
W związku z powyższym dodano również plik: "ZMIANA_21-01-2019 Załączniki do zapytania ZP/03/01/2019"

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie na adres:
NAPIFERYN BIOTECH SP. Z O.O.
ul. Stanisława Dubois 114/116
93-465 Łódź
lub na adres e-mail: l.stanczyk@napiferyn.pl w terminie do dnia 11.02.2019 do godziny 23:59
Na kopercie/w temacie wiadomości proszę podać: ZP/03/01/2019 – Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – pilotaż 2.
Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.stanczyk@napiferyn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Stańczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 935 807

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – pilotaż 1 (NaCl, NaOH 0,5M, NaOH 0,1M, HCl 0,5M, Benzoesan sodu, Na2SO3) dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2019).

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Żórawina

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, niezbędnych do realizacji projektu „Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku” o numerze POIR.01.01.01-00-0563/15

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych – pilotaż 1 (NaCl, NaOH 0,5M, NaOH 0,1M, HCl 0,5M, Benzoesan sodu, Na2SO3) dla NAPIFERYN BIOTECH Sp. z o. o. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2019).

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2019 zawiera zakres minimalnej zamawianej ilości, jest to ilość która zostanie zamówiona bezwarunkowo w ramach nie więcej niż 10 niezależnych dostaw.

Jeżeli w zestawieniu parametrów wymaganych stanowiącym Załącznik nr 3, zostały określone parametry minimalne asortymentu, to oznacza, że można zaoferować asortyment o wyższych parametrach jakościowo-wydajnościowych od żądanych przez Zamawiającego pod warunkiem spełnienia wszystkich określonych parametrów minimalnych.

Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji postępowania, określające typ produktu lub producenta są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na elementy równoważne w przypadku wskazania w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych.

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Publikacja zapytania ofertowego: 08.01.2019
Nabór ofert do 11.02.2019 do godziny 23:59
Otwarcie i ocena ofert: 12.02.2019 - 14.02.2019
Podpisanie umowy w terminie: 15.02.2019
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: 15.02.2019
Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30.09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
• Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek złożyć:
Podpisane oświadczenia stanowiące element formularza zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Płatność sukcesywna, realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę faktury wraz z oryginałem protokołu zdawczo-odbiorczego dostawy potwierdzającego wykonanie przez Wykonawcę postanowień umowy dostawy.

Pozostałe informacje:
1. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania:
Łukasz Stańczyk – l.stanczyk@napiferyn.pl - tel. 607 935 807.
2. Strony zapisane oferty i załączników muszą być ponumerowane i podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę, osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
3. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.
4. Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem XI.
6. Wszystkie nazwy własne użyte w dokumentacji postępowania, określające typ produktu lub producenta są podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe, funkcjonalne i użytkowe produktu.
7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników chemicznych, równoważnych jakościowo, fizykochemicznie, eksploatacyjnie i technicznie do materiałów wskazanych przez Zamawiającego
8. Zamawiający dopuszcza dostarczanie odczynników chemicznych o innej pojemności lub masie niż te wskazane w Załączniku Nr 3 Zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2019, jednakże dopuszczalne są opakowania mniejsze, w których łączna ilość odczynnika jest zgodna z całkowitą ilością określoną przez Zamawiającego w Załączniku Nr 3 Zapytania ofertowego nr ZP/03/01/2019.
9. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości Zamawiającego. Zamawiający może wezwać do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
11. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami, w celu doprowadzenia do polepszenia warunków zamówienia, głównie ceny.
13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferty częściowe lub wariantowe nie będą brane pod uwagę.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie prowadzonego postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo żądać od Oferentów wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych ofert
16. Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy dopuszczalna jest w przypadkach:
zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm,
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania zamówienia, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
Zestawienie parametrów wymaganych – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Oferta musi być ważna przynajmniej przez okres 60 dni, przy czym bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu rejestrowego, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
Wszelkie poprawki w ofercie (jeśli wystąpiły) muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w niniejszym postępowaniu zamówień dodatkowych i uzupełniających, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z wykonawcą, o ile zamówienia te będą zgodne z podstawowym przedmiotem zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spełniającą warunki określone w Zapytaniu ofertowym.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Lp. Nazwa kryterium Waga Sposób przyznawania punktów

1. Cena oferty netto w zł 90% ocena na podstawie formularza ofertowego – Załącznik nr 1

najniższa cena netto zapytania ofertowego
C1 = ----------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty netto

2. Termin dostawy danej partii przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach (14 dni lub krótszy) liczonych od dnia złożenia zamówienia 5%

najkrótszy termin dostawy spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu
C2 = ------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
termin dostawy zawarty w badanej ofercie

3. Okres przydatności poszczególnych artykułów wymienionych w Załączniku nr 3 wyrażony w miesiącach (minimalny dopuszczalny okres przydatności to 6 miesięcy) liczony od dnia dostarczenia danego artykułu 5%

okres przydatności zawarty w badanej ofercie
C3 = -------------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
najdłuższy okres przydatności spośród terminów we wszystkich ofertach złożonych i niewykluczonych w postępowaniu

4. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Przyznanie punktów dla każdej oferty złożonej i niewykluczonej w postępowaniu nastąpi wg wzoru: C = C1*90%+C2*5%+C3*5%

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a.) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b.) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c.) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d.) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższych wymogów należy potwierdzić w formie oświadczenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAPIFERYN BIOTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Stanisława Dubois 114/116

93-465 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

+48 503 542 475

NIP

7272793774

Tytuł projektu

Prace badawczo – rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej w skali świata technologii produkcji izolatów białkowych na bazie roślin oleistych, ze szczególnym uwzględnieniem rzepaku

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0563/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 257