Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup odczynników chemicznych 08 01 2019 C

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2019

Numer ogłoszenia

1159308

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami (o ile są wymagane) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres: tenders@selvita.com, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348
Kraków

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tenders@selvita.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Kalinowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

0048 122 974 700

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Odczynniki chemiczne

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów

Przedmiot zamówienia

1. 3-Aminopyridine 25 g*1 462-08-8
2. 2,4-Dichloro-5-trifluoromethyl-pyrimidine 5 g*1 3932-97-6
3. (2-AMINOPHENYL)DIMETHYLPHOSPHINE OXIDE 10 g*1 1197953-47-1
4. 3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole 100 g*1 5334-39-4
5. 4-Hydroxy-N-methylpiperidine 100 g*1 106-52-5
6. 1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-4-amine 1 g*1 64517-88-0
7. (2-AMINOPHENYL)DIMETHYLPHOSPHINE OXIDE 25 g*1 1197953-47-1
8. 2,4-DICHLORO-5-METHYLPYRIMIDINE 25 g*1 1780-31-0

Kod CPV

33696300-8

Nazwa kodu CPV

Odczynniki chemiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Celem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych służących do realizacji badań w projekcie pt. Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: max. 14 dni kalendarzowych od dnia zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z
Zamawiającym*.

Warunki zmiany umowy

Nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta - ważna min. 30 dni kalendarzowych

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:
• złożenie oferty w terminie;
• przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w części IV;
• zakres funkcjonalności oferowanego produktu musi być zgodny z wymogami określonymi w części II.
2. Kryterium oceny ofert:
• Cena 100%
3. Sposób dokonywania oceny:
• Zamawiający dokona wyboru oferty o najniższej cenie spośród ofert zgodnych z wymogami zapytania.

W przypadku przedstawienia takiej samej ceny, przez co najmniej dwóch dostawców, Zamawiający powoła się na dodatkowe parametry – w pierwszej kolejności termin realizacji, a w przypadku braku rozstrzygnięcia Dostawcy zostaną wezwani do ponownego przedstawienia cen.

Na prośbę Oferentów przedstawiony zostanie protokół z podsumowania ofert, w którym ceny zostaną przeliczone zgodnie z poniższą regułą (0-10 pkt):
• najniższa z zaoferowanych cen - 10 pkt;
• najwyższa z zaoferowanych cen - 0 pkt;
• pozostałe: 10 - (zaoferowana cena/najwyższa zaoferowana cena) * 10 pkt.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SELVITA S.A.

Adres

Profesora Michała Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

12 297 47 00

Fax

12 297 47 01

NIP

6792942955

Tytuł projektu

Nowa generacja immunoterapii nowotworów oparta o aktywację odpowiedzi immunologicznej pacjentów

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0404/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Combi Blocks Inc. z siedzibą 7949 Silverton Ave 915, San Diego, CA 92126, Stany Zjednoczone - 08.01.2019
Inter-chem Poznań Sp. z o.o. z siedzibą ul. Św. Michała 100, 61-005 Poznań - 08.01.2019
Liczba wyświetleń: 156