Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP CENTRUM OBRÓBCZEGO KLASY CNC

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1159199

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:

"METALOSKRAW" ZBIGNIEW DUBAS
ul. Górnicza 15,
41-506 Chorzów
Tel. 604 999 999 osoba do kontaktu: Zbigniew Dubas
E mail : zdubas@poczta.onet.pl

Termin wpłynięcia ofert upływa: 12.02.2019

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.


Kryteria formalne składanych ofert:
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
- załącznik: aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał) wraz z minimum 2 referencjami z zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.
5. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
6. Oferta musi być ważna minimum 60 dni.
7. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zdubas@poczta.onet.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Dubas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

604 999 999

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego centrum obróbczego klasy CNC .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup nowego centrum obróbczego klasy CNC .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego centrum obróbczego klasy CNC o parametrach nie gorszych niż:

- Wymiar stołu roboczego: min. 1200 mm x 500 mm
- Obciążenie stołu: min. 800 kg
- Liczba rowków T-owych w stole: min. 5szt. x 18H8 x 100 mm
- Przejazd w osi X: min. 1100 mm
- Przejazd w osi Y: min. 500 mm
- Przejazd w osi Z; min. 630 mm
- Minimalna odległość końcówki wrzeciona od pow. stołu: max. 150 mm
- Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: min. 6000 obr/min
- Moc wrzeciona (stała / S6-40%): min. 18,5 kW / 27,8 kW
- Moment wrzeciona (stały / S6-40%): min. 194 Nm / 294 Nm
- Stożek wrzeciona: #50
- Posuw szybki w osiach X/Y/Z: min. 36/36/30 m/min.
- Posuw roboczy w osiach X/Y/Z: min. 15 m/min
- Magazyn narzędzi: min. 24 narzędzia na oprawki BT50
- Chłodzenie przez narzędzie chłodziwem o ciśnieniu min. 20 bar
- Transporter wiórów taśmowy
- Waga maszyny: min. 7600 kg
- Maksymalna wysokość urządzenia: do 3100 mm
- Powierzchnia instalacji maszyny z transporterem wiórów: max. 3900 x 2700 mm

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy
Dostawa do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego.
b) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
c) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).

Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
- załącznik: aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał) wraz z minimum 2 referencjami z zakresu przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja na urządzenie

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium I: Cena
Waga: 70
Sposób oceny:
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 70. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium II: Gwarancja na urządzenie
Waga: 30
Sposób oceny:
Gwarancja powyżej lub równa 18 miesięcy - 30 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 18 miesięcy lub równa 12 miesięcy - 15 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 12 miesięcy - 0 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena netto oraz gwarancja na urządzenie wynosi 100.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*70+G
P-liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G – gwarancja

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę dłuższy okres gwarancji na urządzenie.

Wykluczenia

Zakres wykluczenia oferenta
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie Oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.

Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"METALOSKRAW" ZBIGNIEW DUBAS

Adres

Górnicza 15/Nie dotycz

41-506 Chorzów

śląskie , Chorzów

NIP

6270009103

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie zaawansowanych i elastycznych usług w zakresie wysokich technologii dla branży energetycznej oraz rehabilitacyjnej

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00D5/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 324