Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup usługi badawczej w ramach realizacji prac B+R w projekcie pt. " Opracowanie technologii wytwarzania łopatek wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z kanałami wewnętrznymi odtwarzanymi za pomocą monolitycznych rdzeni " planowanego do realizacji w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Data publikacji: 09.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 18-02-2019

Numer ogłoszenia

1159196

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać:
1. Na piśmie, doręczone na adres siedziby Zamawiającego, tj.:
Nazwa: Consolidated Precision Products Poland sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Hetmańska 120,
35-078 Rzeszów
woj. podkarpackie
lub
drogą elektroniczną (skan dokumentacji w formacie PDF) na adres: rafal.cygan@cppcorp.com w temacie
wiadomości e-mail należy wpisać: „Oferta dotyczy projektu HPT”.
2. Termin złożenia oferty: 18 luty 2019 roku (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
3. Brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie stanowi zawarcia umowy.
4. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
4.1. Zamawiający akceptuje wyłącznie załączniki w postaci skanów podpisanych dokumentów.
4.2. Zaleca się, by każdy załącznik wielostronicowy zapisany był w jednym pliku.
4.3. Każdy załączony plik powinien być opisany inną nazwą własną, zgodnie ze schematem: „Nazwa
Wykonawcy_nazwa pliku”. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w treści wiadomości informacji o
liczbie i nazwach przesyłanych plików.
4.4. W przypadku problemów technicznych związanych z brakiem możliwości przesłania pliku przez
Wykonawcę, z jego otwarciem lub wydrukiem e-maila przez Zamawiającego, spowodowanych
niezastosowaniem się do zaleceń wskazanych w pkt. 4. konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę,
który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem
Zamawiającego.
5. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem należy uwzględnić, iż biuro Zamawiającego
czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00. W przypadku problemów z doręczeniem oferty
poza wskazanymi godzinami, konsekwencje obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i
oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rafal.cygan@cppcorp.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafal Cygan

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

723660807

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy w ramach projektu pt. " Opracowanie technologii wytwarzania łopatek wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z kanałami wewnętrznymi odtwarzanymi za pomocą monolitycznych rdzeni " planowanego do realizacji w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe” , Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: rzeszowski Miejscowość: Rzeszow

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie podwykonawcy części prac merytorycznych projektu do realizacji w postępowaniu na podstawie dokumentu „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, które przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 50 000 zł netto tj. bez podatku od towarów i usług (VAT).
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług obejmującej prace badawczo-rozwojowe celem optymalizacji procesu wytwarzania odlewów w zakresie:
- ustalenie ograniczeń technologicznych oraz opracowanie wstępnej koncepcji procesu produkcji łopatek HPT z rdzeniami ceramicznymi. W ramach prowadzonych prac należy wykonać symulacje rozkładu wartości temperatury podczas zalewania formy, krystalizacji nadstopu i chłodzenia odlewów z użyciem komercyjnego oprogramowania ProCast.
Przewiduje się wykonanie co najmniej 5 symulacji numerycznych krystalizacji odlewu dla różnych wartości temperatury formy.
- opracowanie bazy danych materiałowych i określenie podstawowych parametrów cieplno fizycznych rdzeni ceramicznych, które zostaną następnie wprowadzone do bazy danych oprogramowania. Uzyskane wartości tych parametrów będą niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia symulacji numerycznych. Należy wyznaczyć wartości ciepła właściwego, dyfuzyjności cieplnej, gęstości i współczynnika przewodzenia ciepła dla dostarczonego rdzenia ceramicznego.
- ustalenie oddziaływania rdzenia ceramicznego na rozkład pola temperatury w układzie forma ceramiczna-stop-rdzeń.
W ramach tego podzadania powinny zostać wykonane symulacje numeryczne dla rożnych wartości współczynników cieplno fizycznych rdzenia ceramicznego.
Walidację otrzymanych wyników przeprowadzić należy w próżniowym piecu topialnym z wykorzystaniem samonośnych form ceramicznych (wraz z rdzeniami) oraz nadstopu niklu. CPP Poland zobowiązuje się do dostarczenia modeli woskowych wraz z zatopionymi w nich rdzeniami ceramicznymi. Wytworzenie modelowych zestawów woskowych, samonośnych form ceramicznych jak również zakup certyfikowanego nadstopu niklu pozostaje po stronie Wnioskodawcy. Przewiduje się wykonanie co najmniej 5 kampanii odlewniczych. Formy o różnej temperaturze powinny zostać zalane ciekłym nadstopem niklu. Podczas nagrzewania i zalewania formy oraz krystalizacji odlewów należy również przeprowadzić pomiar rozkładu wartości temperatury z wykorzystaniem min 3 termoelementów umieszczonego we wnęce formy.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Okres realizacji usługi to maksymalnie 18- m-cy od daty podpisania umowy
2. Realizacja usługi będzie rozliczana w cyklach półrocznych na podstawie raportów z postępu prac merytorycznych potwierdzonych podpisanymi protokołami zdawczo-odbiorczymi bez uwag Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczenia będącego Załącznikiem Nr 4 (Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu).
Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty spełniające poniższe kryteria, oceniane na podstawie oświadczenia będącego załącznikiem do formularza ofertowego.
Niespełnienie jakiegokolwiek z niżej wymienionych kryteriów, skutkować będzie odrzuceniem oferty:
a) Posiadanie odpowiednich zasobów osobowych zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
b) Dysponowanie infrastrukturą, umożliwiającą realizację badań w obszarze symulacji, odlewania superstopów niklu oraz badań ich właściwości fizycznych i mechanicznych.
c) Prowadzenie badań wg procedur badawczych zgodnych z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami wymaganymi przez przemysł lotniczy (np. NADCAP,PCA).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca usług musi posiadać udokumentowane kompetencje:
1) minimum 3 zrealizowane projekty badawcze/badawczo rozwojowe z obszaru lotnictwa w tym co najmniej jeden w funkcji lidera,
2) minimum 5 publikacji w czasopismach z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przeciągu ostatnich 5 lat w zakresie tematycznym projektu,
3) doświadczenie w badaniu stopów niklu dla przemysłu lotniczego w zakresie silników lotniczych zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzone certyfikatami.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się:
- składania ofert częściowych, gdyż Zamawiający wymaga elementów/modułów ze sobą kompatybilnych, aby mogły one posłużyć do budowy jednego, kompleksowego rozwiązania,
- ofert wariantowych,
- wariantowości cen.
2. Oferent powinien zagwarantować sposób realizacji zamówienia korzystny z punktu widzenia ochrony środowiska poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji.
3. Do oferty należy załączyć podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy:
- Oświadczenie o zachowanie poufności (Załącznik Nr 2)
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3)
- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 4)
4. Dopuszcza się dokonanie przedpłaty za usługę na konto podwykonawcy do wysokości 60% wartości całości przedmiotu zamówienia. Wypłata nastąpi na pisemny wniosek podwykonawcy na podstawie faktur zaliczkowych.
5. Udokumentowanie poprawności realizacji zlecenia będzie polegało na przekazaniu opracowanego raporty i potwierdzeniu odbioru prac protokołem zdawczo-odbiorczym.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik 1 – formularz ofertowy
Załącznik 2 – umowa o zachowanie poufności
Załącznik 3 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik 5 – ogólne warunki zakupu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1. Cena przedmiotu zapytania ofertowego - waga kryterium 60%
2. Prowadzenie badań wg procedur badawczych zgodnych z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17025, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami wymaganymi przez przemysł lotniczy (np. NADCAP,PCA)”: Prace badawczo-rozwojowe dotyczą wdrażania nowych rozwiązań w przemyśle lotniczym do aktualnej produkcji i potwierdzenia tego certyfikatami uznawanymi przez przemysł lotniczy. Przedstawienie wyników badań w certyfikowanym laboratorium jest warunkiem koniecznym aby zostały uznane w procedurze certyfikacji wyrobu prowadzonej przez organa nadzoru lotniczego (EASA,FAA).
Ocena końcowa danej oferty będzie liczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach, tj.: ilość punktów uzyskanych w kryterium 1 „cena netto” + ilość punktów uzyskanych w kryterium 2 „prowadzenie badan zgodnie wymogami procedur certyfikacyjnych”.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę.
Zasady przyznawania punktacji za poszczególne kryteria:
1. Kryterium cena:
Liczba punktów = (Cmin/Cof ) * 100 * Wc
gdzie:
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych
Cof - cena podana w ofercie badanej
Wc - waga kryterium ceny
2. Kryterium nr 2:
a) posiadanie certyfikatu przez poddostawcę uznawanego przemysł lotniczy - 40 pkt
b) brak certyfikatów – 0 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CONSOLIDATED PRECISION PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.

Adres

Hetmańska 120

35-078 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

+48723660807

NIP

7010533575

Tytuł projektu

Opracowanie technologii wytwarzania łopatek wirnika turbiny wysokiego ciśnienia HPT silnika lotniczego z kanałami wewnętrznymi odtwarzanymi za pomocą monolitycznych rdzeni ceramicznych

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 200