Strona główna
Logo unii europejskiej

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach Projektu „Przez innowacje do wiedzy” nr RPPD.03.01.02-20-0251/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi III Kompetencje i kwalifikacje Działania/Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – formularz cenowy

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159183

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na adres szkoły - Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. bryg. pil. Witolda Urbanowicza w Suwałkach , 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 66 do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 1300 .

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wioleta Sawicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

875678063

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach Projektu „Przez innowacje do wiedzy” nr RPPD.03.01.02-20-0251/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi III Kompetencje i kwalifikacje Działania/Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – formularz cenowy
2. CPV 39162100-6 - pomoce dydaktyczne, 48000000-8 -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30213000-6 - Komputery przenośne, 30231300-0 - Monitory ekranowe, 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne, 38650000-6 – sprzęt fotograficzny
3. Wykonawca musi zapewnić na swój koszt załadunek i transport dostarczonych urządzeń i sprzętu do siedziby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu wyłącznie wyroby fabrycznie nowe, wolne od wad, wysokiej jakości, o wysokich walorach użytkowych, oryginalnie zapakowane i odpowiadające normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych. Dostarczony sprzęt i wyposażenie muszą spełniać również wymagania zawarte w formularzu cenowym
4. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Obowiązek udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno –jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne
6. Warunki równoważności rozwiązań
1) Ten sam zakres zastosowań
2) Ta sama funkcjonalność rozumiana jako zbiór funkcji realizowanych przez rozwiązanie
3) Sposób realizacji funkcji zgodny pod względem ergonomicznym
4) Nie gorsze parametry techniczne dotyczących wydajności, bezpieczeństwa eksploatacji.
5) Nie gorszy poziom wsparcia technicznego oferowanego przez producenta rozwiązania równoważnego
7. Zamówienie dotyczy projektu finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Suwałki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni w ramach Projektu „Przez innowacje do wiedzy” nr RPPD.03.01.02-20-0251/16 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi III Kompetencje i kwalifikacje Działania/Poddziałania 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 – formularz cenowy

Kod CPV

39162100-6

Nazwa kodu CPV

Pomoce dydaktyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48000000-8 -Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30213000-6 - Komputery przenośne, 30231300-0 - Monitory ekranowe, 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne, 38650000-6 – sprzęt fotograficzny

Harmonogram realizacji zamówienia

14 dni od dnia podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

.

Warunki zmiany umowy

1. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt 1 w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego
b) w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,
c) z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania;
5) możliwość zmiany towaru- pomocy dydaktycznych na towar o lepszych parametrach w ramach utrzymanej ceny w przypadku gdy:
a) towar objęty zamówieniem został wycofany z produkcji i zastąpiony innym o parametrach nie niższych niż wymagany przez Zamawiającego,
b) niedostępnością towaru z innych przyczyn za które nie odpowiada wykonawca;
6) zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.
3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę procentową
cena ofertowa brutto - 100 %

C = (C minimalna /C badana) x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO SUWAŁKI

Adres

Adama Mickiewicza 1

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

875628000

Fax

875628098

NIP

8442155152

Tytuł projektu

"Przez innowacje do wiedzy"

Numer projektu

RPPD.03.01.02-20-0251/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

OPTINEX Zbigniew Walicki, ul. Jonkajtysa 4, 16-300 Augustów,
data wpłynięcia: 16.01.2019 r.
cena: 92 859,31
Liczba wyświetleń: 536