Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/1.2/2019 przedmiotem którego jest zakup laboratoryjnego młynka planetarnego przez firmę Polchar Sp. z o.o.

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159149

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres pknigawka@polchar.pl nie później niż do dnia 11.02.2019 do godz. 9:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r o godz. 9:15 w siedzibie firmy Polchar Sp. z o.o.,
ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pknigawka@polchar.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Knigawka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 609 270 540

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laboratoryjnego młynka planetarnego do przygotowania próbek analitycznych węgla i koksu

Przedmiotowe urządzenie powinno spełniać poniższe warunki i posiadać parametry nie grosze niż:
• dwustanowiskowy planetarny młynek kulowy;
• urządzenie nablatowe o wymiarach maksymalnych: szerokość 100 cm, głębokość 60 cm;
• maksymalny ciężar urządzenia do 125 kg;
• możliwość mielenia materiałów twardych, miękkich, kruchych i wilgotnych;
• młynek przystosowany do mielenia zarówno na jednym jak i dwóch stanowiskach jednocześnie;
• maksymalne uziarnienie początkowe: nie mniej niż 8 mm;
• możliwość uzyskania granulacji dla węgla i koksu ≤100 µm;
• automatyczny docisk naczynia mielącego w stanowisku na tarczy obrotowej;
• hermetycznie zamknięta komora mieląca, zamykająca i otwierająca się automatycznie;
• młynek wyposażony w 2 szt. naczyń o pojemności min 400ml wykonanych z tlenku cyrkonu bez kul mielących (dopuszcza się aby obudowa naczyń była wykonana z innego materiału);
• maksymalna prędkość obrotowa nie mniej niż 650 obr/min;
• możliwość nastawy czasu mielenia, prędkości obrotowej, postojów;
• sterowanie i programowanie parametrów mielenia za pomocą ekranu dotykowego;
• chłodzenie komory mielącej umożliwiające długotrwałe mielenie;
• blokada uruchomienia młynka z nieprawidłowo zamocowanymi naczyniami;
• blokada przed otwarciem pokrywy komory mielącej podczas pracy młynka;
• zasilanie 230 V/ 50 Hz;
• gwarancja nie mniej niż 24 miesiące
• autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
• certyfikaty CE oraz instrukcja w języku polskim

Przedmiot zamówienia musi być kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i
wykonawczych.
Brak spełnienia wymagań technicznych przedmiotu zamówienia skutkuje odrzuceniem oferty.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: policki Miejscowość: Police

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup laboratoryjnego młynka planetarnego do przygotowania próbek analitycznych węgla i koksu

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup laboratoryjnego młynka planetarnego do przygotowania próbek analitycznych węgla i koksu

Kod CPV

38296000-6

Nazwa kodu CPV

Przyrządy badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy urządzenia w ciągu 6 tygodni od odpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

Informacje dodatkowe:

1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach licząc od terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
• odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie bez wskazania przyczyny,
• zakończenia postępowania bez dokonania wyboru wykonawcy,
• unieważnienia postępowania ofertowego w momencie uzyskania ofert przewyższających zakładany budżet na realizację zamówienia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
1. w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy;
2. w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, mogące uniemożliwić dostawę oraz inne
okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację postanowień umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać następujące elementy:
1. Pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
2. Datę przygotowania i termin ważności oferty
3. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,
4. Zakres i szczegółowy opis przedmiotu oferty,
5. Cenę całkowitą netto i brutto,
6. Warunki i termin płatności,
7. Okres gwarancji
8. Datę/okres realizacji przedmiotu oferty,
9. Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
10. Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty,

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

Cena: 100

Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według poniższego wzoru:

PC = (CN/CR) X 100, gdzie:

PC – liczba punktów w kryterium cena oferty przyznanych rozpatrywanej ofercie
CN – najniższa zaoferowana cena
CR – cena z rozpatrywanej oferty
100 – waga kryterium

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z wnioskodawcą. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
5. pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLCHAR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres

Kuźnicka 1

72-010 Police

zachodniopomorskie , policki

NIP

8510007123

Tytuł projektu

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego POLCHAR Sp. z o.o. w Policach lidera czystych innowacyjnych technologii

Numer projektu

RPZP.01.02.00-32-0008/18-00

Inne źródła finansowania

Realizacja zamówienia współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 Oś priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedmiotowe zamówienie zostanie udzielone firmie:
Silesia Projekt Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeromskiego 7, 40-709 Katowice

Data wpłynięcia oferty: 10.01.2019 r.
cena oferty: 102 000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 228