Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa wdrażania i rozliczania projektu, w tym wsparcie w zarządzaniu projektem pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159100

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy dostarczyć w wersji papierowej (w segregatorze/skoroszycie/kopercie/paczce) do siedziby Zamawiającego na adres:

BALTICON Spółka Akcyjna
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk

bądź w wersji elektronicznej (skan oferty) na adres poczty elektronicznej: i.lickiewicz@balticon.pl i/lub m.mikolajczyk@balticon.pl zgodnie ze wskazanym terminem składania ofert.

Przygotowanie i sposób złożenia oferty
✓ Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym;
✓ Oferent może złożyć tylko jedną ważną ofertę;
✓ Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w zapytaniu ofertowym;
✓ Oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, muszą być podpisane przez Oferenta w taki sposób aby możliwe było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką);
✓ Każda poprawka w ofercie musi być podpisana lub zaparafowana przez osobę/y/ podpisującą/e/ ofertę;
✓ Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów dołączonych przez Oferenta;
✓ Kopie wymaganych dokumentów, winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li Oferenta wraz z datą poświadczenia.
✓ Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie kompletu powyższych dokumentów w formie elektronicznej (skan kompletnej, podpisanej oferty);
✓ Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i inne koszty ponosi Oferent;
✓ W przypadku osobistego dostarczenia oferty, dostarczenia przez posłańca lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, ofertę należy złożyć w segregatorze/skoroszycie. W przypadku dostarczenia za pomocą poczty bądź posłańca, koperta/paczka winna zostać opatrzona: imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem (siedzibą) oraz numerem telefonu Oferenta; dopuszcza się odcisk stempla lub napis dostatecznie wyróżniający ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego. Dokumentacja (oraz ewentualna koperta/paczka) oznaczona winna być napisem: „Oferta na usługę wdrażania i rozliczania projektu w BALTICON S.A.”
✓ W przypadku wysłania oferty za pomocą poczty elektronicznej, oferta musi stanowić skan spełniający wymagania formy papierowej. W tytule wiadomości zawierającej ofertę należy wpisać: „Oferta na usługę wdrażania i rozliczania projektu w BALTICON S.A.”, natomiast w treści maila należy wpisać imię i nazwisko (nazwa/firma), dokładny adres (siedziba) oraz numer telefonu.

Zmiana i/lub wycofanie oferty

Oferent może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie powinno być opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia, opieczętowane i dostarczone w zamkniętej kopercie oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Po wycofaniu oferty wcześniejszej oferent może dokonać złożenia kolejnej oferty. Oferta wycofana nie podlega ocenie ofert.
Oferent może złożyć tylko jedną ważną ofertę..

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.lickiewicz@balticon.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Lickiewicz, Mateusz Mikołajczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 474 322, 607 111 243

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wdrażania i rozliczania projektu, w tym wsparcia w zarządzaniu projektem pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Zakres świadczonych usług będzie obejmował:
* przygotowanie do realizacji projektu, w tym przygotowanie dokumentacji wewnętrznej (przegląd i zaproponowanie zmian w obowiązujących zarządzeniach, regulaminach i procedurach wewnętrznych, które mają związek z realizowanym projektem i które mogą podlegać dostosowaniu, zaproponowanie zapisów niezbędnych do wymaganego przez Program oddelegowania pracowników, przygotowanie wzorów wymaganych przez Program dokumentów projektowych, zaproponowanie dodatkowych regulacji wewnętrznych, zgodnie z wymogami Programu);
* udzielanie Zamawiającemu z wyprzedzeniem wszelkich informacji dotyczących obowiązków informacyjnych Zamawiającego względem realizowanego projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz wytycznymi programowymi;
* przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu wzorów informacji i wszelkich zapisów, jakie Zamawiający winien upowszechnić w związku z realizacją projektu i wynikających z obowiązków informacyjno-promocyjnych Zamawiającego, w tym m.in. przygotowanie informacji dotyczącej realizacji projektu, wzorów tablic itp.;
*wprowadzanie zmian do wniosku o dofinansowanie projektu i załącznikach do WoD, w zależności od potrzeb wynikających z realizacji projektu i wymogów Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Zarządzającej;
* obsługa systemu SL2014, w tym komunikacja z Instytucją Pośredniczącą/Instytucją Zarządzającą, przygotowywanie wniosków o płatność, ich obsługa i poprawa, wprowadzanie danych o zamówieniach publicznych i innych informacji do systemu SL2014;
* pozyskanie od Zamawiającego informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczania projektu, w tym informacji niezbędnych do sporządzania wniosków o płatność;
* cykliczne przygotowywanie dla Instytucji Pośredniczącej harmonogramów zamówień w projekcie oraz aktualizacji harmonogramów wydatków, płatności oraz opisu projektu;
* wskazanie wzoru opisów dla dokumentów finansowych związanych z projektem, wsparcie działów księgowości oraz kadr w zakresie tworzenia opisów dokumentów projektowych;
*wsparcie w zakresie przygotowania i obsługi zamówień realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
*wsparcie w zakresie prawidłowej promocji projektu zgodnie z Zasadami promocji i oznakowania projektów w Programie, w tym przygotowanie lub opiniowanie przygotowanych wzorów materiałów promocyjnych, sporządzenie planu promocji zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz wsparcie Zamawiającego w dbaniu o terminowość realizacji działań informacyjno-promocyjnych;
*realizacja innych obowiązków Beneficjenta, wynikających z wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) i umowy o dofinansowanie;
*przygotowanie do kontroli i audytu, obsługa kontroli zewnętrznych, prowadzonych przez uprawnione w Programie instytucje,
*wsparcie Zamawiającego w zarządzaniu realizacją projektu.

Zamawiający przewiduje, iż usługi wdrażania i rozliczania projektu świadczone będą w przez Oferenta średnio 50 godzin miesięcznie.

Usługi rozliczania projektu świadczone będą:
- pośrednio, w siedzibie Wykonawcy oraz w razie konieczności bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego bądź na terenie placu budowy przedmiotowej inwestycji, jednak świadczenie usług w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy odbywać się będzie nie więcej niż 12 h w miesiącu (rozłożone maksymalnie w dwóch dniach roboczych).
Uwaga! Koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca.
- za pośrednictwem elektronicznych środków przekazu (telefon, email).

Streszczenie projektu:
Przedmiotem Inwestycji jest budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego. W ramach realizacji inwestycji planuje się wykonanie prac przygotowawczych oraz realizację prac związanych z budową nawierzchni terminalu kontenerowego o powierzchni około 5,9 ha (w tym około 5,1 ha stanowi teren placu składowego) oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej. W ramach projektu zakupione zostaną również urządzenia składowo – przeładunkowe. Roboty budowlane przeprowadzone zostaną w trzech etapach. Realizacja prac nastąpi w oparciu o dokumentację projektową.
Projekt składany w ramach konkursu nr POIiŚ.3.2/1/16 Oś Priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.2. Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych (grupa C Transport intermodalny), uzyskał dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Lokalizacja inwestycji: ul. Ku Ujściu, działki: 3, 4/3, 4/5, 4/9, 4/10 obręb ewidencyjny 083, 80-701 Gdańsk. Termin realizacji projektu/inwestycji: 01.01.2019 r – 31.10.2021 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamowienia jest wyłonienie wykonacy usługi wdrażania i rozliczania projektu pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.
Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wdrażania i rozliczania projektu, w tym wsparcia w zarządzaniu projektem pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji usługi wdrażania i rozliczania projektu: styczeń/luty 2019 r.
Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana maksymalnie 14 dni od przekazania Oferentowi informacji o wyborze jego oferty. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podjął się realizacji usługi niezwłocznie po podpisaniu umowy między stronami.

Termin zakończenia realizacji usługi wdrażania i rozliczania projektu: do dnia złożenia końcowego wniosku o płatność i uzyskania informacji o rozliczeniu inwestycji. Oferent/Wykonawca ma obowiązek dokonać ostatecznego rozliczenia projektu wraz z wszelkimi poprawkami do wniosku o płatność końcową, niezależnie od długości trwania procedury sprawdzającej. Zamawiający przewiduje, iż rozliczenie projektu może potrwać od 2 do 6 miesięcy po dacie zakończenia inwestycji.

Terminy w ramach projektu:
1. Termin realizacji projektu/inwestycji: 01.01.2019 r. – 31.10.2021 r.
2. Przewidziany termin realizacji usługi wdrażania i rozliczania projektu: styczeń/luty 2019 – październik 2021 r. (z uwzględnieniem zapisów dotyczących konieczności ostatecznego rozliczenia projektu)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga spełniania poniższego warunku:
a. wiedza i doświadczenie

Doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanej/wskazanych do realizacji usługi: doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE na stanowisku koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń, specjalisty ds. projektów lub tożsamym - minimum 3 lata.
Doświadczenie zawodowe należy wykazać w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postepowaniu należy załączyć do oferty referencje, świadectwa pracy lub inne dokumenty potwierdzające treść oświadczenia.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający może unieważnić/anulować postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.
2. O unieważnieniu/anulowaniu postępowania ofertowego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Oferentów, którzy:
✓ ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
✓ złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert;
Unieważnienie/anulowanie postępowania następuje w sposób, w jaki ogłoszenie zostało upublicznione.
3. Umowa z Wykonawcą zawarta zostanie w formie pisemnej.
4. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w zapytaniu ofertowym, chyba że Zamawiający unieważni/anuluje postępowanie.
5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni w sposób w jaki zostało upublicznione niniejsze zapytanie.
6. Termin i miejsce podpisania umowy
a. Oferent, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, lecz nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania Oferenta o wyborze jego oferty.
b. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy usługi,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga złożenia co najmniej:
1. Formularza oferty - wzór stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o braku powiązań - wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego,
3. Wykaz doświadczenia zawodowego - wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
4. Dokument/dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu - warunek: Wiedza i doświadczenie.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających na realizację przedmiotu zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający uzna ofertę za spełniającą wymagania i przyjmie ją do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
✓ oferta co do treści spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym;
✓ z liczby i treści złożonych dokumentów wynika, że Oferent spełnia warunki formalne udziału w postepowaniu określone w zapytaniu ofertowym;
✓ złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione;
✓ oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

2. Oferta niespełniająca wymagań zostanie odrzucona.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia i uzupełniania złożonych ofert. Przy czym złożone na wezwanie Zamawiającego wyjaśnienia lub/i uzupełniania nie mogą prowadzić do zmiany oferty.

3. Kryteria oceny ofert i sposób przyznawania punktacji
a. CENA
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert. Oferent wskazuje cenę ryczałtową za całość zamówienia.

Waga punktowa przypisana do kryterium CENA - 100 punktów.

Oferty zostaną przeliczone wg poniższego wzoru:

Ocena = (Cena brutto* oferty minimalnej / Cena brutto* oferty badanej) x 100

*UWAGA!!!!
Cena brutto w przypadku oferenta będącego osobą fizyczną/nie prowadzącego działalności gospodarczej i składającego ofertę, stanowi kwotę całkowitych kosztów związanych z zawarciem umowy, tj. kwotę wynagrodzenia brutto brutto [(czyli: netto ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzenia (narzutami zleceniodawcy i zleceniobiorcy)].

4. Oferent spełniający kryteria udziału w postepowaniu, który uzyska najwyższą ilość punktów zostanie zaproszony do podpisania umowy na wykonanie usługi.

5. Zamawiający ma prawo poprawić w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe bądź wzywa oferenta do poprawienia tych omyłek. Oferent, który złożył ofertę zawierającą omyłki rachunkowe, zostanie poinformowany o ich poprawieniu bądź wezwany do poprawy omyłek, i jeżeli w terminie trzech dni od daty otrzymania zawiadomienia/wezwania nie zgodzi się na ich poprawienie, jego oferta zostanie odrzucona.

Wykluczenia

Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie Oferenta będzie jednoznacznie z odrzuceniem złożonej przez niego oferty. Wykluczone zostaną również podmioty powiązane Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Zamawiający nie udzieli zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo. Poprzez powiązania kapitałowe, bądź osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego.

Poprzez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonywującymi w jej imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą usługi, polegające na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający uzna, że Oferent spełnia warunek dotyczący braku powiązań osobowych i kapitałowych, jeżeli Oferent złoży oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80-601 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

601 474 322

NIP

9581639003

Tytuł projektu

Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego.

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0051/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Struktura finansowania:
- dofinansowanie ze środków UE - 50% kosztów kwalifikowalnych projektu;
- wkład własny Beneficjenta - 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz na podstawie złożonych ofert dokonano wyboru oferty Wykonawcy usługi wdrażania i rozliczania projektu.
Wybór Wykonawcy:
MF PROJEKT Monika Frygier, ul. Łąkowa 1/3, 82-100 KMIECIN, NIP 5782571528
data wpływu oferty: drogą elektroniczną dnia 16.01.2019 r. godz. 11:47
Cena brutto oferty: 74 800 zł.


Oferty wszystkich oferentów stanowią dokumentację projektu.
VII. Głównym Administratorem Danych Osobowych jest:
BALTICON S.A. ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, dalej zwany „GADO”.
I. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu wyboru ofert na usługę wdrażania i rozliczania projektu do którego odnosiło się zapytanie ofertowe,
II. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez GADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora danych osobowych na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to podmioty świadczące usługi kadrowe, usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcy systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.
III. GADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
IV. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do zakończenia okresu trwałości projektu.
Liczba wyświetleń: 306