Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/3.3.1/2019 z dnia: 07.01.2019 na usługę organizacji 7 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców z branży turystycznej do Małopolski

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1159061

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać elektronicznie w formie skanu podpisanego przez Wykonawcę, na adres e-mail: zamowienia@mot.krakow.pl
Ostateczny termin składania ofert upływa na koniec dnia: 14.01.2019

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia@mot.krakow.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu i warunków zamówienia udziela pani Małgorzata Kruk, e mail: malgorzatak@mot.krakow.pl, tel. 12-421-16-04, oraz pani Karolina Jawor e-mail karolinaj@mot.krakow.pl, tel. 12-421-16-04

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

731171587

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa organizacja 7 przyjazdowych misji gospodarczych, promujących potencjał gospodarczo-turystyczny województwa małopolskiego grup przedsiębiorców (z Europy).

Misje realizowane są w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”. Dla każdej misji Zamawiający opracuje i dostarczy Wykonawcy Program, zgodnie z którym Zamawiający będzie zobowiązany zrealizować usługę.

Misje będą zorganizowane z następujących krajów:

-Holandia
-Belgia
-Węgry
-Szwajcaria
-Austria
-Niemcy
-Francja

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zagraniczne Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja 7 przyjazdowych misji gospodarczych grupy przedsiębiorców oraz nawiązanie współpracy pomiędzy Małopolskimi MŚP, a zagranicznymi przedsiębiorcami zainteresowanymi ofertami małopolskich podmiotów gospodarczych z szeroko pojętej branży turystycznej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa organizacja 7 przyjazdowych misji gospodarczych, promujących potencjał gospodarczo-turystyczny województwa małopolskiego grup przedsiębiorców (z Europy).

Misje realizowane są w ramach projektu pn. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”. Dla każdej misji Zamawiający opracuje i dostarczy Wykonawcy Program, zgodnie z którym Zamawiający będzie zobowiązany zrealizować usługę.

Misje będą zorganizowane z następujących krajów:

-Holandia
-Belgia
-Węgry
-Szwajcaria
-Austria
-Niemcy
-Francja

Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
- odpowiedzialności za prawidłowy przebieg misji (przygotowanie, przeprowadzenie, obsługę logistyczną i techniczną przedmiotowej misji),
-staranności w wykonaniu zamówienia ze szczególnymi wskazaniami zawartymi w specyfikacji: rezerwacja i zakup biletów lotniczych, transfery lokalne, rezerwacja i zakup noclegów, rezerwacja atrakcji według programu (zakup biletów wstępu, dokonanie rezerwacji przewodnika po poszczególnych obiektach), rezerwacja miejsca na posiłki oraz zamówienie posiłków, wynajem sal konferencyjnych na potrzeby projektu.
- dostarczenia relacji fotograficznej z trwania misji
- dostarczenia raportu z misji na podstawie wzoru opracowanego przez Zamawiającego
- dostarczenie listy obecności uczestników misji (lista uprzednio dostarczona przez Zamawiającego)
- dostarczenia listy obecności MŚP na warsztatach (lista uprzednio dostarczona przez Zamawiającego)
- dostarczenia wypełnionych ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez zaproszonych uczestników misji (ankiety uprzednio dostarczone przez Zamawiającego)
Termin realizacji 7 misji gospodarczych: między 1 luty 2019r. – 30 czerwiec 2019 r. (każdorazowo czas trwania jednej misji gospodarczej to 4-5 dni).

Miejsce organizacji usługi: Małopolska

Temat przewodni misji: turystyka aktywna sportowo-rekreacyjna (wiosna, lato, jesień, zima), turystyka uzdrowiskowa i medyczna (Wellness &spa), turystyka biznesowa

Uczestnicy misji gospodarczej: wyselekcjonowani przez Zamawiającego touroperatorzy z Europy

Ilość zagranicznych przedsiębiorców biorących udział w każdej misji do Małopolski z danego kraju: średnio 8 osób.

Zamawiający zastrzega, iż ww. usługa nie jest usługą o charakterze turystycznym

Szczegółowy Zakres zadań Wykonawcy w załączniku Zapytanie ofertowe 1/3.3.1/2019

Kod CPV

79952100-3

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji 7 misji gospodarczych: między 1 luty 2019r. – 30 czerwca 2019 r. (każdorazowo czas trwania jednej misji gospodarczej to 4-5 dni).
Planowane terminy misji gospodarczych przedsiębiorców w roku 2019:
- I kwartał – Węgry, Francja
- II kwartał – Austria, Belgia, Holandia, Niemcy, Szwajcaria
Przedstawiony wyżej plan terminowy misji gospodarczych w poszczególnych kwartałach może ulec zmianie o czym Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia bądź jego poszczególnych elementów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy w całości lub w części w wyniku zmiany terminów poszczególnych misji gospodarczych, związanej z zaistnieniem okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie podpisania umowy, w szczególności takich jak: brak możliwości zebrania odpowiedniej wielkości grupy, zmiana terminu realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie.
Dokładny termin wykonania poszczególnych misji wraz z ramowym programem oraz danymi uczestników misji zostanie wskazany Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem planowanej wizyty.
Wykonawca na podstawie ramowego programu przygotowanego przez zespół projektowy prześle zamawiającemu szczegółowy program zawierający (godziny, miejsca posiłków, miejsce zakwaterowania, godziny przylotów i wylotów) do akceptacji, najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem planowanej wizyty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
• posiadają wiedzę i doświadczenie do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,
• Posiadać ważną polisę OC - kwota ubezpieczenia OC wykonawcy w złotych nie powinna być niższa niż 400 000,00 złotych, z czasem trwania ubezpieczenia nie krótszym niż do dnia 30.06.2019 r. W przypadku zmiany harmonogramu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć czas ubezpieczenia do czasu jego zakończenia.
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca musi posiadać aktualny wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki prowadzonej przez: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie przynajmniej 5 usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. zorganizował przynajmniej 5 misji* gospodarczych do Polski i/lub 5 wizyt studyjnych w Polsce z różnych krajów Europy potwierdzone referencjami bądź protokołami odbioru o wartości co najmniej 40.000 zł każda.
*każda misja gospodarcza i wizyta studyjna jako minimum 3 dniowy pobyt w Polsce z udziałem co najmniej 5 uczestników (dziennikarze, przedstawiciele instytucje kultury, przedstawiciele podmiotów gospodarczych), uczestnicy w ramach jednej usługi mogą pochodzić z jednej lub kilku wskazanych branż.

Ocena zostanie dokonana na podstawie złożonych ofert poprzez określenie zgodnie z zasadą: 1 – spełnienie kryterium; 0 - nie spełnienie kryterium

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Wartość zamówienia brutto (w PLN) - 70%,
Termin płatności za fakturę/y (liczba pełnych dni kalendarzowych) – 30%

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:

Ad. 1) Wartość punktowa kryterium wartość zamówienia brutto będzie wyliczana według wzoru:

(C min: C n) x 100 x 70%

gdzie:
C min - najniższa wartość zamówienia brutto spośród ofert nie odrzuconych
C n – wartość zamówienia brutto ocenianej oferty
gdzie 1 % = 1 pkt

Ad. 2) Wartość punktowa kryterium termin płatności za fakturę/y będzie wyliczane według:

T = do 7 dni – 0 pkt,
T = od 8 do 14 dni – 10 pkt,
T = od 15 do 21 dni – 20 pkt,
T = od 22 do 30 dni – 30 pkt,

gdzie:
T – Termin płatności
gdzie 1 % =1 pkt

Ad. 3) Ostateczna ocena oferty będzie wyliczana według wzoru:

O = C + T

gdzie:
O – ostateczna ocena oferty
C – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium wartość zamówienia,
T – wartość punktowa uzyskana przez badaną ofertę za kryterium termin płatności.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy/Oferenci, którzy:
1. Posiadają powiązania osobowe lub kapitałowe z Zamawiającym Małopolska Organizacja Turystyczna. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą wypełniony Załącznik nr 3 niniejszej oferty.
2. Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu umieszczonych w zapytaniu ofertowym nr 1/3.3.1/2019 oraz załącznikach, które są integralną częścią zapytania ofertowego bądź też nie dołączyli niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków.
3. Oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.
4. Złożą ofertę po wskazanym terminie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Adres

rynek Rynek Kleparski 4

31-150 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

124211604

Fax

124211536

NIP

6762202113

Tytuł projektu

"Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne."

Numer projektu

RPMP.03.03.01-12-0111/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Cristal Tr4avelnet Sp. z o.o.
Mickiewicza 15, 19-300 Ełk
NIP: 6751482416
Data wpłynięcia: 14.01.2019
Cena: 195200,00
Liczba wyświetleń: 160