Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inżyniera ds. technologii ultradźwiękowych w projekcie badawczo - rozwojowym

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1159026

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami może być złożona osobiście: w wersji papierowej do siedziby firmy: Berserg Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 16, 86-031 Osielsko (siedziba Zamawiającego otwarta jest dla klientów od poniedziałku do piątku w
godzinach od 9.00 do 17.00),
za pośrednictwem poczty polskiej lub kuriera na adres: siedziby firmy: Berserg Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 16, 86-031 Osielsko lub elektronicznie (zeskanowania wersja formy papierowej) na adres mailowy:
ofertybk@berserg.pl
W przypadku ofert dostarczonych za pośrednictwem poczty polskiej bądź kuriera decyduje data wpływu do siedziby firmy, a nie data nadania.
Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane przez Oferenta.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ofertybk@berserg.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Warsicki, ofertybk@berserg.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

537749749

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Pełnienie funkcji Inżyniera ds. technologii ultradźwiękowych w projekcie badawczo - rozwojowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zatrudnienie i zlecenie realizacji zadań projektowych i badawczych w projekcie badawczo-rozwojowym na stanowisku Inżyniera ds. technologii ultradźwiękowych pt. „Opracowanie unikatowej technologii do monitorowania bezpieczeństwa użytkowników obiektów basenowych” realizowanego w ramach działania 1.1.1 Projekty B+ R przedsiębiorstw „Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2010”

Przedmiot zamówienia

* Krótki opis projektu *
Projekt polega na stworzeniu unikalnego systemu do monitorowania osób znajdujacych się w środowiskach wodnych takich jak baseny, aquaparki, baseny zewnętrzne, kapieliska otwarte (morza, jeziora) składajcego się z opaski zakładanej na nadgarstek komunikującej się z innymi elementami infrastruktury informatycznej za pomoca którego można odczytywać informację na temat osoby będacej w wodzie oraz poza nia.
Zadaniem Inżyniera ds. technologii ultradźwiękowych będzie :
1. Wykonywanie zadań delegowanych przez Kierownika prac Badawczo –Rozwojowych, a w szczególności :
a) Instalacja, konfiguracja i parametryzacja urządzeń pomiarowych w wyznaczonym miejscu realizacji badań.
b) Obsługa urządzeń pomiarowych w wyznaczonym do tego miejscu.
c) Monitorowanie poprawności działania urządzeń pomiarowych ze szczególnym naciskiem na jakość oraz ilość danych ds. ultradźwięków w trakcie trwania badań umożliwiająca wyciąganie konstruktywnych i rzetelnych wniosków z prowadzonych badań.
d) Monitorowanie poprawności odczytów danych z urządzeń pomiarowych.
e) Czynne uczestniczenie w opracowywaniu scenariuszy testowych zgodnie z wytycznymi agendy badawczej realizowanego przez projektu.
f) Przygotowanie raportów z przeprowadzonych testów.
Szacowany czas wykonywania zadań to sto sześćdziesiat godzin w skali miesiąca przez cztery etapy trwania projektu, każdy z etapów ma czas trwania sześciu miesięcy.
Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa z wyłonionym Zleceniobiorcą zawarta będzie na czas określony realizacji projektu tj. na dwadzieścia cztery miesiące (cztery etapy projektu)

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą brać udział osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie zbliżonym do opisanych w niniejszym zapytaniu ofertowym obowiązków Inżyniera ds. technologii ultradźwiękowych w projekcie badawczo-rozwojowym. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu na podstawie przesłanych przez zainteresowanego oferenta dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania.
W postępowaniu mogą brać udział osoby, których łączne zaangażowanie oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych
podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
Zamawiający dokona weryfikacji na podstawie oświadczenia zawartego w ofercie.

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą brać osoby fizyczne, które spełniają następujące wymogi:
- wykształcenie minimum inżynier nauk technicznych potwierdzone dyplomem
- osoby biorące udział w co najmniej jednym projekcie komercyjnym lub badawczym o tematyce ultradźwięków z opisem zakresu wykonanych prac w projekcie przez okres nie mniej niż dwa lata (czas sumaryczny udziału w projektach)
Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia pozostałych warunków udziału w postępowaniu na podstawie CV, kserokopii dyplomu, referencji z udziału w projektach / projekcie

Dodatkowe warunki

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Każdy z Oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postepowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego.
5. W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
8. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę
9. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy we wskazanym terminie złożyli oferty, ale zawierają one braki lub też złożyli dokumenty i oświadczenia zawierające błędy do ich korekty/uzupełnienia/wyjaśnień, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin oraz wskazując zakres
wymaganych korekt/uzupełnień. Nie dotrzymanie wskazanego terminu będzie skutkować odrzuceniem oferty. Korektom oraz uzupełnieniom podlegają jedynie braki lub błędy o charakterze formalnym. Nie
dopuszcza się możliwości zmiany warunków złożonej oferty.
10. Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym przesyłać należy drogą e-mail na adres ofertybk@berserg.pl Spółka zastrzega sobie możliwość pozostawienia bez odpowiedzi pytań, które wpłyną w terminie 5 dni roboczych lub mniej do upływu terminu składania ofert. Odpowiedzi na pytania upublicznianie będą w terminie do 2 dni roboczych od ich otrzymania za pośrednictwem strony internetowej www. bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl a także przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy do tej pory złożyli oferty.
11. Oferta powinna być ważna minimum czternaście dni od daty jej złożenia.
12. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych
13. Nie przewiduje się zmian w umowie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta musi zawierać następujące elementy:
- dane identyfikujące oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania,
PESEL)
- dane do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- datę przygotowania i termin ważności oferty
- kwotę miesięcznego wynagrodzenia brutto z realizacji przedmiotu
zapytania ofertowego
- podpis osoby składającej ofertę
2. Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
3. Dodatkowo oferta musi zawierać następujące załączniki:
- CV Wykonawcy
- lista sprawdzająca doświadczenie kandydata/kandydatki, zgodnie z
załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego
- oświadczenie o braku powiązań, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania
ofertowego
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów realizacji umowy załącznik 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto – 100 pkt. (100%)
Liczba punktów w kryterium „kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto”
będzie przyznawana według poniższego wzoru:
𝑃𝑖 = [𝐶𝑚𝑖𝑛/𝐶𝑖] x 100 pkt,
gdzie:
Pi - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „kwota miesięcznego
wynagrodzenia brutto”
Cmin – najmniejsza kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto spośród kwot
zaproponowanych przez wszystkich Wykonawców
Ci - kwota miesięcznego wynagrodzenia brutto oferty nr „i”
Rozpatrzeniu podlegają tylko oferty spełniające wszystkie wymagania określone
w pkt. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
Wiedza i doświadczenie oraz wykluczenia, oraz zgodnie z pkt. Lista
dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z
przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BERSERG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

86-031 Osielsko

kujawsko-pomorskie , bydgoski

Numer telefonu

537749749

NIP

5542927658

Tytuł projektu

Opracowanie unikatowej technologii do monitorowania bezpieczeństwa użytkowników obiektów basenowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1255/17-00
Liczba wyświetleń: 161