Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie Ofertowe na zakup 5-OSIOWEGO CENTRUM CNC

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159008

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście lub listownie lub w postaci elektronicznej na adres Zamawiającego:
KAMIENIARSTWO Adamowicz Jerzy
ul. Browarnik 5,
43-331 Dankowice
NIP: 6521386637
Tel. 601 093 428,
E mail : adamowiczjerzy@o2.pl
Termin wpłynięcia ofert upływa: 11.02.2019

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu oferty papierowej lub wiadomości e mail).
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę o treści odpowiadającej złożonej ofercie.

Kryteria formalne składanych ofert:
1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
3. Oferta powinna zawierać pełen koszt dla Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej.
5. Koszty związane z przygotowaniem ofert ponosi składający ofertę.
6. Oferta musi być ważna minimum 60 dni.
7. Dopuszcza się możliwość składania ofert w języku polskim. Oferty złożone w innym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez Oferenta lub tłumacza przysięgłego.
8. Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

adamowiczjerzy@o2.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Adamowicz Jerzy

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 093 428

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: 5-OSIOWEGO CENTRUM CNC

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: Dankowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego środka trwałego: 5-OSIOWEGO CENTRUM CNC

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup nowego 5-osiowego centrum obróbczego klasy CNC, które jest przeznaczone do cięcia płyt granitowych, marmurowych oraz aglomeratów oraz musi posiadać parametry nie gorsze niż:

- 5 interpolowanych osi (X-Y-Z-A-C)
- tarcza o średnicy min 400 mm do 625 mm,
- grubość ciętego materiału do 200 mm,
- obrót głowicy C -50 + 3650
- uchył głowicy A od 00 do 900
- skok osi Z 400 mm,
- zakres osi X 3600 mm,
- zakres osi Y 2650 mm,
- rozmiar stołu 2500 3800 mm
- stół uchylny max 1500 kg
- nośność max 3000 kg
- moc silnika kW 13/S6,
- obroty narzędzia 0/5000 obr./min,
- średnica trzpienia mocującego silnika 50 mm.
- system przenoszenia pociętych elementów przyssawkami
- głowica pozwalająca mocować narzędzia typu wiertło ,frez palcowy

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.
Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji zamówienia, po wcześniejszym podpisaniu aneksu do umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
a) zmiany terminu płatności wynikające z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz
w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy/Zamawiającego.
b) zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców
i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty,
c) zmiany wynagrodzenia (związanej ze zmianą urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego),
d) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy
pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferent powinien złożyć kompletną ofertę na załączonym formularzu (załącznik nr 2).
2. Lista załączników:
- przedłożyć podpisane Oświadczenie – załącznik nr 1,
- załącznik: aktualny wydruk z KRS lub z CEIDG lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania i reprezentowania określonej działalności (nr/symbol dokumentu rejestrowego i wskazania organu który go wydał).
- Minimum 2 referencje z zakresu przedmiotu zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny według wagi punktowych następujących kryteriów:

Kryterium I: Cena netto
Kryterium II: Gwarancja

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o :

Kryterium I: Cena
Waga: 70
Sposób oceny:
Stosunek ceny netto najniższej oferty do ceny netto badanej oferty mnożony przez 70. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Kryterium II: Gwarancja
Waga: 30
Sposób oceny:
Gwarancja powyżej lub równa 18 miesięcy - 30 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 18 miesięcy lub równa 12 miesięcy - 15 pkt.
Gwarancja mniejsza niż 12 miesięcy - 0 pkt.

Łączna maksymalna liczba punków z kryterium cena netto oraz gwarancja na urządzenie wynosi 100.

Zamawiający przydzieli każdej ofercie odpowiednią liczbę punktów według następującego wzoru:
P =C min/Cx*70+G
P-liczba punktów
C min – najniższa cena netto spośród analizowanych ofert
Cx – cena netto analizowanej oferty
G –gwarancja

Zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie szczegółowych informacji zawartych w ofercie. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający dokona wyboru oferty wykazującej pierwsze najniższą cenę. Jeżeli cena jest taka sama, w drugiej kolejności będzie brany pod uwagę dłuższy okres gwarancji na urządzenie.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczony zostanie oferent, który jest powiązany kapitałowo bądź osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku, gdy instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie stwierdzi udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu w sposób inny, niż wskazane w lit. a-d, jest zobowiązana przed wezwaniem do zwrotu środków wykazać istnienie naruszenia zasady konkurencyjności poprzez istniejące powiązanie.
Wymogiem formalnym jest dołączenie podpisanego oświadczenia: Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

KAMIENIARSTWO ADAMOWICZ JERZY

Adres

Browarnik 5

43-331 Dankowice

śląskie , bielski

Numer telefonu

601093428

NIP

6521386637

Tytuł projektu

Wdrożenie na rynek innowacyjnych produktów w skali świata: paneli kamiennych/ konglomeratowych 3D z funkcją grzewczą lub oświetleniową i kamiennych elewacji fotowoltaicznych trwale zintegrowanych z powłoką fasady budynku oraz rozszerzenie oferty o usługę „instant manufacturing” w zakresie projektowania, regeneracji i produkcji części do sprzętu rehabilitacyjnego oraz dla branży energetycznej z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-00G6/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Mekanika Sp. z o.o.
ul. Krakowska 42
38-300 Gorlice
data wpłynięcia: 11.02.2019r.
cena netto: 83 000 Euro
Liczba wyświetleń: 288