Strona główna
Logo unii europejskiej

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim – 5

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1159006

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Termin wykonania zamówienia - do 29 maja 2020 roku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.
Termin składania ofert ulega zmianie z dnia 29.01.2019 r. godzina 10.00 na dzień 11.02.2019 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 10:15.

Miejsce i sposób składania ofert

Składanie ofert
1) Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie. Koperta winna być zaadresowana:
ZGKiM sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański
oraz powinna być oznakowana:
OFERTA
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim - 5”
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert.
2) Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w:
Sekretariacie Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o,
ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański
do dnia 11 lutego 2019 r. do godziny 10:00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone na adres podany na kopercie bez otwierania.
W przypadku ofert przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Szymczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

683276550

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w zgodzie z dołączoną dokumentacją budowlaną robót polegających na : przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowogród Bobrzański. W tym w szczególności na:
1) Wykonaniu:
- przepompowni ścieków surowych,
- budynku mechanicznego podczyszczania ścieków:
- komory zasuw ścieków oczyszczonych mechanicznie,
- dwóch sekwencyjnych reaktorów porcjowych o konstrukcji żelbetowej
- komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- komory pomiarowej osadu nadmiernego,
- magazynu osadu odwodnionego o powierzchni składowania
- ogrodzenia wraz z bramą wjazdową,
- dróg, placów manewrowych oraz chodników i opasek wokół proj. obiektów.
2) Rozbudowie budynku wielofunkcyjnego o wiatę nad kontenerami osadu odwodnionego,
3) Wykonaniu prac rozbiórkowych, demontażowych i remontowych obiektów a także na wymiana wskazanych w dokumentacji urządzeń technologicznych na nowe.
4) Wykonaniu robót elektrycznych polegających na:
- przebudowie stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV,
- wymianie linii kablowej wlz zasilającej oczyszczalnię,
- wymianie rozdzielnicy zasilającej RG-1, rozdzielnic technologicznych,
- montażu lokalnych skrzynek przyłączeniowych i sterowania lokalnego,
- budowie kanalizacji kablowej,
- ułożeniu linii zasilających i sterowniczych od rozdzielnic i przyłączeniu urządzeń technologicznych,
- wykonaniu układu sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni,
- przebudowie oświetlenia zewnętrznego terenu oczyszczalni,
- wykonaniu instalacji elektryczne wewnątrz proj. budynku mechanicznego podczyszczania ścieków oraz pomieszczeniu mechanicznego odwadniania osadu,
- wykonaniu instalacji odgromowej budynku mechanicznego podczyszczania ścieków,
- wykonaniu instalacji ochronnych.
SIWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja techniczna jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkimnb.pl w zakładce zamówienia sektorowe nie podlegające ustawie p.z.p.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: zielonogórski Miejscowość: Nowogród Bobrzański

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków spowoduje większą przepustowość i polepszenie jakości oczyszczonych ścieków.

SIWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja techniczna jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkimnb.pl
w zakładce zamówienia sektorowe nie podlegające ustawie p.z.p.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w zgodzie z dołączoną dokumentacją budowlaną robót polegających na : przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowogród Bobrzański. W tym w szczególności na:
1) Wykonaniu:
- przepompowni ścieków surowych,
- budynku mechanicznego podczyszczania ścieków:
- komory zasuw ścieków oczyszczonych mechanicznie,
- dwóch sekwencyjnych reaktorów porcjowych o konstrukcji żelbetowej
- komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
- komory pomiarowej osadu nadmiernego,
- magazynu osadu odwodnionego o powierzchni składowania
- ogrodzenia wraz z bramą wjazdową,
- dróg, placów manewrowych oraz chodników i opasek wokół proj. obiektów.
2) Rozbudowie budynku wielofunkcyjnego o wiatę nad kontenerami osadu odwodnionego,
3) Wykonaniu prac rozbiórkowych, demontażowych i remontowych obiektów a także na wymiana wskazanych w dokumentacji urządzeń technologicznych na nowe.
4) Wykonaniu robót elektrycznych polegających na:
- przebudowie stacji transformatorowej słupowej 20/0,4kV,
- wymianie linii kablowej wlz zasilającej oczyszczalnię,
- wymianie rozdzielnicy zasilającej RG-1, rozdzielnic technologicznych,
- montażu lokalnych skrzynek przyłączeniowych i sterowania lokalnego,
- budowie kanalizacji kablowej,
- ułożeniu linii zasilających i sterowniczych od rozdzielnic i przyłączeniu urządzeń technologicznych,
- wykonaniu układu sterowania, monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni,
- przebudowie oświetlenia zewnętrznego terenu oczyszczalni,
- wykonaniu instalacji elektryczne wewnątrz proj. budynku mechanicznego podczyszczania ścieków oraz pomieszczeniu mechanicznego odwadniania osadu,
- wykonaniu instalacji odgromowej budynku mechanicznego podczyszczania ścieków,
- wykonaniu instalacji ochronnych.
Szczegółowe wymagania realizacji zamówienia są zawarte w SIWZ.

SIWZ wraz z załącznikami oraz dokumentacja techniczna jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego: www.zgkimnb.pl w zakładce zamówienia sektorowe nie podlegające ustawie p.z.p.

Kod CPV

45252100-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45 10 00 00-8 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
45 21 00 00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45 22 30 00-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45 23 13 00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45 23 24 60-4 Roboty sanitarne
45 23 31 40-2 Roboty drogowe
45 25 22 00-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45 32 00 00-6 Roboty izolacyjne
45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia - do 29 maja 2020 roku.
Wyłoniony Wykonawca, zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, określającego terminy realizacji poszczególnych elementów zadania i ich wartości oraz dołączyć go do umowy, jako załącznik, najpóźniej w dniu jej podpisywania. Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający ma prawo wnieść o dokonanie zmian w zaproponowanym harmonogramie
Zamawiający wymaga by Wykonawca rozpoczął realizację zamówienia nie później niż w 30 dniu po podpisaniu umowy - chyba, że strony postanowią inaczej. Ustalona zmiana terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia nie daje podstaw do przesunięcia terminu wykonania zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunków dotyczących posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej.

Wiedza i doświadczenie

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
a) złoży w powyższym zakresie stosowne oświadczenie:
b) z należytą starannością wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane - zadania polegające na budowie, przebudowie, lub rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z instalacją urządzeń technologicznych lub przepompowni, a wartość brutto wskazanych robót była nie mniejszą niż 3 500 000,00 PLN,
c) będzie dysponował kadrą, posiadającą konieczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,
Dodatkowo zamawiający wymaga by osoby wskazane na kierownika budowy oraz kierowników robót wykazały się nie mniej niż dwukrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacjach na obiektach oczyszczalni ścieków lub przepompowni.
Zamawiający uzna spełnienie powyższych wymagań również z wtedy, gdy osoby przeznaczone do realizacji zamówienia będą jednocześnie spełniać kilka wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Potencjał techniczny

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:
a) złoży w powyższym zakresie stosowne oświadczenie:
b) z należytą starannością wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane - zadania polegające na budowie, przebudowie, lub rozbudowie oczyszczalni ścieków wraz z instalacją urządzeń technologicznych lub przepompowni, a wartość brutto wskazanych robót była nie mniejszą niż 3 500 000,00 PLN,
c) będzie dysponował kadrą, posiadającą konieczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,
Dodatkowo zamawiający wymaga by osoby wskazane na kierownika budowy oraz kierowników robót wykazały się nie mniej niż dwukrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacjach na obiektach oczyszczalni ścieków lub przepompowni.
Zamawiający uzna spełnienie powyższych wymagań również z wtedy, gdy osoby przeznaczone do realizacji zamówienia będą jednocześnie spełniać kilka wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

c) będzie dysponował kadrą, posiadającą konieczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednie do nich kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnych w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro-energetycznych,
Dodatkowo zamawiający wymaga by osoby wskazane na kierownika budowy oraz kierowników robót wykazały się nie mniej niż dwukrotnym sprawowaniem funkcji kierownika budowy lub robót przy realizacjach na obiektach oczyszczalni ścieków lub przepompowni.

Zamawiający uzna spełnienie powyższych wymagań również z wtedy, gdy osoby przeznaczone do realizacji zamówienia będą jednocześnie spełniać kilka wymagań.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie sytuacji ekonomicznej wykaże się: posiadaniem aktualne obowiązującego (wykupionego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż
3 500 000,00 PLN.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN zł). Wadium to powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i być ważnym w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą.

Warunki zmiany umowy

1) Umowa zawarta z wybranym wykonawcą może być zmieniona, jeżeli zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.
2) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę.
3) Zamawiający dopuszczalne zmiany terminu realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na dokończenie procedur,
b) natrafienia w trakcie robót ziemnych na artefakty skutkujące wstrzymaniem lub wydłużeniem robót albo inne przeszkody uniemożliwiające lub opóźniające prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
c) wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych, które nie pozwolą na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlane lub wymogami zawartymi niniejszej specyfikacji,
d) gdy wystąpi konieczność wykonania nie przewidzianych robót dodatkowych a roboty te uniemożliwią dotrzymanie terminu realizacji zamówienia,
f) powstanie opóźnień z powodu okoliczności, za które bezpośrednio ani pośrednio nie odpowiada Wykonawca,
g) wprowadzenia koniecznych zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli ich wprowadzenie będzie skutkowało wydłużeniem terminu realizacji zamówienia.
h) Zamawiający dopuszcza zmiany okresu realizacji zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń losowych, np. (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), którego nie można było przewidzieć, lub z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
i) wydania zgody na wydłużenie terminu realizacji zadania przez Instytucję Zarządzającą.
4) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy dotyczące realizacji dodatkowych zadań od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają one łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
5) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy jeżeli nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy a ponadto spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
6) Zamawiający dopuszcza zmianę wykonawcy zamówienia, jeżeli zmiana ta wynika z połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia a także nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
8) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie zmian w umowie:
a) poprzez wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres jeżeli w trakcie realizacji zamówienia strony tak ustalą,
b) w sposobie wykonania zamówienia, jeżeli zmiany te polepszą techniczne właściwości realizowanego zadania nie zwiększając wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub nie pogarszając technicznych właściwości realizowanego zadania będą prowadzić do skrócenia czasu realizacji zamówienia albo zmniejszania wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
c) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie nie istotnych zmian umowy, przy czym za istotną uznaje się zmianę umowy jeżeli zmienia ona ogólny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu albo nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie, zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy .

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę.
Wykonawca wraz z ofertą złoży następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ.
2) dowód wniesienia wadium,
3) wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy wg załącznika Nr 2 do SIWZ.
4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, określające zakres tego pełnomocnictwa i podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wykonawcy.
5) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
7) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (lub dokument potwierdzony w tym terminie przez organ wydający);
8) oświadczenie o posiadaniu zdolności technicznej do wykonania zamówienia –(wg załącznika Nr 2);
9) wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzających spełnienie wymagań Zamawiającego określonych w pkt 5.2. ppkt 3) lit. b SIWZ wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością – na przykład referencji lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonując przedmiot zamówienia Wykonawca dochował należytej staranności (wg załącznika nr 2);
10) oświadczenie o dysponowaniu kadrą spełniającą wymagania Zamawiającego określone w pkt 5.2. p.pkt 3) lit. c) –(wg załącznika nr 2).
12) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż określona w pkt 5.2.ppkt 4) SIWZ.
13) zaakceptowany projekt umowy – wg załączonego wzoru, - (załącznik Nr 3),
14) zakres zadań jakie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców –(wg załącznika nr 2);
15) w przypadku podmiotów występujących wspólnie, umowę regulującą współpracę tych podmiotów oraz zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przy realizacji zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria
Przy ocenie każdej z ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Kryterium ceny oferty brutto - 80%,
2) Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia 10 %
3) Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe elementy zamówienia – 10%
13.2. Zasady obliczania kryteriów
SPOSÓB OBLICZENIA KRYTERIUM CENY:
ogółem cena brutto najniższej oferty
------------------------------------------------------ x 80%x 100 =
ogółem cena brutto badanej oferty
KRYTERIUM OKRESU GWARANCJI I RĘKOJMI
Oferent, za każdy miesiąc udzielonej gwarancji i rękojmi otrzyma 1 pkt. Suma uzyskanych punktów zostanie poddana następującemu równaniu:
a) Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na zainstalowane urządzenia
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
---------------------------------------------------------------------- x 10 % x 100 =
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę oferującą
najdłuższą gwarancją i rękojmię
b) Kryterium okresu gwarancji i rękojmi na pozostałe elementy zamówienia
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną
------------------------------------------------------------------------- x 10 % x 100 =
Ilość punktów uzyskanych przez ofertę oferującą
najdłuższą gwarancją i rękojmię
Oferty Wykonawców, którzy udzielą gwarancji i rękojmi na okres krótszy niż określony w pkt 3.3. SIWZ zostaną odrzucone. Jeżeli oferent udzieli gwarancji i rękojmi na różne okresy, to do oceny kryterium zostanie przyjęty krótszy z okresów. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji bądź rękojmi na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający w celu ustalenia punktacji przyjmie okres 60 miesięcy.
Po przeprowadzeni powyższych działań Zamawiający dokona zsumowania wyników jakie badane oferty otrzymały w poszczególnych kryteriach.

Wykluczenia

Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiajacy przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia - podstawa wykluczenia określona w art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Dąbrowskiego 10

66-010 Nowogród Bobrzański

lubuskie , zielonogórski

Numer telefonu

683276550

Fax

683276467

NIP

9290009421

Tytuł projektu

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim

Numer projektu

RPLB.04.03.00-08-0028/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

DECYZJA-UNIEWAŻNIENIE

W oparciu o § 42 ust. 1 pkt 3) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważniam postępowanie pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim – 5” .


Uzasadnienie

W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Ich ceny przekroczyły kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zamówienia.


Mając na powyższe na uwadze Zamawiający postanowił jak na wstępie.


Kierownik Zamawiającego
Ryszard Napierała
Prezes Zarządu

Nowogród Bobrzański 08 kwietnia 2019 roku.
Liczba wyświetleń: 252