Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie zabudowy powierzchni wystawienniczej, organizacji przelotów oraz noclegów w związku z udziałem w targach w targach SIAL China (Szanghaj, Chiny) oraz WORLD FOOD Moscow (Moskwa, Rosja)

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-01-2019

Numer ogłoszenia

1158977

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym.
3. Oferta powinna zawierać co najmniej:
- nazwę wykonawcy oraz jego dane teleadresowe (adres, dane kontaktowe, itp.);
- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w nawiązaniu do specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym w tym nazwę hotelu, w którym będzie zarezerwowany nocleg;
- termin realizacji dla wszystkich wskazanych elementów zamówienia (1-2);
- cenę (wartości netto oraz brutto) dla każdej części zamówienia, na które składana jest oferta;
- terminy, warunki oraz formy płatności;
- termin ważności oferty (nie krótszy niż 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert);
- podpis zgodnie ze sposobem reprezentacji Dostawcy i pieczątkę firmową.
4. Oferta powinna zostać złożona na papierze firmowym Oferenta lub co najmniej opatrzona jego pieczęcią firmową. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji wynikającym z dokumentów rejestrowego lub udzielonego pełnomocnictwa.
5. Oferty należy umieścić w zaklejonej kopercie z adnotacją: „Postępowanie na organizację udziału w targach. Otworzyć 28.01.2019 do godz. 15:00”.
6. Oferta musi zostać złożona Zamawiającemu najpóźniej w dniu 28 stycznia 2019 r. do godz. 15:00:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego lub
- za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres siedziby Zamawiającego.
7. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. W przypadku wątpliwości związanych z zawartością oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty. W takiej sytuacji Oferent zobowiązany jest do jednokrotnego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty w formie przewidzianej jak dla złożenia oferty w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od zgłoszenia wątpliwości przez Zamawiającego. W sytuacji nie złożenia wyjaśnień lub nie uzupełnienia oferty w wymaganej formie lub terminie lub w sytuacji niewyczerpującego złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia oferty Zamawiający ma prawo odrzucić taką ofertę.
9. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty.
10. W okresie trwania postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji pomiędzy Zamawiającym, a Oferentem.
11. Przez złożenie oferty Oferent akceptuje udział w postępowaniu na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym zapytaniu.
12. W przypadku składania ofert na inne ewentualne, równoległe zamówienia udzielane w trybie postępowania ofertowego, prosimy o składanie oddzielnych ofert do każdego z zamówień.
13. Składanie ofert lub pozyskiwanie informacji dotyczących zamówienia (z wyłączeniem informacji wrażliwych, które mogą mieć wpływ na ocenę ofert/wybór najkorzystniejszej oferty) jest możliwe w dni robocze w godzinach pracy obowiązujących w Biurze u Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
14. Przez złożenie oferty Dostawca akceptuje udział w postępowaniu na powyższych warunkach i zasadach.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Sośnicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663 332 900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja udziału w targach:
- SIAL China (Szanghaj, Chiny),
- WORLD FOOD Moscow (Moskwa, Rosja)
w zakresie wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej, organizacji przelotów oraz noclegów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: pabianicki Miejscowość: Dobroń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór organizatora udziału w targach:
- SIAL China (Szanghaj, Chiny),
- WORLD FOOD Moscow (Moskwa, Rosja)
w zakresie wykonania zabudowy powierzchni wystawienniczej, organizacji przelotów oraz noclegów.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego

Kod CPV

79950000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia: 09.2019 r. , w tym dla poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia:
1. Organizacja udziału w Targach SIAL China (Szanghaj, Chiny) maj 2019 – 05.2019
2. Organizacja udziału w Targach WORLD FOOD Moscow (Moskwa, Rosja) wrzesień 2019 – 09.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferenci składający ofertę w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 2 lat (licząc od daty zakończenia postępowania), a jeżeli prowadzili działalność w krótszym okresie to od momentu ich powstania, zrealizowali we własnym zakresie min. 5 kompleksowych realizacji w zakresie organizacji wyjazdu na zagraniczne imprezy targowe (przynajmniej w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym), co musi zostać potwierdzone listami referencyjnymi.

Dodatkowe warunki

Oferent pozostaje związany ofertą minimum przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na zakres przedmiotu zamówienia, tj. na część 1 lub 2 lub na cały zakres przedmiotu zamówienia (część 1-2). Nie ma możliwości składania ofert wariantowych. W przypadku ofert o szerszym zakresie Zamawiający zastrzega sobie prawo do uznania za wiążącą oferty wyłącznie w wybranym zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, o ile w tym zakresie podane zostaną informacje umożliwiające dokonanie oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz
- unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Elżbieta Sośnicka, e-mail: ela.sosnicka@soligrano.pl, tel. 663 332 900.

Warunki zmiany umowy

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający sporządzi protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie pisemnej.
2. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona w Bazie Konkurencyjności. Procedurę opisaną w niniejszym punkcie stosuje się odpowiednio w przypadku unieważnienia postępowania, o ile zostały złożone oferty.
3. Po upublicznieniu informacji o wyniku postępowania Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego z Dostawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Dostawcą, który w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów i jego oferta nie podlegała odrzuceniu.
4. Zakres świadczenia Dostawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
5. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
- uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, proponowanych przez Zamawiającego lub Dostawcę,
- okoliczności siły wyższej,
- zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
- otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany,
- ustawowej zmiany stawki podatku VAT – Strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostanie stałą.
Dostawca może żądać przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu było wynikiem przyczyn zależnych od Zamawiającego lub okoliczności, których nie można było przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferenci składający ofertę w odpowiedzi na przedmiotowe zapytanie muszą wykazać, iż w okresie ostatnich 2 lat (licząc od daty zakończenia postępowania), a jeżeli prowadzili działalność w krótszym okresie to od momentu ich powstania, zrealizowali we własnym zakresie min. 5 kompleksowych realizacji w zakresie organizacji wyjazdu na zagraniczne imprezy targowe (przynajmniej w zakresie wskazanym w przedmiocie zamówienia w niniejszym zapytaniu ofertowym), co musi zostać potwierdzone listami referencyjnymi.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100 pkt.
Brak informacji w danym kryterium punktowym oznaczać będzie przyznanie 0 punktów w tymże kryterium w procesie oceny/wyboru.
Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych na zakres przedmiotu zamówienia. Jako część zamówienia traktuje się część 1 oraz część 2, co oznacza, iż przedmiot zamówienia składa się z 2 części. Oferent ma również możliwość złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia, przy czym ocena dokonywana będzie oddzielnie w stosunku do każdej z części przedmiotu zamówienia (tj. osobno dla części 1 oraz 2). Stąd też koniecznym jest podanie ceny dla każdej części przedmiotu zamówienia
Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów
Oferentowi, którego oferta nie zostanie wybrana, w szczególności w przypadku niespełnienia kryteriów wyboru, nieuzyskania wymaganej liczby punktów, zmiany warunków udzielenia zamówienia, anulowania postępowania/zamówienia lub niezawarcia umowy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Kryterium oceny oferty: Cena netto (PLN)
Punktacja: od 0 do 100 pkt.
Waga:100%
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:
Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w tym kryterium.
Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty. Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
K cena = (C min / C bof) x 100
C min - cena w ofercie z najniższą ceną,
C bof - ceny badanej oferty
W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej, wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.
Maksymalna ilość punktów dla tego kryterium:100.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie będzie mogło zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SOLIGRANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Wrocławska 20

95-082 Dobroń

łódzkie , pabianicki

NIP

7312050508

Tytuł projektu

„Zwiększenie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstwa oferującego produkty z branży spożywczej”

Numer projektu

RPLD.02.02.01-10-0222/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 200