Strona główna
Logo unii europejskiej

Zatrudnienie Opiekunów do projektu pn. "Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 14.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-01-2019

Numer ogłoszenia

1158966

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1) Oferta w formie załączników do niniejszego zapytania ofertowego powinna być przesłana za pośrednictwem:
- poczty elektronicznej na adres: j.zubiel@hospicjumzgierz.pl,
- poczty, kuriera na adres:
Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii N.M.P Różańcowej z siedzibą w Zgierzu, ul. Andrzeja Struga 2-4, 95-100 Zgierz,
- osobiście do siedziby Stowarzyszenia, codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Opiekunki” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.
2) Datą złożenia oferty jest data dostarczenia jej na adres Zamawiającego wskazany powyżej.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferta złożona w formie papierowej jak i dołączone do niej załączniki powinny być wypełnione w miejscach do tego wyznaczonych oraz czytelnie podpisane.
5) Dokumenty wysłane droga mailową powinny mieć formę skanów dokumentów oryginalnych.
6) Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 22.01.2019 r.
7) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
8) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści składanych ofert.
9) Pytania i wyjaśnienia Oferenta do zapytania można składać wyłącznie w formie pisemnej (w siedzibie Stowarzyszenia lub drogą mailową) do dnia 17.01.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.zubiel@hospicjumzgierz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Justyna Kwiatkowska-Zubiel

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

42 715 45 23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, będących pod opieką Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II.
Ich zadaniem będzie odciążenie lub zastąpienie w opiece nad chorym rodziny pacjentów.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: zgierski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Oferentów na świadczenie usług w charakterze opiekunów, świadczących usługi w miejscu zamieszkania Uczestników Projektu w ramach projektu pn: „Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPLD.09.02.02-10-C001/18).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usług opiekuńczych osobom niesamodzielnym. Usługi opiekuńcze będą świadczone na rzecz pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki Paliatywnej przy Stowarzyszeniu Hospicjum im. Jana Pawła II (wyłącznie osoby pełnoletnie). Usługa obejmuje w szczególności pomoc w zakresie codziennych potrzeb życiowych, podawanie leków, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem i podobne.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

01.02.2019 – 31.12.2021

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) Wykształcenie minimum średnie
2) Kursy/szkolenia (i inne) dedykowane osobom starszym i chorym w zakresie: opiekun medyczny, opiekun środowiskowy, AON, ratownik medyczny, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun w domu pomocy społecznej, itp.
3) Prawo jazdy - opcjonalnie
4) Dyspozycyjność (praca zmianowa, również w godzinach nocnych w niedziele i święta)

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy.
2)Formularz CV.
3) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne.
4)Oświadczenie o braku powiązań.
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Kopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje.
7) W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej kopie dokumentów potwierdzających formę prawna prowadzonej działalności.

Zamówienia uzupełniające

W przypadku niewyłonienia Wykonawcy zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
Kryterium 1 – Cena oferty brutto za 1 godzinę (wg formularza cenowego).
Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
Najniższa cena wśród nadesłanych ofert brutto/ Cena oferty ocenianej brutto/ x 50% x 100.
Oferta najkorzystniejsza otrzyma w tym kryterium max 50 pkt.
Kryterium 2 – Doświadczenie (wyrażone w latach) w realizacji usług tożsamych lub pokrewnych do przedmiotu zamówienia.
Ocena tego kryterium zostanie dokonana przy zastosowaniu następującego wzoru:
Liczba lat oferty ocenianej / Największa liczba lat wśród nadesłanych ofert x 50% x 100.
Wykonawca, który posiada największe doświadczenie (największą liczbą lat) otrzyma max 50 pkt.
Maksymalna ilość punktów 100.
Pięciu pierwszych oferentów z najwyższą liczbą punktów zostanie wybranych przez Zamawiającego.
W przypadku równej ilości punktów decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Wykluczenia

• nie złożą oferty na wzorze (załącznik nr 1) dołączonym do niniejszego zapytania ofertowego
• nie złożą CV według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania wraz
z kompletem wymaganych dokumentów oraz oświadczeń według wzorów stanowiących załączniki
3-5,
• nie posiadają wykształcenia i/lub kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określonych w niniejszym zapytaniu.
• nie posiadają uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności (w tym prawo do wykonywania zawodu), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne
• są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce cywilnej lub osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
• nie przedłożyli wymaganych dokumentów w celu spełnienia ww. warunków

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. JANA PAWŁA II PRZY PARAFII N.M.P. RÓŻAŃCOWEJ Z SIEDZIBĄ W ZGIERZU

Adres

Parzęczewska 70

95-100 Zgierz

łódzkie , zgierski

NIP

7321236632

Tytuł projektu

Kompleksowa opieka pacjenta w ramach działalności Hospicjum w Zgierzu

Numer projektu

RPLD.09.02.02-10-C001/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Alina Mardofel, zam. Boczki Domaradzkie Oferta wpłynęła 17.01.2019 r. Cena brutto 29,00 zł
Liczba wyświetleń: 343