Strona główna
Logo unii europejskiej

Szacowanie cen nr 1/2019 Usługa przeprowadzenia badań i certyfikacji prototypów powstałych w ramach projektu B+R

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2019

Numer ogłoszenia

1158911

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1.Ofertę należy przesłać pocztą lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: ul. Żurawia 71 lok. 3.21, 15-540 Białystok lub przesłać na adres e-mail: biuro.projektu@mooseinc.eu..
W przypadku ofert, które zostaną wysłane pocztą, liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
2. Oferta z ceną powinna zostać złożona na formularzu oferty szacowania ceny, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,powinna zawierać również wypełnione i podpisane oświadczenia o braku powiązań kapitałowych i osobowych, stanowiące załącznik nr 2 .
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz opatrzona pieczęcią firmową, powinna zawierać datę sporządzenia, adres oferenta, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, telefon i adres e-mail, osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym, powinna być opatrzona podpisem osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania Usługodawcy.
4. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę z ceną.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.projektu@mooseinc.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Maciej Słowik Tel.: +48 662 106 772 e-mail: biuro.projektu@mooseinc.eu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 662 106 772

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr nr POIR.01.02.00-00-0072/16 pt. „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej” Moose sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia o którym mowa poniżej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem o zamówieniu publicznym w rozumieniu "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020" i służy wyłącznie oszacowaniu wartości zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem szacowania cen jest cena netto za godzinę (jedną godzinę zegarową - 60 minut) usługi odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym oraz wiedzy technicznej: know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych celem przeprowadzania badań konstruktorskich i/lub certyfikacji prototypów urządzeń realizowanych w projekcie nr POIR.01.02.00-00-0072/16 pt. „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”.

Oferent musi posiadać dostęp do jednostki notyfikowanej tj. laboratorium z odpowiednim Certyfikatem Akredytacji wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzającym możliwość realizacji poniższych badań.

W zakresie oceny zgodności prototypów z dyrektywą 2014/30/UE EMC:
Oferent powinien posiadać możliwość oceny dokumentacji technicznej oraz realizacji następujących badań/metod stosowanych do urządzeń/maszyn zasilanych z sieci lub baterii napięciem niższym od 1 000 V a.c. lub 1 500 V d.c. lub z obwodu mierzonego. Oferent powinien posiadać możliwość realizacji przynajmniej następujących badań/metod stosowanych:

Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne w zakresie od 0,2 do 30 kV.
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie od 80 MHz do 6,0 GHz; badanie w komorze semibezodbiciowej SAC.
Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych w zakresie od 0,25 do 5,5 kV przy częstotliwości powtarzania 5 kHz i 100 kHz.
Odporność na udary w zakresie od 0,5 do 6 kV.
Odporność na zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości radiowej w zakresie od 100 mV do 20 V oraz w zakresie od 10 kHz do 400 MHz.
Badania muszą zakończyć się powszechnie uznawanym raportem z badań z zakresu w/w dyrektyw UE.
W zakresie oceny zgodności z dyrektywą 2014/35/UE LVD:
Oferent powinien posiadać możliwość realizacji oceny dokumentacji technicznej na zgodność z dyrektywą oraz określenie norm i badania wg nich celem przeprowadzenia badania zgodności z dyrektywą. Oferent powinien posiadać możliwość przeprowadzenia badań na bezpieczeństwo użytkowania prototypów będących wynikami prac B+R zgodnie z normami wynikającymi z dyrektywy 2014/35/UE LVD.

W zakresie zgodności z dyrektywą 2014/53/UE RED:
Oferent powinien posiadać możliwość realizacji oceny dokumentacji technicznej na zgodność z dyrektywą oraz określenie norm i badania wg nich celem przeprowadzenia badania zgodności z dyrektywą. Oferent powinien posiadać możliwość realizacji przynajmniej następujących badań/metod stosowanych:
Badań EMC.
Oceny poprawności dokumentacji technicznej urządzenia radiowego.
Pomiaru efektywnej mocy promieniowania.
Pomiaru emisji w sąsiedztwie pasma pożądanego.
Pomiaru emisji w paśmie niepożądanym.
Pomiaru pasma pracy.
Pomiaru pasma modulacji.


Oferent powinien posiadać możliwość realizacji oceny dokumentacji technicznej na zgodność z dyrektywą oraz określenie norm i badania wg nich celem przeprowadzenia badania zgodności z dyrektywą. Oferent powinien posiadać możliwość przeprowadzenia badań na bezpieczeństwo użytkowania prototypów będących wynikami prac B+R zgodnie z normami wynikającymi z dyrektywy 2014/53/UE RED.

Oferent powinien posiadać możliwość realizacji oceny dokumentacji technicznej na zgodność z dyrektywą oraz określenie norm i badania wg nich celem przeprowadzenia badania zgodności z dyrektywą. Oferent powinien posiadać możliwość przeprowadzenia badań na bezpieczeństwo użytkowania prototypów będących wynikami prac B+R zgodnie z normami wynikającymi z dyrektywy 2006/42/WE MD.

Badania muszą zakończyć się powszechnie uznawanym raportem z badań z zakresu w/w dyrektyw UE.

Oferent ustali z zamawiającym zakres oraz stosowalność dyrektyw oraz norm z nich wynikających.

Kod CPV

73111000-3

Nazwa kodu CPV

Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin zakończenia szacowania cen - 15.01.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
3. Zapoznali się z istotnymi zapisami zapytania ofertowego i w pełni je akceptują.
4. Nie są powiązani z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważać się będzie za odrzuconą.

Wiedza i doświadczenie

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

Potencjał techniczny

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Zapoznali się z istotnymi zapisami zapytania ofertowego i w pełni je akceptują.
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważać się będzie za odrzuconą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nie dotyczy na etapie szacowania ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MOOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Żurawia 71/3.21

15-540 Białystok

podlaskie , Białystok

Numer telefonu

600173584

NIP

5423244396

Tytuł projektu

Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0072/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Nie dotyczy na etapie szacowania cen.
Liczba wyświetleń: 120