Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1158890

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, kurierem, pocztą. Liczy się godzina i dzień wpływu oferty, a nie dzień nadania oferty, czy też jej sporządzenia.
Ofertę należy złożyć w Registraturze Zamawiającego (Biurowiec, pokój 101 na parterze)
Miejsce składania ofert:
Siedziba firmy:
ul. Hutnicza 17
42-610 Miasteczko Śląskie

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rblock@hcm.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Romuald Block tel.32-2888444 wwew.235; kom.693 282 030;

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel.32-2888444 wwew.235; kom.693 282 030;

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: tarnogórski Miejscowość: 42-610 Miasteczko Śląskie, ul.Hutnicza 17

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

1. Wymagane parametry techniczne koksu wielkopiecowego:

Granulacja 25-80 mm
Wr max 6%
Ad max 10,5%
Vdaf max 1,0%
Sd max 0,75%
M40 min 70%
M10 max 10%
CSR min. 54%
CRI max 36%
Podziarno max 6%
Nadziarno max 8%
2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do siedziby HCM S.A. transportem kolejowym, w jednej partii w ilości 1 000 ton.
3. Wykonawca wraz z dostawą zobowiązany będzie dostarczyć (dla każdej pozycji asortymentowej) wszelkie dokumenty (karty charakterystyki, świadectwa jakości, certyfikaty) potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego.
4. Dostawca koksu zobowiązuje się każdorazowo na etapie realizacji dostawy do poddania kontroli jakościowej procesu technologicznego produkcji koksu przez certyfikowane uprawnionej jednostki na własny koszt.
5. Termin płatności za dokonane dostawy to minimum 30 dni od dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiajacego.

Kod CPV

09100000-0

Nazwa kodu CPV

Paliwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja dostawy 1000 Mg w jednej partii w I kwartale 2019 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. Termin związania z ofertą – 30 dni od daty złożenia oferty. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.
3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
4. Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z treścią niniejszego zaproszenia lub odpowiedzi Zamawiającego na pytania, udostępnionych Oferentom.
5. W przypadku dostawców nie będących producentami koksu, dopuszcza się dostawy wyłącznie z jednej koksowni, którą należy w ofercie wskazać. Nie dopuszcza się dostaw mieszanek koksu produkcji dwóch lub więcej koksowni.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianego w zapytaniu ofertowym, a także niedokonania wyboru oferty W takich przypadkach Oferentom, / Wykonawcom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1) Oferta (wzór: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
2) Oświadczenie, o braku powiązań (wzór: Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),

W ramach konkursu oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta nie posiadająca minimalnego zakresu wskazanego powyżej nie będzie brana pod uwagę podczas wyłaniania oferenta.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wszystkie oferty, jakie wpłyną do Zamawiającego w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe zostaną poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Przedmiotem Zamówienia. Oferta, która nie będzie zgodna przedmiotem zamówienia lub taka, która zostanie przedstawiona w formie uniemożliwiającej weryfikację tych informacji, zostanie odrzucona, jako niezgodna z przedmiotem zamówienia.
2. Zamawiający dokona oceny punktowej ważnych ofert, które:
• zostały złożone w terminie, są zgodne z Przedmiotem Zamówienia,
 zawierają cenę netto bez akcyzy za dostawę koksu wielkopiecowego podaną w walucie polskiej i w sposób jednoznaczny, a także zastrzeżeniem iż cena ta obejmuje wszystkie koszty dostawy do zakładu Zamawiającego, w tym koszty transportu, ubezpieczenia itd.,
• wskazano osobę do kontaktu wraz z wszystkimi niezbędnymi danymi,
• oferta została złożona na odpowiednim formularzu i podpisana przez osobę upoważnioną,
• oferta odnosi się do wszystkich kryteriów oceny punktowej w sposób umożliwiający dokonanie oceny.
3. Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie kryteriów:

• Cena: do 100 pkt
Ocenie podlega cena łączna netto oferty.
Maksymalna punktacja dla oferty z najniższą ceną netto, tj. 100 pkt. Kolejne oferty są oceniane proporcjonalnie do podanej ceny netto zgodnie ze wzorem: (Cena netto najniższa / cena netto danej oferty) x 100 pkt.

4. Oferta z największa łączną ilością punktów zostanie wyłoniona, jako najbardziej korzystna oferta.
5. W przypadku, kiedy oferenci podali taką samą najniższą cenę, Zamawiający podejmie z tymi podmiotami negocjacje cenowe drogą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Oferenta w Formularzu Oferty.
6. Terminem rozpoczęcia realizacji umowy jest data podpisania umowy, a terminem zakończenia jest data podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym, tym samym do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści podmioty, które złożą następujące oświadczenie w tym zakresie:
Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HUTA CYNKU "MIASTECZKO ŚLĄSKIE" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

Hutnicza 17

42-610 Miasteczko Śląskie

śląskie , tarnogórski

Numer telefonu

512403381

NIP

6450005934

Tytuł projektu

Opracowanie systemów wspomagania wybranych aspektów technologii produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie z wykorzystaniem modelowania procesowego

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0174/16-00

Inne źródła finansowania

Przedmiot zamówienia jest finansowany w szczególności w ramach projektu badawczo-rozwojowego pt.: ,,Opracowanie systemów wspomagania wybranych aspektów technologii produkcji cynku i ołowiu w piecu szybowym w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. z wykorzystaniem modelowania procesowego”, Program sektorowy INNOSTAL, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Program Sektorowy INNOSTAL, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa koksu wielkopiecowego do Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. na potrzeby prowadzonych prac badawczo – rozwojowych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Jastrzębska Spółka Weglowa S.A - al.Jana Pawła II nr.4 , 44-330 Jastrzębie Zdrój
Cena -1140 zł.
Liczba wyświetleń: 169