Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19) Postępowanie nr 18/264/PN/RB

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1158864

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://veolia.ezamawiajacy.pl w
zakładce „Oferta”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Olga Kowaszewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 568 84 72

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19) W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19) W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.
Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,
Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera:
1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna
2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 03.01.2019 r.
Termin składania ofert do 12.02.2019 r. dnia do godz. 10:45
SIWZ dostępny na stronie Internetowej zamawiającego: http://www.energiadlawarszawy.pl/ofirmie/
robotybudowlane
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 650,00 PLN.

Kod CPV

45231100-6

Nazwa kodu CPV

Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania Zamówienia:
1. w zakresie gotowości do przesyłu ciepła w terminie do 21.06.2019r.,
2. w zakresie odbioru technicznego w terminie do 28.06.2019r.
3. w zakresie odbioru końcowego w terminie do 17.08.2019r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)
wykonali: min. 5 zamówień polegających na budowie/przebudowie sieci ciepłowniczej o łącznej długości co
najmniej 100 m, o średnicy minimum DN 40.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują odpowiednio
przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia tj. Kierownik budowy: Posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art.12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia
równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane
obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie
uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu
zawodowego. Kierownik budowy musi posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących
pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w
budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku
dozoru w zakresie remontów,montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi posiadać środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy
złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie. W przypadku złożenia przez Wykonawców
dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy
waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty / oświadczenia wymagane od wykonawcy - zgodnie z z treścią Rozdziału XI SIWZ. SIWZ
dostępny na stronie Internetowej zamawiającego:
http://www.energiadlawarszawy.pl/ofirmie/robotybudowlane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium Cena brutto - waga kryterium - 80%
Kryterium okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały - waga kryterium - 20%

Wykluczenia

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 00

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Likwidacja węzłów grupowych wraz budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Uzasadnienie:
W dniu 12.02.2019 r. o godz. 10.45 upłynął termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
W wyznaczonym terminie w postępowania złożono dwie oferty. Oferta z najniższą ceną tj. 79 950,00 złotych brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podaną przez Zamawiającego bezpośrednio przed otwarciem ofert tj. 38 376,00 złotych brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie nr 18/264/PN/RB prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Liczba wyświetleń: 162