Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonawca Robót Budowlanych na realizację Etapu I robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

Data publikacji: 28.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 08-03-2019

Numer ogłoszenia

1158835

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

!!!!SZANOWNI PAŃSTWO!!!
W dniu 06.03.2019 r. zaktualizowano/podmieniono załącznik nr 5 Wzór umowy z datą 20190305 – wersja zamieszczona dnia 05.03.2019 nie zawierała wprowadzonych wcześniej przez Zamawiającego zmian.
Zmiana dokonana w 4 aktualizacji dokumentów dotyczy jedynie usunięcia jednego z zapisów dotyczącego kar umownych w stosunku do aktualizacji załącznika nr 5 z dnia 20.02.2019 r.


!!!!!!! AKTUALIZACJA 05.03.2019 r.
1.Zamawiający dokonał zmiany terminu składania ofert!! Oferty należy złożyć do dnia 08.03.2019 r. godz. 16:00
2. W załączniku nr 5 do zapytania ofertowego usunięto zapisy par. 7 pkt 2 ust 5.
Zmieniony załącznik ma w nazwie datę 20190305. Załączono również wykaz zmian.

!!! AKTUALIZACJA 25.02.2019 r.
1. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.03.2019 r. – godz. 16:00;
2. Opublikowano listę pytań i odpowiedzi cz. III z dnia 25.02.2019 r. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, wszelkie wyjaśnienia, interpretacje lub poprawki upublicznione oferentom staną się załącznikiem do Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych.
3. Dokonano zmian w zapytaniu ofertowym – termin składania ofert oraz sposobu obliczania punktów dla kryterium B - Okres gwarancji (oczywista omyłka). Zmiany w zapytaniu naniesiono kolorem.
4. Dokonano zmian w załącznikach: TPCR, Ślepym kosztorysie - uaktualnione załączniki mają w nazwie datę 20190225. Zmiany zaznaczono kolorem.
5. Zaktualizowano załączniki – dokumentacja techniczna – zgodnie z listą pytań i odpowiedzi z dnia 25.02.2019 r. Dodano 2 rysunki (PZT ark. 1 i Energ ark 1) z pokazaniem mniejszej ilości kabli.

!! AKTUALIZACJA 20.02.2019 r.
1. ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ ZMIANY TERMINU SKŁADANIA OFERT. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 01.03.2019 r. – godz. 16:00;
2. Opublikowano listę pytań i odpowiedzi cz. II z dnia 20.02.2019 r. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, wszelkie wyjaśnienia, interpretacje lub poprawki upublicznione oferentom staną się załącznikiem do Umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych.
3. Dokonano zmian w zapytaniu ofertowym, wzorze umowy, TPCR, Ślepym kosztorysie – uaktualnione wzory i dokumenty mają w nazwie datę 20190220.
4. Zaktualizowano załączniki – dokumentacja techniczna. Załączono dokumenty zgodnie z odpowiedziami w Liście pytań i odpowiedzi cz. II z datą 20.02.2019 r. Aktualizacja dokumentacji technicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego
https://www.balticon.pl/przetargi/

AKTUALIZACJA 08.02.2019 r.
W dniu 08.02.2019 r. zaktualizowano dokumentację projektową. Wykaz zmian przedstawiono w osobnym załączniku.
Zmieniono pliki: Załącznik nr 2 i nr 4. Pliki nadpisano na poprzednich wersjach.
W dokumentacji technicznej zaktualizowano zapisy zgodnie z plikiem WYKAZ ZMIAN i PYTANIA I ODPOWIEDZI cz.I.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami winna zostać złożona w formie papierowej lub w formie elektronicznej w postaci skanu.

* Ofertę w formie papierowej należy złożyć na adres Zamawiającego:
BALTICON S.A.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk

LUB

* Ofertę w formie elektronicznej należy złożyć w postaci skanu na adresy e-mail:
i.lickiewicz@balticon.pl, m.mikolajczyk@balticon.pl

Oferta w formie papierowej dostarczona do Zamawiającego w segregatorze lub być trwale spięta (w paczce, kopercie bądź bez opakowania) powinna być opisana następująco:
BALTICON S.A.
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5,
80-601 Gdańsk
„Wykonawca Robót Budowlanych dla inwestycji budowy terminalu intermodalnego w Gdańsku – ETAP I”
Na segregatorze oraz ewentualnej kopercie/paczce oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Oferenta.

W przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej w tytule maila należy wskazać „Wykonawca Robót Budowlanych dla inwestycji budowy terminalu intermodalnego w Gdańsku – ETAP I”
W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę złożoną w formie papierowej.

ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY:
Oferent może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w sposób obowiązujący przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany, należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr…". W przypadku zmiany oferty drogą elektroniczną należy w tytule wiadomości wpisać nazwę oferenta wraz z dopiskiem „ZMIANA”, a w przypadku dokonania kilku zmian opatrzyć dopiskiem „ZMIANA nr …” analogicznie do zapisów dotyczących wersji papierowej.
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, podpisanego przez należycie umocowanego przedstawiciela Oferenta, w formie papierowej bądź w formie skanu powiadomienia. Wycofanie należy złożyć w sposób obowiązujący przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE", natomiast w formie elektronicznej należy w tytule wiadomości wpisać nazwę oferenta wraz z dopiskiem „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą rozpatrywane.
Po wycofaniu oferty Oferent może złożyć nową ofertę, pod warunkiem złożenia jej w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

i.lickiewicz@balticon.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ireneusz Lickiewicz, Mateusz Mikołajczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 474 322, 607 111 243

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawcy Robót Budowlanych na realizację Etapu I robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

W ramach realizacji Etapu I Inwestycji zbudowana zostanie nawierzchnia terminalu kontenerowego wielkości około 2,1 ha (w tym powierzchnia placu składowego wielkości około 1,9 ha) wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej.
Informacja dodatkowa dla Wykonawcy I Etapu Robót Budowalnych: W ramach realizacji całości inwestycji planuje się wykonanie prac przygotowawczych oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową nawierzchni terminalu kontenerowego o powierzchni około 6 ha (w tym około 5,1 ha stanowi teren placu składowego) oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej. Realizacja prac nastąpi w oparciu o dokumentację projektową.
Wykonanie prac planowane jest w trzech etapach. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy realizacji pierwszego etapu prac budowy terminalu intermodalnego.

Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę przez Zamawiającego – luty 2019 r.

Poza wykonaniem robót budowlanych I Etapu, Wykonawca ma obowiązek:
a) Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wykonanych robót i robot ulegających zakryciu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej INI) wyznaczonemu przez Zamawiającego,
b) Roboty Wykonawca winien zgłaszać do obioru Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
c) Wykonawca ma obowiązek usuwania w trybie natychmiastowym wszelkich szkód powstałych w wyniku realizacji robót, a w przypadku dużego zakresu szkody, przedstawienie programu naprawczego w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia,
d) Wykonawca ma obowiązek utrzymywania czystości na placu budowy, usuwać wszelkie zanieczyszczenia oraz odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac,
e) Wykonawca ma obowiązek używania materiałów budowlanych dopuszczonych do użycia w budownictwie w Polsce i uzyskać zatwierdzenie ich przez INI ,
f) Wszystkie materiały i urządzenia ujęte w dokumentacji muszą być zastosowane w czasie realizacji oraz być zgłoszone przed ich wbudowaniem.
g) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie leży po stronie Wykonawcy.
h) Podstawą sporządzenia oferty jest projekt budowlany,
i) Wszelkie dokumenty potrzebne do wykonania prac po uzyskaniu pozwolenia na budowę Wykonawca wykonuje w swoim zakresie. Wykonanie dokumentacji nieujętej w projekcie budowlanym leży po stronie Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących przepisów (w tym również projekt wykonawczy o ile będzie to niezbędne do prowadzenia prac Wykonawcy).
j) Wykonawca ma obowiązek korzystania ze sprzętu sprawnego technicznie i w ilości odpowiedniej do wykonania robót uzgodnionych w harmonogramie robót,
k) Wykonawca ma obowiązek prowadzić prace z uwzględnieniem dbania o minimalizację wpływu na środowisko naturalne, w tym m.in. nie pozostawiania pracującego sprzętu w czasie przestoju na biegu jałowym, zapewnienie plandekowania samochodów ciężarowych przy przewozie materiałów sypkich lub pylących, zraszania placu budowy w miejscach gdzie możliwe jest wznoszenie się kurzu, pyłu, czyszczenia dróg dojazdowych do placu budowy,
l) Wykonawca ma obowiązek prowadzić regularne wpisy do dziennika budowy oraz aktywnie uczestniczyć w radach budowy/spotkaniach z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,
m) Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej dla prowadzonych robót oraz bieżącego przekazywania jej Zamawiającemu,
n) Korespondencja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywać się będzie pisemnie, z uwzględnieniem możliwości przekazywania pism za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy osobami wskazanymi do kontaktu w umowie.
o) Wykonawca ma obowiązek na własny koszt zorganizować zaplecze budowy, w którym będzie się mieścił zespół Wykonawcy,
p) Zadaniem Wykonawcy jest stworzenie planu BIOZ i przedłożenie go Zamawiającemu do akceptacji,
q) Wykonawca jest zobowiązany w trakcie trwania robót/umowy do przedkładania, bez wezwania Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w przypadku konieczności ich aktualizacji,
r) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym (harmonogramem robót). Stan zaawansowania wykonanych robót na koniec każdego miesiąca potwierdzany jest przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
s) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w trakcie trwania umowy dla wszelkich zmian dotyczących personelu kluczowego wskazanego w ofercie. Zmiany personelu kluczowego nie skutkują aneksowaniem umowy z Wykonawcą,
t) Zakończenie etapu robót ulegających zakryciu powinno być potwierdzone przedstawieniem przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót do zatwierdzenia przez INI,
u) Wykonawca we własnym zakresie ponosi koszty pomiarów geodezyjnych na wszystkich etapach realizacji robót,
v) Wykonawca we własnym zakresie ponosi wszelkie koszty związane z ochroną terenu budowy na czas trwania umowy.

UWAGA!!
Ze względu na ograniczenia dla wielkości załączników w bazie konkurencyjności, dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia/zapytania ofertowego została udostępniona na stronie www Beneficjenta: https://www.balticon.pl/przetargi/

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla I Etapu Robót budowlanych budowy terminala intermodalnego w projekcie współfinansowanym ze środków UE pn. "Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawcy Robót Budowlanych na realizację Etapu I robót budowlanych inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

Zamówienie realizowane w trybie zasady konkurencyjności.
KODY CPV - Wspólny słownik zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg , lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

W ramach realizacji Etapu I Inwestycji zbudowana zostanie nawierzchnia terminalu kontenerowego wielkości około 2,1 ha (w tym powierzchnia placu składowego wielkości około 1,9 ha) wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej, infrastruktury energetycznej i oświetleniowej.

Wykonawca ma obowiązek wykonania wszelkich robót budowlanych przewidzianych dla zadania, zgodnie z dokumentacją projektową, a jeżeli będą konieczne roboty dodatkowe, uzgodnić z Zamawiającym warunki ich wykonania.

4.1. Główne zadania Wykonawcy Robót Budowlanych
4.1.1 Budowa placu przeładunkowo-składowego
4.1.2 Przebudowa zjazdu publicznego do ulicy Ku Ujściu
4.1.3 Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej,
4.1.4 Budowa kanalizacji deszczowej,
4.1.5 Budowa i przebudowa infrastruktury energetycznej i oświetleniowej na terenie objętym inwestycją.
Charakterystyczne parametry techniczne wskazane zostały w dokumentacji technicznej załączonej do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy wykaz obowiązków Wykonawcy przedstawiono w Załączniku 5 - Wzór umowy.
Wyszczególnienie do oferty dla cen ryczałtowych Wykonawcy będzie miało odzwierciedlenie w Załączniku 2 Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej.
Szczegółowy zakres robót został wykazany w Załączniku 4 Ślepy kosztorys, w którym uwzględniono Numer OST wskazujący standard i jakość wykonania robót.

Zamówienie należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, wykazem robót (ślepy kosztorys i TPCR) oraz dokumentacją techniczną.
Przewidywany termin podpisania umowy z Wykonawcą: marzec 2018 r.
Zamawiający wymaga realizacji umowy dla Etapu I robót budowlanych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.

UWAGA!!
Ze względu na ograniczenia dla wielkości załączników w bazie konkurencyjności, dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia/zapytania ofertowego została udostępniona na stronie www Beneficjenta: https://www.balticon.pl/przetargi/

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia/realizacji umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2019 r.
Terminy wykonania poszczególnych zakresów robót wchodzących w skład zamówienia regulowane będą Harmonogramem Robót, którego ostateczny kształt zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przed podpisaniem umowy.

Zamawiający wymaga niprzekraczalnego terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.12.2019 r.

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: marzec 2019 r.
Minimalny wymagany okres gwarancyjny na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 4 lata. Okres udzielonej gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający brał będzie pod uwagę wyłącznie oferty, w których Oferenci udokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Warunki ogólne:
A. Oferent zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą:
• Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzonego według Załącznika nr 3a (poświadczenie stanowi oryginał podpisany przez osobę podpisującą ofertę)
• Tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym (np. referencji),
• Dokumentów wymaganych niniejszym zapytaniem, w tym dotyczące wykonalności ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej i doświadczenia.
B. Oferent może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Oferent w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W takim przypadku Oferent winien przedłożyć wraz z ofertą oryginał zobowiązania podmiotu trzeciego lub inny dokument stanowiący dowód na okoliczność dysponowania potencjałem podmiotów trzecich. Oferent powinien uwzględnić, że osoby kluczowe dla Projektu (Kierownik budowy i Kierownicy Robót) przy każdej ewentualnej zmianie, muszą bezwzględnie spełniać wymagania zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym. Każda zmiana personelu kluczowego wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
C. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
• Oferenci wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia.
• Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
• Oferenci wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć do Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

Wiedza i doświadczenie

Doświadczenie:

a. Wymagane minimalne doświadczenie:

Oferent winien wykazać się doświadczeniem wykonania co najmniej 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na wykonaniu (budowie, przebudowie) nawierzchni drogowych o powierzchni minimum
10 000 m2 każda w okresie ostatnich 7 lat kalendarzowych przed złożeniem oferty.
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Oferent zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót, które zostały zrealizowane przy jego udziale, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3c, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku (referencje bądź dokumenty równoważne wystawione przez podmiot zlecający wykonanie robót). Wykaz powinien zawierać wszystkie (wymagane minimum 2) roboty budowlane polegające na wykonaniu (budowie, przebudowie) nawierzchni drogowych o powierzchni minimum 10 000 m2 każda w okresie ostatnich 7 lat kalendarzowych przed złożeniem oferty.
Wykaz wykonanych robót budowlanych winien wskazywać ich przedmiot, powierzchnię, daty wykonania i podmioty, na rzecz których zostały wykonane.

Potencjał techniczny

Zdolność techniczna

W celu spełnienia wymagań dotyczących zdolności technicznej, Wykonawca (Oferent) winien dysponować co najmniej kadrą:

A. Kierownik budowy (1 osoba) - Obecność kierownika budowy jest obowiązkowa na placu budowy nieprzerwanie podczas trwania robót budowlanych; Kierownik budowy posiada:
a. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy,
b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c. aktualny wpis o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

B. Kierownik robót branży elektryczno-oświetleniowej (1 osoba) – kierownik robót branży elektryczno-oświetleniowej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej w trakcie realizacji robót elektrycznych; Kierownik branży elektryczno oświetleniowej posiada:
a. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży elektryczno-oświetleniowej lub elektrycznej;
b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

C. Kierownik robót branży wodno-kanalizacyjnej (1 osoba) - kierownik robót branży wodno-kanalizacyjnej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, co najmniej w trakcie realizacji robót wod-kan; kierownik branży wodno – kanalizacyjnej posiada;
a. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży wodno-kanalizacyjnej.
b. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;

Kierownicy robót branżowych mają obowiązek przebywania na placu budowy w pełnym wymiarze godzin odpowiadającym czasowi realizacji prac związanych z daną branżą.

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów dotyczących zdolności technicznej:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej wykonania zamówienia, Oferent zobowiązany jest przedłożyć wykaz kluczowych osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i posiadanych uprawnień zawodowych, niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik 3b do niniejszego zapytania, wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie tego warunku. Oferent ma obowiązek załączyć kopię uprawnień budowlanych każdej z osób wskazanych Załączniku 3b. Uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach muszą być wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn. zm.), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65), które pozwalać będą na pełnienie funkcji kierownika budowy /lub i kierownika robót w zakresie objętym umową.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wymagania dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej:

Oferent/Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 mln PLN.

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów dot. zdolności ekonomicznej i finansowej:
W celu spełnienia wymagań, Oferent przedłoży (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę) kopię polisy wraz z warunkami ubezpieczenia, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 5 mln PLN.
W przypadku złożenia przez Oferenta dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) w dniu publikacji niniejszego zapytania ofertowego. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych

Dodatkowe warunki

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami panującymi na przyszłym Placu Budowy (łącznie z wymaganiami BHP, wymaganym zakresem robót, rodzajem prac do wykonania oraz z dokumentacją udostępnioną przez Zamawiającego). Wizje lokalne mogą odbywać się tylko po uzyskaniu zgody Zamawiającego i uzgodnieniu z nim dokładnego terminu i godziny wizyty. Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej na terenie inwestycji: 05.02.2019 r. oraz 11.02.2019 r.
Nie będą uznane żadne roszczenia Oferenta, które będą wynikać z niewywiązywania się z obowiązków umownych na skutek braku dokonania wizji lokalnej. Wizje lokalne będą miały charakter jedynie informacyjny i nie zezwala się na prowadzenie jakichkolwiek badań przez oferentów w trakcie wizji lokalnych. W celu ustalenia terminu i godziny wizji, Zamawiający zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego ze wskazanymi do kontaktu osobami.

Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 120 dni po ostatecznym terminie na składanie Ofert.
Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferenta o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

KLAUZULA INFORMACYJNA:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
*administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BALTICON S.A., UL. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, tel. kontaktowy +48 58 663 00 79 , e-mail: biuro@balticon.pl;
*Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dot. Wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych – Etap I w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18 pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego” prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;
*odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
*Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
*obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
*w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
*posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
*nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do zapytania ofertowego oraz treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej okoliczności z wymienionych poniżej:
1. Zmiana stawki podatku VAT obowiązującego na podstawie odrębnych przepisów Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Zmiany terminu realizacji umowy* na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona. Zmiany dokonać można w szczególności gdy jest spowodowana:
a) koniecznością wykonania robót nieprzewidzianych wpływających na termin wykonania robót objętych umową,
b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót,
c) następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia robót, zawieszenia robót, błędy w dokumentacji projektowej lub przeszkodami leżącymi po stronie Zamawiającego.
*Zmiana terminu realizacji umowy w stosunku do oferty złożonej przez Oferenta nie może wykraczać poza termin 31.12.2019 r.
3. Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków wykonywania robót skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
4. Konieczności wprowadzenia robót zamiennych z powodu:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, w tym prowadzą do obniżenia kosztu realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztu utrzymania obiektu,
b) stwierdzenia możliwości rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianego w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy ich wykonanie stanie się zbędne dla prawidłowego funkcjonowania terminalu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.
c) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny,
d) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu zamówienia,
e) wad dokumentacji projektowej,
f) zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w efekcie których konieczne będzie wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej lub obejmującej zakres realizowanych robót.
Szczegółowy zakres robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden sposób nie powinno wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w ofercie Wykonawcy.
5. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt zmian wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
6. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy: zmiana nr konta bankowego, dotycząca nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.
7. Dopuszcza się zmianę kadry kluczowej wskazanej wykazie osób, stanowiącym załącznik nr 3b do zapytania ofertowego. Zmiana kadry kluczowej musi zostać dokonana w formie pisemnej, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Zmiana kadry kluczowej wskazanej w załączniku 3b możliwa jest jedynie wówczas, gdy nowo wskazane osoby posiadają co najmniej doświadczenie i uprawnienia wymagane zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
8. Warunki zmiany umowy, przewidziane powyżej nie zobowiązują Zamawiającego do zmiany, stanowią uprawnienie Zamawiającego. W każdym przypadku Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

W zależności od okoliczności wymienionych powyżej, zmiana umowy może obejmować:
a. W przypadku konieczności ograniczenia zakresu lub odstąpienia od wykonania Umowy w konsekwencji ograniczenia zakresu lub odstąpienia od Umowy o roboty budowlane, Wykonawcy przysługiwać będzie wyłącznie wynagrodzenie odpowiadające wartości rzeczywiście wykonanych robót budowlanych, ustalone na zasadach określonych w Umowie.
b. Zmiana umowy może być dokonana jeżeli nie jest istotna, a jej skutkiem jest usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów.
c. Każda istotna zmiana umowy musi być dokonana, pod rygorem nie¬ważności, w formie pisemnego aneksu do Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz Oferty,
2. Tabela Podziału Ceny Ryczałtowej [TPCR],
3a. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,
3b. Wykaz osób mających uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z oświadczeniem o posiadaniu uprawnień,
3c. Wykaz wykonanych robót,
3d. Wykaz robót, które Oferent zamierza powierzyć Podwykonawcom,
3e. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej,
5. Kopia uprawnień budowlanych personelu kluczowego,
6. Referencje lub dokument równoważny potwierdzający posiadanie wymaganego minimalnego doświadczenia Wykonawcy.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w projekcie a niezbędnych do zakończenia robót lub w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających dodatkowych prac Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia ich Wykonawcy. Elementy robót uznane za dodatkowe będą rozliczane wg cen jednostkowych podanych w kosztorysie. Elementy robót nieujęte w przedmiarze będą rozliczane wg aktualnych cen średnich podawanych przez Sekocenbud.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta spełniła wszystkie wymagane kryteria zawarte w Zapytaniu Ofertowym oraz podczas oceny ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z warunkami Zapytania Ofertowego.

Podana w ofercie łączna cena ryczałtowa musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania Ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Oferent z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
Oferent musi wycenić wszystkie składniki wskazane w TPCR.
Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w Formularzu Oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert.
Cena brutto oferty winna wskazywać kwotę podatku VAT obowiązującego na dzień składania ofert. Oferent obowiązany będzie do wystawiania faktur za realizację przedmiotu zamówienia ze stawką podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cenę podaną w Formularzu Ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we wzorze umowy z Wykonawcą.
22. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z INFORMACJĄ O WAGACH PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO KRYTERIÓW
Zamawiający dokona oceny punktowej ofert, które zostały złożone przez Oferentów niepodlegających wykluczeniu z postępowania oraz ofert, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego, według następującej zasady:

Kryterium A. Cena.
Cena brutto oferty za cały zakres ujęty w zapytaniu ofertowym oraz załącznikach [PLN] 90%

Kryterium B. Okres gwarancji
Okres gwarancji powyżej minimalnego okresu 4 lat [miesiące]. 10%

Sposób obliczenia punktów dla kryterium A – Cena.
A= Cn/Cb x 100 pkt x wsp. wagi 90%
gdzie:
Cn - najniższa oferowana cena brutto zakresu ujętego w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w jednej z ważnych ofert
Cb - oferowana cena brutto zakresu ujętego w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami w badanej ofercie

Sposób obliczania punktów dla kryterium B - Okres gwarancji
B= Gb/Gn x 100 pkt x wsp. wagi 10 %
gdzie:
Gb - oferowany okres powyżej 4 lat od daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego w badanej ofercie
Gn - najdłuższy oferowany okres powyżej 4 lat od daty wystawienia Protokołu odbioru końcowego w jednej z ważnych ofert. Maksymalny możliwy okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty może wynosić 5 lat (60 miesięcy){miesiące}. Wykonawcy, który zaproponuje łączny okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, (czyli więcej niż 12 miesięcy powyżej wymaganych min. 4 lat), nie przysługują dodatkowe punkty.

Wykluczenia

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Oferent powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym zostanie wykluczony z możliwości udziału w postępowaniu.
Weryfikację powiązań Wykonawcy z Zamawiającym dokonuje się na etapie oceny ofert. W celu spełnienia warunku niepodlegania wykluczeniu, Oferent ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie dotyczące braku powiązań. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik 3e do Zapytania Ofertowego. W przypadku Oferentów, którzy składają ofertę wspólną, brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi spełniać każdy z Oferentów składających ofertę wspólną.
Zamawiający uzna warunek niepodlegania wykluczeniu za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie jest podmiotem powiązanym osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BALTICON SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

prof. Witolda Andruszkiewicza 5

80-601 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

601 474 322

NIP

9581639003

Tytuł projektu

Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego.

Numer projektu

POIS.03.02.00-00-0051/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Struktura finansowania kosztów kwalifikowalnych w projekcie:
*50% kosztów kwalifikowalnych stanowi dofinanasowanie ze środków UE
*50% kosztów kwalifikowalnych stanowi wkład własny Beneficjenta

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W dniu 26.03.2019 r. Zamawiający dokonał oceny ofert. W wyniku oceny dokonano wyboru Wykonawcy Robót Budowlanych Etapu I relazacji robót budowlanych przedmiotowej inwestycji w projekcie nr POIS.03.02.00-00-0051/18
Do podpisania umowy z Zamawiającym została wybrana firma, która uzyskała najwyższą możliwą ilość punktów w trakcie oceny ofert: 100 pkt.

Wykonawca: Firma Budowlano - Drogowa MTM SA, ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia, NIP 9581323406
Data wpływu oferty: 08.03.2019 r., godz. 13:57,
Cena brutto oferty: 12 294 537,31 zł
Liczba wyświetleń: 584