Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kursów zawodowych (kurs barmański, baristy, somelierski, nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych, nowoczesnych technik i technologii cukierniczo-piekarniczych, wyrobów czekoladowych, pilotażu i rezydenta) dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie z certyfikatem w projekcie „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie”

Data publikacji: 07.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-01-2019

Numer ogłoszenia

1158811

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą lub kurierem do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie ul.Katowicka 64 41-500 Chorzów
Ofertę należy złożyć na ustalonym formularzu i załącznikach do 15.01.2019r. do godziny 12.00 (obowiązuje termin dotarcia dokumentów do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie”

Oferta nie złożona na ustalonym formularzu, sprzeczna z niniejszym zapytaniem lub złożona po terminie zostanie odrzucona.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne kursy.

Zasady komunikacji zamawiającego z wykonawcami w sprawach związanych z niniejszym ogłoszeniem:
W ramach niniejszego postępowania wszelkie pytania i wyjaśnienia kierowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jako adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazuje się: projektzsgu@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Natalia Zielińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

501921128, 322411725

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zadania w projekcie: Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych dla 160 uczniów i 26 nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie:
-kurs barmański
-kurs baristy
-kurs sommeliera
-kurs nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych
-kurs nowoczesnych technik i technologii cukierniczo-piekarniczych
-kurs wyrobów z czekolady
-kurs pilotażu wycieczek i rezydenta.
Kursy zorganizowane są w ramach projektu „Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem realizacji zamówienia jest wyłonienie wykonawcy usługi, której realizacja wpłynie na podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników projektu: uczniów i nauczycieli.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do oferty.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi będą świadczone w okresie luty 2019r.– czerwiec 2021r.
Wyniki i wybór najkorzystniejszych ofert zostaną ogłoszone 18 stycznia 2019r.
Umowy zostaną podpisane najpóźniej do 31 stycznia 2019r.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od momentu wyłonienia Wykonawcy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
a. Posiadają aktualny (nie starszy niż 3 m-ce) odpis z CEIDG, KRS lub aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru).
b. Posiadają uprawnienia do prowadzenia szkoleń objętych przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają doświadczenie w realizacji szkoleń z wymaganego obszaru i wykażą ich liczbę w okresie dwóch ostatnich lat przed złożeniem niniejszej oferty.

Potencjał techniczny

Wykonawca zapewni odpowiedni potencjał techniczny, sprzęt, urządzenia oraz surowce do realizacji zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

Informacje dotyczące załączonych dokumentów.
1. Dokumenty załączone do oferty przechowuje w swojej dokumentacji Zamawiający.
2. W sytuacji, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów, jego oferta zostanie odrzucona.
3. W sytuacji, gdy złożone dokumenty będą budziły wątpliwość, co do ich prawdziwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich uzupełnienia/wyjaśnienia w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Wykonawcę wymaganych wyjaśnień w podanym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

I.Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie je do rozpatrywania jeżeli oferta, spełnia wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert oraz złożona została w odpowiednim terminie.
II.Kryteria wyboru:
Kryterium nr 1
Cena – 80 %
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
Kryterium nr 2
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń – 20%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20pkt.

III.Sposób oceny ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad:
Kryterium nr 1 - cena za 1 uczestnika kursu:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 100 x 80% = ilość punktów dla danej oferty
Cena badanej oferty brutto
Ocena ofert nastąpi na podstawie cen podanych w formularzu oferty.
Kryterium nr 2
Doświadczenie firmy w realizacji szkoleń – 20%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
-zrealizowanie poniżej 5 szkoleń-0 pkt.
-zrealizowanie 6-10 szkoleń-5 pkt.
-zrealizowanie 11-15 szkoleń-10 pkt.
-zrealizowane 16-20 szkoleń-15 pkt.
-zrealizowanie ponad 21 szkoleń-20 pkt.

Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORZÓW - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Adres

Rynek 1

41-500 Chorzów

śląskie , Chorzów

Numer telefonu

32 4165000

Fax

32 2412459

NIP

6272733808

Tytuł projektu

Nowe umiejętności- nowe szanse na rynku pracy - doskonalenie umiejętności kadry nauczycielskiej i uczniów w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie.

Numer projektu

RPSL.11.02.01-24-07GD/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1.Kurs barmański: Open Bar Tomasz Szczęsny ul.Piekarska 96/4, 41-902 Bytom, oferta wpłynęła dnia 15.01.2019 r
cena 11 560,00 zł
2.Kurs baristy: Open Bar Tomasz Szczęsny ul.Piekarska 96/4, 41-902 Bytom, oferta wpłynęła dnia 15.01.2019 r cena 9 120,00 zł
3.Kurs sommeliera: Open Bar Tomasz Szczęsny ul.Piekarska 96/4, 41-902 Bytom, oferta wpłynęła dnia 15.01.2019 r
cena 3 840,00 zł
4.Kurs nowoczesnych technik i technologii gastronomicznych: Spoon Adrian Feliks ul. Okrzei 3 41-260 Czeladź, oferta wpłynęła dnia 14.01.2019 r cena 28048,78 zł
5.Kurs nowoczesnych technik i technologii piekarniczo-cukierniczych: Fresa Mariusz Łęszczak ul. Krasickiego 14/12 41-500 Chorzów, oferta wpłynęła dnia 15.01.2019 r. cena 13 200,00 zł
6.Kurs wyrobów z czekolady: Fresa Mariusz Łęszczak ul. Krasickiego 14/12 41-500 Chorzów, oferta wpłynęła dnia 15.01.2019 r. cena 6 720,00 zł
7.Kurs pilotażu wycieczek i rezydenta: Centrum Szkolenia ATUT (ATUT) Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych (SIE) w Oświęcimiu Rynek Główny 15 32-600 Oświęcim, oferta wpłynęła dnia 14.01.2019 r cena 24640,00zł
Liczba wyświetleń: 307