Strona główna
Logo unii europejskiej

DPF40_05_zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1158753

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być złożona w:
TEB Edukacja sp. z o.o.
Al. Niepodległości 2
61-874 Poznań
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem lub osobiście. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Wykonawcy
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jacek Kulik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 88534444

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.20 dla 1 grupy szkoleniowej w wymiarze godzinowym wskazanym w zapytaniu ofertowym. Poszukuje się kadry dydaktycznej do prowadzenia zajęć KKZ realizowanych w Olsztynie. Kształcenie w ramach w/w Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych obejmuje kształcenie w formie e-learningu oraz w systemie stacjonarnym. Zapytanie ofertowe dotyczy wyłonienia kadry dydaktycznej tylko dla przedmiotów realizowanych stacjonarnie, tj. w systemie klasowo-lekcyjnym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie kwalifikacji A.20 przez ok. 12 osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć w ramach Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.20 dla 1 grupy szkoleniowej.
1. Szczegółowy opis kwalifikacji, z podziałem na kształcenie w e-learningu i kształcenie w systemie klasowo-lekcyjnym oraz liczby godzin objętych zapytaniem ofertowym w ramach powyższych kwalifikacji stanowi Załącznik nr 1.
2. Liczba godzin kształcenia w przedmiotowych kwalifikacjach wynika z opracowanego i przyjętego do realizacji przez Zamawiającego Programu nauczania. Program nauczania dostępny do wglądu na żądanie u Zamawiającego.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących jeden lub więcej niż jeden przedmiot kształcenia w ramach wskazanych kwalifikacji. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na niepełną liczbę godzin w ramach jednego przedmiotu kształcenia, chyba że jest to oferta łączona z innym Wykonawcą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty łączonej na 1 przedmiot kształcenia przez więcej niż 1 nauczyciela/wykładowcę poprzez podział godzin przedmiotu kształcenia na kilku Oferentów. W przypadku oferty łączonej suma liczby godzin deklarowana w formularzu ofertowym przez poszczególnych nauczycieli/wykładowców musi stanowić pełną liczbę godzin danego przedmiotu kształcenia. W tym przypadku każdy z Oferentów składa odrębny Formularz ofertowy, ale w Formularzu ofertowym należy zaznaczyć, że jest to oferta łączona ze wskazaniem przedmiotu kształcenia i oferenta, którego dotyczy oferta łączona. W przypadku ofert łączonych suma punktów uzyskana w kryteriach punktowych przez poszczególnych nauczycieli/wykładowców zostanie uśredniona, tak aby można było ją porównać z ewentualnymi innymi ofertami na dany przedmiot kształcenia. Ponieważ jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na jednym Formularzu ofertowym muszą znajdować się wszystkie przedmioty kształcenia na które składana jest oferta, z zaznaczeniem w tabeli które z nich stanowią ofertę łączoną z innymi Wykonawcami.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. 1 godzina dydaktyczna to 45 minut.
6. Grupa docelowa: osoby dorosłe, powyżej 18 r.ż., zainteresowane z własnej inicjatywy podnoszeniem kompetencji
i umiejętności zawodowych, które uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa warmińsko-mazurkisego.
7. Założono realizację kursów w grupach liczących ok. 12 osób.
8. Zakres merytoryczny:
Szczegółowy zakres godzinowy i tematyczny określa Załącznik nr 1.
Program nauczania dla przedmiotowej kwalifikacji dostępny u Zamawiającego na żądanie.
9. Zamawiający zapewni sale oraz infrastrukturę niezbędną do przeprowadzenia zajęć.
10. Obowiązki trenera/nauczyciela prowadzącego szkolenie:
a) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w oparciu o wzory dostarczone przez Zamawiającego,
b) współpraca z pracownikami projektu,
c) bieżące informowanie o wszystkich przypadkach nieobecności uczestników, rezygnacjach uczestników, problemach przez nich zgłaszanych, ewaluacji prowadzonych przez siebie zajęć,
d) przeprowadzenie zajęć zgodnie z programem oraz w terminach zgodnych z harmonogramem.
11. W toku realizacji zamówienia, w sytuacjach losowych (np. choroba, wypadek itp.) Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usługi przez osoby trzecie (inne niż wskazane w ofercie), ale o kwalifikacjach nie mniejszych, niż kwalifikacje Wykonawcy i za uprzednią zgodą Zamawiającego.
12. Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją usługi (dojazd, nocleg, wyżywienie itp.).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia po indywidualnym ustaleniu terminu z Zamawiającym, z uwzględnieniem potrzeb i możliwości grupy docelowej projektu, nie później niż do 31.11.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki prowadzenia kształcenia w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) określają akty prawne:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r. poz. 184, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania (Dz.U. z 2012 r. poz. 204, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).
Szczegółowe warunki określa Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca:
W kryterium doświadczenie jako nauczyciela/wykładowcy ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad: liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych kształcenia w obszarze przedmiotu i/lub zawodu, dla którego wyodrębniona jest kwalifikacja:
• do 50 godzin – 0 punktów
• powyżej 50 do 100 godzin – 5 punktów
• powyżej 100 do 150 godzin – 10 punktów
• powyżej 150 do 200 godzin – 15 punktów
• powyżej 200 godzin – 20 punktów
Ocena zostanie przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3: Formularz ofertowy.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 20 punktów.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają wiedzę i kompetencje poświadczone odpowiednimi dokumentami lub dysponują osobami spełniającymi ten warunek (szczegółowy opis wymagań stanowi Załącznik nr 2) - potwierdzeniem spełnienia niniejszego warunku będzie przedłożenie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje deklarowane w Formularzu ofertowym, np. ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych.
2. Wykonawcy nie spełniający ww. warunku zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
4. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę wraz z Formularzem oferty oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 4 oraz kserokopii dokumentów wskazanych w Formularzu ofertowym.
5. W przypadku złożenia oferty przez Oferenta niebędącego osobą fizyczną, który oferuje realizację zamówienia przez więcej niż 1 trenera koniecznym jest dołączenie do oferty:
 wykazu trenerów wraz z nazwą przedmiotów jakie mieliby prowadzić,
 wszystkich dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wskazanych trenerów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach wymagających, będzie miał prawo żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy. Zamawiający dopuszcza komunikacją telefoniczną i mailową w ww. sprawach.
2. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu,
f) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia całego postępowania lub jego części na każdym etapie bez podawania przyczyny.
5. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
6. Na rozstrzygnięcie postępowania Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej.
7. Zamawiający zakłada możliwość negocjacji z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeśli przekracza ona zarezerwowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie środki finansowe.
8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień umowy:
a) z powodu zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub Wytycznych mających zastosowanie do Projektu w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
b) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
c) polegających na zmianie terminu realizacji zamówienia z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływającej na harmonogram wykonywania usługi objętej niniejszym zamówieniem lub z powodu zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikającej ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności),
d) polegających na zmianie zakresu usługi będącej przedmiotem zamówienia, w szczególności zwiększeniu albo zmniejszeniu liczby grup lub godzin zajęć, w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji lub zmiany wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie zwiększenia ilości grupy docelowej - uczestników projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki tj.:
 Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego: oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
 ksero dyplomów, certyfikatów potwierdzających posiadane wykształcenie/kompetencje do prowadzenia zajęć w danym obszarze tematycznym deklarowane w Formularzu ofertowym.
W przypadku złożenia oferty przez Oferenta niebędącego osobą fizyczną, który oferuje realizację zamówienia przez więcej niż 1 trenera koniecznym jest dołączenie do oferty dodatkowo:
 wykazu trenerów wraz z nazwą przedmiotów jakie mieliby prowadzić,
 wszystkich dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje wskazanych trenerów,
 załącznika nr 6 – Oświadczenie dot. RODO.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryteriami:
a) cena – 80 pkt.
b) doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca, tj. w prowadzeniu kształcenia w obszarze przedmiotu i/lub zawodu, dla którego wyodrębniona jest kwalifikacja – 20 punktów.
2. Opis sposobu obliczania kryterium cena:

Najniższa oferowana cena za godzinę dydaktyczną danego przedmiotu
Liczba punktów = ----------------------------------------------------------------------------------------------------- x 80
Analizowana oferowana cena za godzinę dydaktyczną danego przedmiotu

Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami, w tym zawierać wszystkie koszty, jakie będzie musiał ponieść Zamawiający z uwzględnieniem m.in. podatku od towaru i usług (VAT), czy składek na ubezpieczenia społeczne, do zapłaty których będzie zobowiązany Zamawiający.
W ceny jednostkowe brutto Wykonawca zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty związane z pełną i terminową realizacją zamówienia, np.: koszty transportu, ubezpieczenia na czas transportu, koszty noclegu, koszty wyżywienia.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 80 punktów.
3. Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca:
W kryterium doświadczenie jako nauczyciela/wykładowcy ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących zasad: liczba zrealizowanych godzin dydaktycznych kształcenia w obszarze przedmiotu i/lub zawodu, dla którego wyodrębniona jest kwalifikacja:
• do 50 godzin – 0 punktów
• powyżej 50 do 100 godzin – 5 punktów
• powyżej 100 do 150 godzin – 10 punktów
• powyżej 150 do 200 godzin – 15 punktów
• powyżej 200 godzin – 20 punktów
Ocena zostanie przeprowadzone na podstawie informacji zawartych w Załączniku nr 3: Formularz ofertowy.
Najkorzystniejsza oferta otrzyma w tym kryterium 20 punktów.
4. W przypadku ofert łączonych suma punktów uzyskana w kryteriach punktowych przez poszczególnych nauczycieli/wykładowców zostanie uśredniona, tak aby można było ją porównać z ewentualnymi innymi ofertami na dany przedmiot kształcenia.
5. Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę we wszystkich kryteriach (cena + doświadczenie jako nauczyciel/wykładowca) wynosi 100.
6. Liczba punktów otrzymanych za poszczególne kryteria, po zsumowaniu będzie stanowiła końcową ocenę oferty Wykonawcy.
7. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru do niniejszego zapytania ofertowego – Załącznik nr 4

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

TEB EDUKACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Niepodległości 2

61-874 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618853444

Fax

618853446

NIP

7781456499

Tytuł projektu

Zdobądź kwalifiakcje pożądane przez pracodawców!

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0060/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piotr Schilling, ul. Piłsudskiego 58/29, 10-450 Olsztyn, 14.01.2019, 4 980,00 zł
Adrian Biema, ul. Dadleza 5/31, 10-687 Olsztyn, 14.01.2019, 6 000,00 zł
Jacek Kamieniecki, ul. Westerplatte 12/54, 10-446 Olsztyn, 14.01.2019, 3 600,00 zł
Karolina Hrynek, ul. Żółta 10a/98, 10-140 Olsztyn, 14.01.2019, 6 000,00 zł
Dagmara Kordulewska, ul. Krucza 23/6, 10-540 Olsztyn, 14.01.2019, 2 400,00 zł
Liczba wyświetleń: 187