Strona główna
Logo unii europejskiej

„Świadczenie usług doradztwa w procesie akceleracji oraz przygotowanie opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu - FDKO”

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2019

Numer ogłoszenia

1158617

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Doprecyzowano zakres zamówienia (liczba obszarów: 10).
Uszczegółowiono formularz ofertowy adekwatnie do liczby i opisów obszarów.
Przyjęto założenie że wykonawca może zgłosić w jednym obszarze max. 3 doradców - wybieranych na etapie kontraktu wg dowolności zamawiającego, tym samym dla 10 obszarów nie może być więcej niż 30 doradców w ramach jednej kompleksowej oferty.
1 doradca może się wykazać doświadczeniem max. w 3 obszarach.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.
==========
W treści zapytania ofertowego dodano jedną tematykę – pkt. V, ppkt. 11. (łącznie jest 11 zakresów)
W zestawieniu odnoszącym się zakresu usług oferowanych – załącznik formularz ofertowy - dodano pkt. 11 (w tabeli)
Termin składania ofert wydłużono do dnia 12.01.2019
(oferty już złożone na wcześniejszych formularzach ofertowych zachowują ważność)

Miejsce i sposób składania ofert

a) pisemnie:
Fundacja Digital Knowledge Observatory (Biuro Partnera Projektu)
ul. Puławska 457, 02-844 Warszawa

b) mailowo:
piotr.badarczuk@digitalknowledge.pl oraz jednocześnie ireneusz.tomczak@digitalknowledge.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

piotr.badarczuk@digitalknowledge.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Bądarczuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

223141469

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez max. 30 doradców indywidualnego doradztwa biznesowego oraz przygotowania opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu dla min. 13 MŚP w ramach godzin doradztwa przeznaczonych dla każdego z nich (łącznie: ok. 3140 godzin przeznaczonych na doradztwo i opracowania). Doradztwo będzie prowadzone w ramach kolejnych 4 rund akceleracji jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w dołączonych do zamówienia załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotu zamówienia-świadczenia usług doradztwa biznesowego oraz przygotowania opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez max. 30 doradców indywidualnego doradztwa biznesowego oraz przygotowania opracowań edukacyjnych z zakresu zasad prowadzenia biznesu dla min. 13 MŚP w ramach godzin doradztwa przeznaczonych dla każdego z nich (łącznie: ok. 3140 godzin przeznaczonych na doradztwo i opracowania). Doradztwo będzie prowadzone w ramach kolejnych 4 rund akceleracji jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
Zamawiający przewiduje, że średnie obciążenie miesięczne każdego z ekspertów wyniesie około 10 godzin w jednym miesiącu. Szacunek niniejszy ma charakter jedynie orientacyjny, ponieważ rzeczywiste zaangażowanie doradcy będzie zależało od potrzeb danego uczestnika, dostępności doradcy oraz jakości usług przez niego świadczonych .

Przedmiotem indywidualnej usługi dla każdego Wykonawcy będzie pełny zakres lub wybór spośród poniżej podanej tematyki:
1. Diagnoza potencjału firmy (w tym opracowania m.in: analizy potrzeb rynkowych, istniejących rozwiązań́ oraz konkurencji, analiza aktualnego stanu firmy, strategia rozwoju firmy).
2. Doradztwo w zakresie tworzenia modeli biznesowych wraz z prognozą sprzedaży i budżetem.
3. Doradztwo w przygotowaniu Minimum Viable Product (w tym opracowanie m.in: zdefiniowanie MVP, szczegółowego planu wdrożenia, prace technologiczne).
4. Doradztwo w zakresie rozwijania widoczności rynkowej przedsiębiorstw poprzez marketing i promocję, budowanie strategii marki (w tym opracowanie m.in strategii marketingowej).
5. Doradztwo w zakresie budowy strategii content marketingowej, ewangelizacji / on boardingu produktu lub usług poprzez transfer wiedzy on – line, budowa planów, scenariuszy, harmonogramu wdrożenia
6. Doradztwo prawne dla nowych podmiotów gospodarczych.
7. Doradztwo finansowo - organizacyjne dla nowych podmiotów gospodarczych.
8. Doradztwo w procesie pozyskiwania kapitału na rozwój - opracowanie dokumentów (pitchdeck, P&L, wycena, oferta inwestycyjna), wybór ścieżek finansowania (publiczne, prywatne, dłużne) stworzenie dokumentów, prace analityczno-koncepcyjne oraz konsultacje.
9. Doradztwo z zakresu opracowania formatów content marketingowych / edukacyjnych (np. webinary, podcasty, pigułki wiedzy). Indywidualne konsultacje w celu dobrania odpowiednich formatów dla akcelerowanego projektu.
10. Doradztwo w zakresie autoprezentacji i nagrań audio – video, konsultacje z ekspertem, praca w studiu nagraniowym.

Kod CPV

72221000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

79000000-4 - Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79400000–8 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne
72222000–7 - Usługi w zakresie systemów informacji lub strategicznej analizy technologicznej oraz usługi w zakresie planowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji umowy, przesunięcia okresu realizacji działań dla poszczególnych tur oraz zmianę ostatecznej liczby MŚP, w przypadku zmiany terminu realizacji projektu „akcelerator MSOT” lub w przypadku wystąpienia zdarzeń zewnętrznych (zdarzeń uniemożliwiających wykonanie zamówienia, siły wyższej, bądź niemożnością ich uczestniczenia w pierwotnie zaplanowanym terminie), niewywołanych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy i Zamawiającego, o czas wynikający ze zdarzeń które zostały powyżej wskazane i który jest konieczny do wykonania obowiązków umownych w sytuacji ich wystąpienia;. Powyższe zmiany będą następowały jedynie w drodze aneksów do zawartych umów z Wykonawcami.

Zgodnie z umową o dofinansowanie planowana data zakończenia projektu to 31 grudnia 2019 jednakże obecnie weryfikowany przez instytucją pośredniczącą dla naboru jest wniosek o wydłużenie projektu do 31 czerwca 2020 (wydłużenie projektu nie zmienia formuły akceleracji, która przewiduje 4 rundy i w ramach każdej z rund usługi świadczone przez zleceniobiorcę będą świadczone w okresie 4 miesięcy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie zdefiniowano wymagań szczególnych

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą̨ wziąć́ udział Oferenci, które posiadają wiedzę niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia.
Warunek zostanie spełniony, jeśli Oferent łącznie spełni warunki merytoryczne opisane poniżej:
a. posiada wykształcenie wyższe – weryfikowane na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 2
b. posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami ekosystemu innowacji: tj. przedsiębiorcy, uczelnie, IOB lub inwestorzy – Wykaz min. 5 podmiotów ekosystemu innowacji, Załącznik nr 4
c. posiada doświadczenia w pracy doradczej z projektami mającymi na celu opracowanie koncepcji nowych produktów, usług lub rozwiązań lub doświadczenie w zakresie wsparcia rozwoju lub wdrażania innowacji – Wykaz min. 5 usług doradczych, Załącznik nr 5
d. odpowiednio dla każdej z części zamówienia – posiada doświadczenie w obszarze właściwym dla danej części zamówienia (max. 3 na osobę) – tzn. przykładowo, składając ofertę na doradztwo w ramach „doradztwa w zakresie tworzenia modeli biznesowych”, Oferent powinien wykazać się doświadczeniem w doradztwie w zakresie tworzenia nowych modeli biznesowych. Jeśli dany Oferent składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien wykazać się doświadczeniem w doradztwie w zakresie dla wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę – należy wypełnić wykaz personelu oddelegowanego do realizacji określonych zadań wedle przedstawionej tematyki określonej w pkt. V niniejszego zapytania ofertowego wraz ze wskazaniem doświadczenia osoby w danej tematyce – Załącznik nr 6

Potencjał techniczny

nie zdefiniowano wymagań szczególnych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W razie złożenia ofert przez podmiot niebędący osobą fizyczną lub przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zamówienia, podmiot ten, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu powinien wykazać, że dysponuje on osobą lub osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które spełniają powyższe warunki wskazując podstawy dysponowania daną osobą (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna,itp.). Osoby wskazane przez wykonawcę na potwierdzenie spełnienia ww. warunków muszą zostać dedykowane do realizacji umowy zawartej w wyniku niniejszego zamówienia.

Ponadto do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby lub podmioty dysponujące osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, których obciążenie zawodowe wynikające ze stosunku pracy, umów zlecenia oraz z wykonywania przez nie zadań w projekcie/projektach nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych Wykonawcy w ramach niniejszego projektu zaś łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym środków UE oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Wykonawcy i innych podmiotów łącznie z zaangażowaniem w ramach planowanego doradztwa w akceleratorze nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. Powyższe warunki udziału stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

W przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi lub będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie przedmiotowego zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia powyższych dokumentów dla każdej z osób wskazanych w ofercie, jako dedykowana do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie zdefiniowano wymagań szczególnych

Dodatkowe warunki

nie zdefiniowano wymagań szczególnych

Zamawiający tj. Fundacja Digital Knowledge Observatory jest partnerem projektu, w którym liderem jest FUNDACJA MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY (MOST).

Stroną umowy i formalnym Zamawiającym jest Fundacja Digital Knowledge Observatory.
Dane w sekcji Zamawiający w treści ogłoszenia identyfikują bezpośredniego lidera projektu.

Ogłoszenie ma wewnętrzny numer identyfikacyjny występujący w treści załączników: Akcelerator-MOST/1/2018(FDKO).


Szczegółowe warunki zamówienia oraz sposób ich spełnienia i weryfikacji regulują załączniki do ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę na realizację usługi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przesłania informacji o wyborze.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do treści umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Oferenta. Zmiany te mogą dotyczyć:
terminu wykonania zamówienia:
– w przypadku przesunięcia terminu realizacji projektu „akcelerator MOST”. Zmiana terminu realizacji projektu jest uzależniona od zgody Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej finansującej projekt (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie);
– z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
– z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
– z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie);
- w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami zapytania ofertowego;
- terminu umowy – w przypadku zmiany harmonogramu realizacji poszczególnych części projektu termin zapotrzebowania na przedmiot zamówienia może zostać zmieniony o czas, który jest konieczny do wykonania obowiązków umownych w sytuacji wystąpienia zdarzeń które zostały wskazane w części IV
2) warunków organizacyjnych i prawnych:
- wymagań i warunków w zakresie realizacji usługi pod kątem posiadanych przez Wykonawcę uprawnień lub zakresu usługi, jeśli będzie to wynikało ze zmiany przepisów lub procedur związanych z zakresem zamówienia;
- zmiany kadry (dotyczy ofert złożonych przez firmę) w trakcie trwania umowy, przy czym zmiana eksperta wymaga każdorazowej akceptacji ze strony Zamawiającego przed jego zaangażowaniem do projektu i ekspert musi spełniać wymagania nie mniejsze niż postawione w postępowaniu ofertowym (warunek konieczny).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta winna być sporządzona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Do oferty konieczne jest dołączenie wszelkiego rodzaju dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz kwalifikacje personelu oddelegowanego przez Wykonawcę do realizacji zadań, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w celu oceny zgodności oferty z przedmiotem zamówienia.
2. Oferta winna być podpisana według zasad reprezentacji lub przez upoważnionych przedstawicieli. W przypadku, kiedy ofertę będą podpisywały osoby upoważnione, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwa.

Wraz z ofertą oferent składa następujące dokumenty w zakresie min.:
A. Załącznik 1 - formularz oferty,
B. Załącznik 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu,
C. Załącznik 3 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym,
D. Załącznik 4 – wykaz podmiotów ekoinnowacji,
E. Załącznik 5 – wykaz usług doradczych,
F. Załącznik 6 – wykaz usług o podobnym charakterze,

Zamówienia uzupełniające

Dopuszcza się możliwość zlecenia zamówień uzupełniających, w przypadku zwiększenia ilości podmiotów MSP w zakresie akceleracji, lub konieczności zwiększenia ilości świadczonych usług na rzecz obsługiwanych podmiotów. W takim wypadku ma zastosowanie stawka jednostkowa wykonawcy wskazana w ofercie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej ofert zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

Kryterium Punktacja
Cena brutto 100 % (100 pkt.)
Suma (100 pkt.)

Metoda oceny:
W kryterium „Cena brutto” ocena ofert zostanie dokonana w następujący sposób:
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę całkowitą oferty otrzyma od każdego oceniającego członka Komisji maksymalną liczbę punktów dla danego kryterium cenowego. Punkty następnych Wykonawców obliczone będą przy zastosowaniu następującego wzoru:

cena najniższa
liczba punktów = ------------------------------ x maks. liczba punktów (100)
cena oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać oferta wynosi 100.

Wybór Wykonawcy dokonany zostanie osobno dla każdej części zamówienia, na podstawie największej ilości uzyskanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, których oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i które zostały uznane za najkorzystniejsze uzyskując najwyższą liczbę punktów.

1. Ceną oferty jest cena brutto za godzinę świadczenia usług (zgodnie z przedmiotem zamówienia), którą należy podać w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – w przypadku podmiotów gospodarczych przyjmuje się cenę brutto, a w przypadku osób fizycznych cenę brutto brutto (wynagrodzenie brutto z narzutami pracodawcy – wg metodologii wyliczenia wskazanej na formularzu oferty)
2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo, z dokładnością podaną w setnych częściach złotego, tj. do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z zasadami rachunkowości.
3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty i należne podatki.
4. Zamawiający informuje, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (dalej: VAT).
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostałam poprawiona.
Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający będzie rozumieć każdy wadliwy wynik działania matematycznego ( rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
Za oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający uzna bezsporne, nie budzące wątpliwości omyłki dotyczące wyrazów , których poprawienie w żadnym wypadku nie prowadzi do merytorycznej zmiany oferty, są widoczne na pierwszy rzut oka bez potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań czy ustaleń, takie jak: widoczna mylna pisownia wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, ewidentny błąd rzeczowy.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który:
a) nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, tj. warunków posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia jak również znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (o ile takie wymagania zostały postawione), w tym nie złoży prawidłowych wymaganych w treści Zapytania Ofertowego dokumentów w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do ich uzupełnienia.
b) nie wykazał braku podstaw wykluczenia z niniejszego postępowania;
c) przedłożył ofertę, której treść nie odpowiada treści niniejszego Zapytania Ofertowego;
d) nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
e) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
f) złożył ofertę zawierającą rażąco niską cenę lub nie złożył stosownych wyjaśnień w tym zakresie lub dokonana ocena tych wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę;
g) złożył więcej niż jedną ofertę;
h) jest powiązany osobowo lub kapitałowo w Zamawiającym (weryfikowane na podstawie załącznika nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą niezgodną w przedmiocie zamówienia – jeśli ofertę składa podmiot gospodarczy

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MOBILE OPEN SOCIETY THROUGH WIRELESS TECHNOLOGY (MOST)

Adres

Siewierska 16a/14

02-360 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

518622806

Fax

0

NIP

5213276504

Tytuł projektu

Akcelerator MOST

Numer projektu

RPMA.03.01.02-14-9607/17-00

Inne źródła finansowania

środki własne wnioskodawcy/zamawiającego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta / data wpływu / cena brutto ; obszary wsparcia
ANTOSIEWICZ.EDU Katarzyna Antosiewicz z siedzibą ul. Piękna 12, 21-040 Świdnik / 04.02.2019 / 184,50 zł; (obszary: 3, 1, 7 i 8)
ART EVENTS Krzysztof Gawrych z siedzibą miejscowość Kal 10a, 11-600 Węgorzewo / 12.02.2019 / 246,00 zł ; (obszary: 2, 3)
B & B Justyna Bańka z siedzibą ul. Filomatów 13 lok. 1, 04-116 Warszawa / 11.02.2019 / 307,50 zł ; (obszary: 2, 1 i 8)
BRYSIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa / 12.02.2019 / 307,50 zł ; (obszary: 6 i 8)
GLK MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą ul. HM. ALEKSANDRA KAMINSKIEGO 17/19, 90-229 Łódź / 12.02.2019 / 246,00 zł ; (obszary: 9 i 10)
KANCELARIA RADCY PRAWNEGO MICHAŁ JARUGA z siedzibą ul. Bolesława Prusa 60A, 05-800 Pruszków / 12.02.2019 / 184,50 zł ; (obszar: 6)
KIVVI KATARZYNA MARYAŃSKA z siedzibą ul. Altanowa 18 lok. 23, 30-132 Kraków / 12.02.2019 / 100,00 zł ; (obszar: 1)
„KZA Katowice” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Adama Asnyka 32, 40-696 Katowice / 28.01.2019 / 246,00 zł ; (obszary: 7, 8 i 1)
M Consulting LTD z siedzibą 5 London Road, London SW17 9JR / 12.02.2019 / 200,00 zł ; (obszar: 11)
DOROTA MRÓWKA Management z siedzibą ul. Rosochata 23, 02-998 Warszawa / 12.02.2019/ 184,50 zł ; (obszar: 7)
Doradztwo Paula Pul z siedzibą Aleja Jana Chrystiana Szucha 13/15 lok. 1, 00-580 Warszawa / 28.01.2019 / 184,50 zł ; (obszary: 8 i 6)
PKDE Paweł Kowalik Doradztwo i Edukacja z siedzibą ul. Lubelska 55, 21-007 Franciszków / 12.02.2019 / 172,20 zł ; (obszary: 1, 2 i 8)
RAILWAY INFRASTRUCTURE AND INTEGRATION SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dymitra Mendelejewa 7, 01-482 Warszawa / 10.02.2019 / 307,50 zł ; (obszar: 3)
PROSPECT Sławomir Maj z siedzibą ul. Cisowa 22 lok. 16, 21-040 Świdnik / 04.02.2019 / 159,90 zł ; (obszary: 1 i 8)
Twise Katarzyna Białkowska z siedzibą ul. Wąwozowa 22 lok. 47, 02-796 Warszawa / 12.02.2019 / 218,94 zł; (obszary: 2, 1, 3, 7, 8)
Liczba wyświetleń: 367