Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie profilometru optycznego

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1158603

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

GRUPA AZOTY S.A., ul. E. Kwiatkowskiego 8, 33-101 Tarnów, Biuro Przetargów (pokój nr 13). Za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście do dnia 11.02.2019 r., do godziny 10.00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Mateusz Laska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

785-780-380

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie profilometru optycznego. Urządzenie będzie przeznaczone do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Wymagania odnośnie urządzenia zawiera załącznik SIWZ nr 279/P/2018.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją projektu pn. „Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie” w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Urządzenie będzie przeznaczone do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie profilometru optycznego.
Urządzenie powinno być fabrycznie nowe oraz musi posiadać kompletne wyposażenie pozwalające na pracę urządzenia po jego montażu.
Profilometr optyczny powinien być wyposażony w następujące elementy i funkcjonalności:
• Urządzenie zapewnia pracę w dwóch trybach pomiarowych (mikroskopii konfokalnej i trybie zmiennej ostrości) zintegrowanych w jednej głowicy bez konieczności przemontowywania jakichkolwiek elementów.
• Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę, zapewniającą możliwość pracy również
w pomiarowym trybie interferometrycznym
• System wyposażony w oświetlacz czteromodułowy złożony z diody Czerwonej (630nm), Zielonej (530nm), Niebieskiej, (460nm) i Białej
• Urządzenie wyposażone w rewolwer, w którym można zainstalować do sześciu obiektywów.
• System wraz z automatycznym stolikiem do mapowania próbek w zakresie X-Y 110x75mm wraz z układem pochylającym do tego typu stolików.
• Dostarczone wraz z urządzeniem muszą być obiektywy do trybu konfokalnego. Parametry obiektywów zwiera załącznik SIWZ nr 279/P/2018:
• Urządzenie musi umożliwiać rozbudowę o obiektywy do trybu konfokalnego
i interferometrycznego o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ nr 279/P/2018
• Urządzenie ma zapewniać możliwość rozbudowy o obiektywy interferometryczne zapewniające możliwość zmiany intensywności światła docierającego do powierzchni próbki. Obiektywy te muszą umożliwiać mikro nachylenie.
• Urządzenie musi charakteryzować się odległością roboczą obiektywów w przedziale od 1mm do 23,5mm
• Układ z przesuwem przynajmniej 40mm w osi Z oparty o ultra precyzyjny automatyczny układ mechaniczny, umożliwiający osiągnięcie wyników z rozdzielczością:
o poprzeczną (na płaszczyźnie) 170nm i w osi Z 3nm dla trybu konfokalnego
• Regulowana kolumna w osi Z w zakresie 0-150mm musi zapewnia możliwość pomiaru próbek o wysokościach do 150mm
• Odległość osi optycznej profilometru od tyłu kolumny, na której jest zamocowana głowica musi być mniejszy niż 260nm dla zapewnienia najlepszej stabilności urządzenia i poprawy odporności na wibracje
• Oprogramowanie zapewniające analizę 3D, analizę statystyczną i automatyczne raportowanie
• Możliwość połączenia z komputerem i przesłanie danych np. do pliku Excel z tabelą zbiorczą
z informacjami charakteryzującymi powierzchnię (łączenia za pomocą USB, oraz przesyłanie danych zdalnie)
• System musi zapewniać możliwość wykonania profilu powierzchni w dowolnym miejscu zdjęcia.
• Oprogramowanie do zautomatyzowanego tworzenia raportów i analizy wyników.
• Urządzenie umożliwia pomiary próbek o reflektancji od 0.05% do 100%.
• Brak konieczności wcześniejszego przygotowania próbek.
• Do urządzenia musi być dołączony zestaw komputerowy o parametrach przedstawionych
w załączniku SIWZ nr 279/P/2018
• Urządzenie musi zapewniać możliwość rozbudowy o aktywny system antywibracyjny
o parametrach przedstawionych w załączniku SIWZ nr 279/P/2018
• Bezterminowa licencja na oprogramowanie. Bezpłatne wsparcie techniczne obejmujące dostarczanie aktualizacji, usuwanie błędów oprogramowania przez okres 12 miesięcy.
System wyposażony w moduł do pomiarów grubości powłok metalicznych metodą kraterową.
• Moduł z uniwersalnym obszarem roboczym z układem napędowym zainstalowanym na obudowie modułu elektronicznego, który steruje i kontroluje pracę urządzenia.
Minimalne parametry i wyposażenie modułu przedstawione w załączniku SIWZ nr 279/P/2018

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalnie do 17.04.2019r. z zastrzeżeniem zapisów zawartych w pkt. VII: Istotne postanowienia umowne, podpunkt: Termin i warunki realizacji.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca prac/ Dostawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia objętego niniejszym przetargiem. Za montaż i uruchomienie odpowiada Wykonawca, który winien zapewnić odpowiednie kwalifikacje swojego personelu.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - co najmniej 2 zadań o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. wykazanie się wykonaniem dostawy przynajmniej dwóch profilometrów optycznych o porównywalnych parametrach, popartych weryfikowalnymi referencjami lub dokumentami równoważnymi, o wartości nie niższej niż 500 000 PLN netto każdy. Autoryzowany dostawca może przedstawić referencje producenta urządzenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Za montaż i uruchomienie odpowiada Wykonawca, który winien zapewnić odpowiednie kwalifikacje swojego personelu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca musi wykazać się potencjałem finansowym i ekonomicznym pozwalającym na realizację zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty:
 bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres lat 2016, 2017;
 Wykonawca powinien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Wykonawca załączy w ofercie kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłaty składki.
Wymagana suma ubezpieczenia OC zostanie ostatecznie określona na etapie negocjowania umowy.

Dodatkowe warunki

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej na warunkach określonych w pkt. VII „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy i ubezpieczenie” SIWZ nr 279/P/2018.

Warunki zmiany umowy

Zmiany treści niniejszej Umowy są dopuszczalne w przypadku:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli zmiana ta wynika z:
a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy;
b) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania prac objętych przedmiotem Umowy niewynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa powyżej (nie dotyczy okoliczności wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę);
c) wystąpienia siły wyższej;
2) zmiany technologii, jeżeli po dacie złożenia oferty dane urządzenie zostało wycofane z rynku przez producenta lub też dany model urządzenia został zastąpiony nowszym modelem, spełniającym wszystkie wymogi opisane w ogłoszeniu. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;
3) zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
4) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji tego projektu;
5) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Część I – Oferta Handlowa:
1) wypełniony Formularz Oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.
2) wypełniony Formularz Cenowy (jeśli dotyczy);
3) wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie (Wykonawcy) wpisanym do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub oryginał/ kserokopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS - kserokopia potwierdzona przez osoby uprawnione do reprezentowania Podmiotu;(*)
4) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w Rozdziale IV SIWZ „Warunki uczestnictwa w przetargu”, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;
5) oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz oświadczenie, że wobec Wykonawcy nie wszczęto postępowania upadłościowego lub postępowania restrukturyzacyjnego ani nie ogłoszono jego upadłości według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;
6) bilanse oraz rachunki zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania bilansu, informacje określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres lat 2016, 2017;
7) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki. Wykonawca ponadto dołączy oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej zwiększy sumę ubezpieczenia co najmniej do wysokości ustalonej pomiędzy stronami w Umowie i na warunkach w niej określonych oraz przedstawi Zamawiającemu dokument potwierdzający taką zmianę nie później, niż w dniu zawarcia Umowy;
8) Zaparafowane przez oferentów Ramowe warunki umów Załącznik nr 8.
9) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z informacją dotyczącą danych osobowych zgodnie z wymogami zapisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wraz z zaparafowaną na każdej stronie Klauzulą Informacyjną stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ.

Część II – Oferta Techniczna:
10) karta katalogowa aparatu wraz z oryginalną specyfikacja techniczną producenta wszystkich urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia w języku polskim i/lub angielskim;
11) wymagania co do sposobu przygotowania pomieszczenia, w którym sprzęt ma pracować (dostępna powierzchnia, media pomocnicze, wymagania dla zasilania);
12) rysunek techniczny oferowanej aparatury wraz z opisem elementów składowych;
13) wykaz podobnych zrealizowanych dostaw, na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ, wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie;
14) potwierdzenie poziomu oddziaływania na środowisko naturalne pod względem wymaganego kryterium w rozdziale II pkt 3.6 (np. poziom hałasu, zużycia energii, wody,..)
15) Wykonawca załącza świadectwo tzw. deklarację zgodności wykonania z obowiązującymi normami lub innymi dokumentami normatywnymi.
16) kserokopie posiadanych certyfikatów Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 i Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001 lub równoważnych, (jeżeli Oferent posiada);
17) Wykaz elementów zużywalnych wraz z określeniem szacunkowego czasu eksploatacji oraz ceną dla każdej pozycji
18) Wykaz Podwykonawców – Załącznik 7 ( jeśli dotyczy)
19) Umowa Konsorcjum (jeśli dotyczy)

(*) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3) powyżej składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;
 nie wszczęto wobec niego postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono jego upadłości;
 nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne i podatkami.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a) kryteria formalne (spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu) określone w Rozdziale IV i V, w tym m.in.:
 wykazanie się wykonaniem dostawy przynajmniej dwóch profilometrów optycznych o porównywalnych parametrach, poparte weryfikowalnymi referencjami, o wartości nie niższej niż 500 000 PLN netto każdy;
 termin dostawy: maksymalnie do 17.04.2019r.;
 udzielenie gwarancji co najmniej na okres minimalny określony w SIWZ;
Niespełnienie kryteriów formalnych spowoduje odrzucenie oferty.

b) kryteria merytoryczne:
 Cena (C) – 95%
 Pozytywny wpływ na środowisko (E) – 5%

Ocena Oferty (O) stanowi sumę algebraiczną wskaźników oceny powyższych kryteriów.
O = C + E
Zasady obliczania wskaźników oceny z uwzględnieniem powyższych kryteriów:
Wskaźnik Ceny Oferty (C):
C = (Cn/Co) x 95%
gdzie:
Cn – najniższa cena oferty w PLN spośród rozpatrywanych,
Co – cena oferty badanej w PLN

Wskaźnik Ceny Oferty (C) należy rozumieć jako całkowite wynagrodzenie za zakup, dostawę, montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia
Wskaźnik wpływu na środowisko naturalne (E):
E = (En/E0 ) x 5%
gdzie:
En – najniższe deklarowane zużycie prądu
E0 – deklarowane zużycie prądu

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, ofertą wygrywającą będzie oferta najkorzystniejsza ze względu na wskaźnik wpływu na środowisko naturalne.

Wykluczenia

1) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
a) Oferentów, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem Postępowania wyrządzili szkodę Grupie Azoty, nie wykonując Zamówienia lub wykonując je nienależycie lub też brali udział w Aukcji prowadzonej przez Grupę Azoty i nie potwierdzili ceny po jej wygraniu lub nie podpisali/nie wykonali Umowy,
b) Oferentów, w stosunku, do których otwarto likwidację lub wobec których ogłoszono upadłość oraz Oferentów, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, o ile układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. Powyższe ograniczenie nie dotyczy spółek Grupy Azoty,
c) Oferentów będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi, których urzędujących członków władz Zarządzających prawomocnie skazano za przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, lub którzy wyrządzili Spółce szkodę, co zostało potwierdzone wyrokiem sądowym lub innym orzeczeniem organu lub ubezpieczyciela,
d) Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w SIWZ lub innym dokumencie, w którym zostały określone wymogi udziału Oferentów w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia w Trybie przetargowym,
e) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego Postępowania, lub korzystali, w celu sporządzenia Oferty, z osób uczestniczących w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem spółek Grupy Azoty i autorów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem Postępowania o udzielenie Zamówienia są prace projektowe wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów,
f) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego Postępowania,
g) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania Ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania Ofertą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GRUPA AZOTY S.A.

Adres

Eugeniusza Kwiatkowskiego 8

33-101 Tarnów

małopolskie , Tarnów

Numer telefonu

+48 785 780 650

NIP

8730006829

Tytuł projektu

Budowa Centrum B+R Grupy Azoty S.A. w Tarnowie

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0142/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zakończone. Wybrano ofertę firmy:

Technolutions Miłosz Czajkowski, ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz
Data wpływu oferty: 11.02.2019
Łączna kwota netto: 705 000,00 zł ( słownie: siedemset pięć tysięcy złotych) +VAT.
Liczba wyświetleń: 364