Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-01-2019

Numer ogłoszenia

1158580

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana nagłówka w formularzu oferty.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej, jako plik PDF zawierający skan podpisanej oferty, wysłanej na adres: kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl do dnia 11.01.2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Skorupski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

792277855

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkoleń we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ramach projektu pn. „Pracownia Liderów NGO’s” nr POWR.02.16.00-00-0018/16-01 realizowanego w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest objęcie wsparciem szkoleniowym uczestników projektu z terenu Polski (w tym wolontariuszy pracujących na rzecz organizacji pozarządowych i partnerów społecznych) zgodnie z programem opracowanym przez wnioskodawcę uwzględniającym wyniki analizy potrzeb szkoleniowych przedstawicieli organizacji pozarządowych i partnerów społecznych (załącznik do wniosku o dofinansowanie). Wsparcie szkoleniowe doprowadzi do trwałego wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych objętych wsparciem w zakresie legislacji i udziału w procesie stanowienia prawa (w tym w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa).

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO”.w następujących terminach i lokalizacjach:
• 18-20.01.2019 r. w Boutique Hotel’s (54-210) Wrocław ul. Kwista 1/3
• 22-24.02.2019 r. w Hotel Orient Kraków (31-589) ul. Sołtysowska 25b,
• 29-31.03.2019 r. w woj. Wielkopolskim do 10 km od dworca PKP Poznań Główny. Termin szkolenia może ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 30.04.2019 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostanie podany wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.
Dla każdej lokalizacji Wykonawca musi zapewnić 3 trenerów, którzy poprowadzą szkolenia z nw. bloków tematycznych.
Blok I: 8h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe (łącznie w jednej lokalizacji zaplanowane są 24 h godziny szkoleniowe 8hx3 dni szkolenia = 24h)
a. Strategie gospodarcze w polityce rządu; Polskie prawo gospodarcze w ujęciu komparatystycznym; Problemy adaptacji przemysłu w procesie integracji PL z UE;
b. Wybrane aspekty polityki społecznej w prawie pracy, Konstytucyjne gwarancje normatywne prawa pracy;
c. Etyka prawnicza
d. Społeczna partycypacja w procesie legislacyjnym; Etos podmiotów uczestniczących w procesie stanowienia prawa,
e. Wybrane aspekty ekonomiczne analizy prawa; Wpływ prawa na gospodarkę–case study; Wpływ Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju na prawodawstwo;

Blok II: 8h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe (łącznie w jednej lokalizacji zaplanowane są 24 h godziny szkoleniowe 8hx3 dni szkolenia = 24h)
a. Ekonomika przemysłu w systemie nauk ekonomicznych.; Istota, zakres i cele działalności przemysłowej; Struktury rynkowe w przemyśle;
b. Istota, rodzaje i zasady, cele i instrumenty polityki przemysłowej; Polityka przemysłowa a konkurencyjność przemysłu w Polsce; Doświadczenie międzynarodowe w dziedzinie polityki przemysłowej.
c. Budowanie strategii ekonomicznej organizacji, czyli jak zaplanować długofalowo finansowanie i wydatkowanie organizacji. Rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych, zarządzanie przedsiębiorstwem.
d. Mechanizmy finansowe funkcjonowania państwa
Blok III: 8h szkoleniowych plus przerwa obiadowa i przerwy kawowe (łącznie w jednej lokalizacji zaplanowane są24 h godziny szkoleniowe 8hx3 dni szkolenia = 24h)
a. Umiejętności liderskich – leadership.
b. Umiejętności komunikacyjnych – social media.
c. Zarządzanie projektami z elementami planowania i rozliczania finansów.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „Pracownia Liderów NGO”.w następujących terminach i lokalizacjach:
• 18-20.01.2019 r. w Boutique Hotel’s (54-210) Wrocław ul. Kwista 1/3
• 22-24.02.2019 r. w Hotel Orient Kraków (31-589) ul. Sołtysowska 25b,
• 29-31.03.2019 r. w woj. Wielkopolskim do 10 km od dworca PKP Poznań Główny. Termin szkolenia może ulec zmianie, jednak szkolenie musi odbyć się najpóźniej do dnia 30.04.2019 r. Dokładna lokalizacja i termin szkolenia zostanie podany wybranemu Wykonawcy najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

Informacje dodatkowe:
1) Zajęcia odbywać się będą w 3 blokach po 8 godzin każdy, przez całe 3 dni w 3 lokalizacjach (3dni x3 trenerów x 3 lokalizacje). Każdy trener prowadzi zajęcia tylko z jednego bloku.
2) Zamawiający zapewni nocleg oraz wyżywienie dla trenerów podczas szkoleń.
3) Koszt dojazdu na szkolenia trenerzy pokryją we własnym zakresie.
4) Szkolenie będzie prowadzone przez trenerów na podstawie prezentacji udostępnionych przez Zamawiającego. Trenerzy dostaną opracowane prezentacje w formacie PowerPoint do dnia 16.01.2019 r.
5) Zamawiający zapewni dla uczestników szkolenia materiały programowe: skrypt merytoryczny oraz książki.
6) Zamawiający nie wymaga by w każdej z trzech lokalizacji trenerami były te same osoby.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach bloku I, posiadała:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki prawnej i ekonomicznej
c) posiadać doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: prawa pracy, prawa cywilnego, funkcjonowanie budżetu państwa, ekonomicznej analizy prawa, funkcjonowaniu organizacji pozarządowej, prawa administracyjnego (kursy, szkolenia, wykształcenie itp.)
Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach bloku II, posiadała:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki ekonomicznej
c) posiadać doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: ekonomicznej analizy prawa, sprawozdawczości finansowej, funkcjonowaniu budżetu państwa, prawa administracyjnego, funkcjonowania organizacji pozarządowej, zarządzania projektami (kursy, szkolenia, wykształcenie itp.)

Zamawiający wymaga, aby osoba/y skierowana do realizacji zamówienia w zakresie szkolenia w ramach bloku III, posiadała:
d) wykształcenie wyższe,
e) minimum trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tematyki komunikacyjnej i marketingu
f) posiadać doświadczenie i/lub wiedzę w zakresie: komunikacji, marketingu, funkcjonowania organizacji pozarządowej, sprawozdawczości finansowej, zarządzania projektami (kursy, szkolenia, wykształcenie itp.)

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz oferty). Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią ww. warunków zostaną odrzucone.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia specjalnych warunków w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:
− w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
− w zakresie terminu wykonania zamówienia w przypadku działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia w charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie a także zaistnienia innych okoliczności, które nie powstały z winy Wykonawcy.
− w zakresie zmiany terminu realizacji usług w zależności od przebiegu procesu rekrutacji uczestników/-czek do projektu.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności (tj. w formie aneksu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty cenowej wraz z oświadczeniami

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy zamówienia uzupełniającego w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. Przedmiot zamówienia uzupełniającego będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium Cena brutto (C) – waga 100%
Wykonawca oferujący najniższą cenę brutto otrzyma 100 punktów, natomiast pozostałe oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C = (Cmin / Co) x 100 pkt., gdzie
C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena brutto (C)”,
Cmin - najniższa cena brutto za realizację zamówienia spośród wszystkich prawidłowych ofert złożonych w postępowaniu,
Co - cena brutto za realizację zamówienia w aktualnie badanej ofercie.

Cena musi być podana w PLN cyfrowo i musi zawierać podatek VAT/uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów o zamówienie nie mogą ubiegać się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie ujęte jest w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy). Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH

Adres

Solec 81B/73A

00-382 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

792277855

NIP

7010346695

Tytuł projektu

Pracownia Liderów NGO's

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0018/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

PROEDUCATIO Sp. z o.o.
ul. Sarmacka 4a/277
02-972 Warszawa
data wpłynięcia oferty 11.01.2019 r.
cena oferty brutto: 35000,00
Liczba wyświetleń: 945