Strona główna
Logo unii europejskiej

ORGANIZACJA WIZYT STUDIALNYCH DLA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W RAMACH PROJEKTU POMOCY TECHNICZNEJ PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 – 2020

Data publikacji: 08.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-01-2019

Numer ogłoszenia

1158498

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 segment B, przyziemie, pokój 0024.
Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie na adres:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
03-734 Warszawa ul. Targowa 74
segment B, przyziemie, pokój 0024

i opisać następująco:
„Oferta w postępowaniu na:
ORGANIZACJĘ WIZYT STUDIALNYCH DLA PRACOWNIKÓW PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. W RAMACH POMOCY TECHNICZNEJ „PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2014 - 2020”
Nie otwierać przed dniem: 16.01.2019 r. godz. 10:30”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bartłomiej Perzyński, e-mail: bartlomiej.perzynski@plk-sa.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie wizyt studialnych (przykładowe miejsca wizyt: Włochy, Francja, Holandia, Szwajcaria - trwających do 5 dni każda - początek poniedziałek - koniec piątek, z jednoczesnym zapewnieniem opieki opiekuna grupy, oraz tłumacza, ewentualnie moderatora;
Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wizyty studialne, każda dla 15 osób. Wizyty studialne będą miały miejsce w krajach UE lub stowarzyszonych w instytucjach oraz miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakłada się, że spotkania
z przedstawicielami poszczególnych departamentów/instytucji nie będą trwały dłużej niż 8 godzin dziennie z podziałem na bloki tematyczne, uwzględniając czas na posiłki oraz przemieszczanie się pomiędzy punktami docelowymi.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- zorganizowanie spotkania z przedstawicielami danej instytucji - wskazanymi przez Zamawiającego (zakres merytoryczny zostanie ustalony przez Zamawiającego i przesłany do wykonawcy, co najmniej 14 dni przed konkretną wizytą),
- prowadzenie spotkania przez moderatora (opcjonalnie),
- zapewnienie sali na spotkanie umożliwiającej swobodne porozumiewanie się uczestników spotkania,
- zapewnienie tłumacza (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne),
- zapewnienie materiałów do notowania w postaci skoroszytów oraz długopisów,
- zapewnienie obsługi cateringowej spotkania w postaci napojów ciepłych oraz zimnych, a także drobnych przekąsek.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Podstawowym celem wizyt studialnych jest wzajemna wymiana informacji obejmująca tematy stanowiące wspólne zainteresowania Stron oraz sprawy dotyczące wszelkich aspektów działalności w kolejnictwie, związanych z zarządzaniem infrastrukturą kolejową. Zakres merytoryczny każdej wizyty będzie uzgadniany przez PKP PLK S.A. z partnerem zagranicznym z uwzględnieniem zawartych umów i ramowych porozumień o współpracy.

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi wizyty studialne, każda dla 15 osób. Wizyty studialne będą miały miejsce w krajach UE lub stowarzyszonych w instytucjach oraz miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakłada się, że spotkania
z przedstawicielami poszczególnych departamentów/instytucji nie będą trwały dłużej niż 8 godzin dziennie z podziałem na bloki tematyczne, uwzględniając czas na posiłki oraz przemieszczanie się pomiędzy punktami docelowymi. Przykładowe miejsca wizyt: Włochy, Francja, Holandia, Szwajcaria - trwających do 5 dni każda - początek poniedziałek - koniec piątek, z jednoczesnym zapewnieniem opieki opiekuna grupy, oraz tłumacza, ewentualnie moderatora.

Kod CPV

55100000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Umowa Ramowa zawarta w wyniku niniejszego postępowania obowiązywać będzie do 30.06.2019 r. od dnia jej zawarcia chyba, że wcześniej wyczerpana zostanie kwota 1.213.626,60 PLN brutto, stanowiąca górną granicę zobowiązań, jakie mogą zostać zaciągnięte przez Zamawiającego na podstawie Umowy Ramowej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej 3 (trzech) kompleksowych organizacji zagranicznych wizyt studialnych dla co najmniej 15 (piętnastu) osób jednocześnie, każda w zakresie zapewnienia transportu, odpowiednio wyposażonych sal konferencyjnych, wyżywienia oraz miejsc noclegowych dla uczestników zagranicznej wizyty studialnej o wartości każdej z wykazanych usług nie mniejszej niż 150.000,00 PLN netto.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

a) Wymagane jest wskazanie przez Wykonawcę posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN,
b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN.

Warunki zmiany umowy

Zmiany Umowy dopuszczalne są wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia Siły Wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Zamówienia Cząstkowego w terminach wskazanych w Umowie Wykonawczej - w takim przypadku możliwa jest w szczególności zmiana terminu i sposobu realizacji przedmiotu Umowy, lub
2) zmian uzasadnionych okolicznościami, o których mowa w art. 3571 Kodeksu cywilnego — w takim przypadku możliwa jest w szczególności zmiana terminu lub sposobu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawczej, lub
3) zmian przepisów prawa obowiązujących w dniu podpisania Umowy, lub
4) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy Ramowej, lub
5) gdy na wniosek Komisji Europejskiej nastąpi zmiana dyslokacji wizyty studialnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

SIWZ:
9.1.1. Oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w § 6 ust. 2 Regulaminu – wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ;
b) oświadczenie Wykonawcy zgodnie z § 24 pkt 5 – 10 Regulaminu – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ.
9.1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.1.3. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 8.1.3., a uszczegółowionych w punkcie 8.3.1.:
 wykaz wykonanych usług, z podaniem przedmiotu zamówienia, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ).
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

9.1.4. Dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków szczegółowych określonych w punkcie 8.1.2., a uszczegółowionych w punkcie 8.3.2.:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy z dokumentu polisy (lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia) nie będzie wynikał fakt jej (jego) opłacenia, Zamawiający zaleca dodatkowo załączenie do oferty innego dokumentu potwierdzającego odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).

9.1.5. W celu wykazania, że oferta Wykonawcy nie podlega odrzuceniu na podstawie § 24 pkt 5 - 10 Regulaminu wymagane jest przedłożenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:
 aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w § 24 pkt 5 – 7, 9, 10 Regulaminu, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

22.8 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1. Maksymalna cena usługi tłumaczenia konsekutywnego [1.1.+1.2.] 10%
2. Maksymalna cena usługi tłumaczenia symultanicznego [2.1.+2.2.] 10%
3. Minimalny rabat obniżający cenę usługi hotelarskiej [3.1.+3.3.] 20%
4. Minimalny rabat obniżający cenę jednego biletu/ wynajęcia jednego samochodu [4.1.+4.3.+5.1.+5.3.+6.1.+6.3.+7.1.] 20%
5. Maksymalna cena opłaty transakcyjnej [3.2.+3.4.+4.2.+4.4.+5.2.+5.4.+6.2.+6.4.+7.2.] 25%
6. Maksymalna cena zorganizowania wizyty studialnej w krajach Unii Europejskiej 15%

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe rozbicie kryteriów oraz opis sposobu przyznawania punktacji opisany został w pkt. 22.8 SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Adres

Targowa 74

03-734 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

123933308

Fax

123931540

NIP

1132316427

Tytuł projektu

Plan działań sektora transportu na lata 2017-2018 (PKP PLK S.A.)

Numer projektu

POIS.10.01.00-00-0301/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Delta Tour sp. z o.o.
ul. Czerska 18
00-732 Warszawa

Data wpłynięcia oferty: 15.01.2019 r. godz. 8:55
Cena usługi zorganizowania wizyty studialnej w krajach Unii Europejskiej lub stowarzyszonej w instytucji w szczególności do Włoch, Francji, Holandii i Szwajcarii (stawka dzienna za przygotowanie i realizację wizyty pod względem merytorycznym i logistycznym) tj., wynagrodzenie za wszystkie czynności organizacyjne niezbędne do świadczenia usługi. Podana cena stanowić będzie zryczałtowaną stawkę dzienną na jedną osobę: 1 626,02 zł netto, 2 000,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 142