Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Data publikacji: 04.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1158292

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć przy użyciu platformy zakupowej pod adresem https://veolia.ezamawiajacy.pl w zakładce „Oferta” do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:45.
2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert w dniu 11.02.2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w sali Pustynia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Pyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (22) 568 84 73

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17).
W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17).
W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Kod CPV

45231000-5

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin wykonania Zamówienia:
1) dla węzłów cieplnych w budynkach przy ul: Cegłowska 62 i Marymoncka 93/97:
a) w zakresie robót budowlanych i przygotowania pomieszczenia węzła do montażu urządzeń w terminie do 03.06.2019 r.,
b) w zakresie odbioru technicznego węzła cieplnego w terminie do 05.07.2019 r.,
c) w zakresie odbioru końcowego węzła cieplnego w terminie do 05.08.2019 r.
2) w zakresie demontażu węzła grupowego i sieci niskoparametrowej w terminie do 05.07.2019 r.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi Zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2. posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową
W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniany będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa):
1.2.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych. Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy.
1.2.2. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj.
1.2.2.1. Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców;
1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa.

Wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniany będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa):
1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych. Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy.
2. Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj.
Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców;

Potencjał techniczny

W szczególności Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, oceniany będzie ich łączna zdolność techniczna i zawodowa):
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał realizację zamówienia/zamówień polegającego/-ych na budowie min. 10 węzłów cieplnych. Zamawiający nie wymaga, żeby węzły zostały wykonane w ramach jednej umowy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykażą, że dysponują odpowiednio przygotowanym zawodowo potencjałem osobowym, który będzie skierowany przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia tj.
Kierownik budowy: posiadający uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej określone w art. 12 ustawy Prawo budowlane lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz przynależący do właściwej izby samorządu zawodowego. Kierownik budowy powinien posiadać aktualne szkolenie BHP dla osób kierujących pracownikami. Kierownik budowy oprócz uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie winien posiadać również świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym w grupie 2 pkt 2 i 10 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003 (Dz. U. nr 89 poz. 828 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. nr 141 poz.1189) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. Kierownictwa robót branżowych (tj. instalacyjnych, elektrycznych oraz budowlanych) przez osoby posiadające odpowiednie, wymagane stosownymi przepisami uprawnienia lub uprawnienia równoważne wg rozporządzeń w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obowiązujących przed rokiem 2006 lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców;

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
W szczególności Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) lub równowartość tej kwoty w innej walucie, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia oceniana będzie ich łączna zdolność ekonomiczna i finansowa.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:
1. nie podlega wykluczeniu,
2. spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia”.
Jednolity europejski dokument zamówienia należy sporządzić i przesłać zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozdziale XIV.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pomocą platformy zakupowej (w zakładce „pytania i odpowiedzi”) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 punkt 23 Ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna jedynie ważne i nie podlegające odrzuceniu Oferty.
W trakcie badania i oceny Ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich Ofert.
Przy wyborze Oferty Zamawiający będzie się kierował poniższymi kryteriami i ich wagami:
Kryterium Cena brutto -maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100 punktów
waga kryterium - 80%
Kryterium - okres gwarancji na roboty budowlane i zastosowane materiały .Za każdy dodatkowy rok powyżej 5 lat (minimalny okres gwarancji), ale nie więcej niż 10 lat, przyznawane jest 20 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia - 100 punktów.
waga kryterium - 20%

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A.

Adres

Puławska 2

02-566 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 658 50 00

Fax

22 658 53 85

NIP

5250005656

Tytuł projektu

Likwidacja węzłów grupowych wraz budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II

Numer projektu

POIS.01.05.00-00-0034/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający unieważnia postępowanie nr 18/255/PN/RB prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba ze zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.
Liczba wyświetleń: 219