Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Panelisty

Data publikacji: 03.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2019

Numer ogłoszenia

1158241

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

04.01.2019 r. godz. 13:00 - Zmiana Dodatkowych warunków:

Został zmieniony pkt 4 - nowa treść brzmi:
4. Zgodnie z metodologią, jeden Panelista może złożyć na daną część Zamówienia (tj. jedno seminarium regionalne) tylko jedną ofertę.

Dodany został pkt 5 i 6 oraz nastąpiła zmiana numeracji pkt 5 na 7.
5. Oferent może złożyć oferty na więcej niż jedną część Zamówienia, ale nie więcej niż na cztery części zamówienia, z zastrzeżeniem, że realizacja każdej z części Zamówienia nie może się odbywać w tym samym czasie.
6. Dla każdego seminarium regionalnego (części zamówienia), Oferent musi złożyć osobną ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu na seminarium regionalne ani kosztów związanych z zakwaterowaniem.

W związku z powyższym zaktualizowane zostało także Zapytanie ofertowe w zakresie pkt IV. 9 - 12.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 10.01.2019 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na Panelistę – Infodoradca+”.
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta na Panelistę – Infodoradca+”.
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., ul. Wolności 18 a, 81-327 Gdynia
w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta na Panelistę – Infodoradca+”.
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Panelisty” podczas organizacji seminariów regionalnych w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podjęcie współpracy z „Panelistami” w projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+” nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.
Zamówienie realizowane będzie w okresie 11.01.2019 r. – 31.03.2019 r. w następujących miastach:
• Białystok
• Gdańsk
• Katowice
• Łódź
• Opole
• Rzeszów
• Szczecin
• Zielona Góra
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Celem seminariów regionalnych będzie promocja wśród Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ)/ Instytucji Rynku Pracy (IRP) produktów projektu, a w szczególności opisów informacji o zawodach.
CELEM GŁÓWNYM projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Projekt przyczynia się do osiągnięcia CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu funkcji „Panelisty” podczas organizacji seminariów regionalnych w Projekcie pt. „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”.
W ramach zawartej umowy, Paneliści, będą zobowiązani do:
a) udziału w całym seminarium regionalnym,
b) udziału w panelu dyskusyjnym na seminarium regionalnym w roli panelisty,
c) przygotowania prezentacji na temat „Potrzeb i możliwości wykorzystania informacji o zawodach” z perspektywy danej instytucji rynku pracy. Prezentacja zostanie przekazana wcześniej Zamawiającemu,
d) przygotowania referatu na 2 strony A4 (ilość znaków 1800/stronę) na temat „Potrzeb i możliwości wykorzystania informacji o zawodach” będącym przedmiotem panelu dyskusyjnego.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w okresie 11.01.2019 r. – 31.03.2019 r. w następujących miastach:
• Białystok
• Gdańsk
• Katowice
• Łódź
• Opole
• Rzeszów
• Szczecin
• Zielona Góra
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Umowy zawarte z Panelistami będą wykonywane zgodnie z poniższym harmonogramem:
a) przygotowanie prezentacji (5-10 slajdów) na temat „Potrzeby i możliwości wykorzystania informacji o zawodach” z perspektywy danego typu instytucji rynku pracy – do 5 dni roboczych przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w którym odbędzie się seminarium regionalne,
b) przygotowanie referatu na 2 strony A4 (1800 znaków/ stronę) na temat „Potrzeby i możliwości wykorzystania informacji o zawodach” z perspektywy danego typu instytucji rynku pracy – do 5 dni roboczych przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w którym odbędzie się seminarium regionalne,
c) udział w panelu dyskusyjnym na seminarium regionalnym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Oferent, który osobiście spełnia następujące warunki udziału w postępowaniu lub wyznaczy do realizacji Zamówienia osobę spełniającą następujące warunki udziału w postępowaniu:
• posiada wykształcenie wyższe;
• posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w niżej wymienionych instytucjach (dla każdej kategorii IRP zostanie wybrana jedna oferta):
a) Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) i/lub,
b) Instytucji Szkoleniowej i/lub,
c) Agencji Zatrudnienia i/lub,
d) Instytucji Dialogu Społecznego/ Partnerstwa lokalnego;
• preferowana rekomendacja pisemna wystawiona przez jedną z ww. instytucji;
• preferowane będą osoby zatrudnione na stanowisku doradcy zawodowego/ doradcy klienta, osoby z doświadczeniem wynikającym z udziału w realizacji projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) oraz osoby znające lokalny rynek pracy.

Zamawiający ocenia spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o doświadczenie zawarte w ofercie, z zachowaniem prawa, o którym mowa w pkt 3 poniżej.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny przedstawionej przez Oferenta w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie zaproponowane przez Oferenta przekroczy budżet przewidziany na realizację zadania.
2. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał Oferenta i zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.
4. Zgodnie z metodologią, jeden Panelista może złożyć na daną część Zamówienia (tj. jedno seminarium regionalne) tylko jedną ofertę.
5. Oferent może złożyć oferty na więcej niż jedną część Zamówienia, ale nie więcej niż na cztery części zamówienia, z zastrzeżeniem, że realizacja każdej z części Zamówienia nie może się odbywać w tym samym czasie.
6. Dla każdego seminarium regionalnego (części zamówienia), Oferent musi złożyć osobną ofertę spełniającą wymagania określone w niniejszym Zapytaniu Ofertowym.
7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu na seminarium regionalne ani kosztów związanych z zakwaterowaniem.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) Wypełniony Formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 Zapytania Ofertowego
b) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych będące Załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Panelisty
c) Rekomendacja będąca Załącznikiem nr 2 Zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu o którym mowa w IV Zapytania Ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu wskazane w pkt VII.1, zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. DP – doświadczenie w pracy w Instytucji Rynku Pracy (IRP) - max 25 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie w pracy w instytucjach:
Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) i/lub;
Instytucji Szkoleniowej i/lub;
Agencji Zatrudnienia i/lub;
Instytucji Dialogu Społecznego / Partnerstwa lokalnego:
a) doświadczenie od co najmniej 5 do 7 lat – 10 pkt
b) doświadczenie od powyżej 7 do 12 lat – 15 pkt
c) doświadczenie powyżej 12 lat – 20 pkt
d) znajomość lokalnego rynku pracy (zatrudnienie na terenie województwa w którym odbywać się będzie seminarium regionalne) – 5 pkt

2. DW - doświadczenie w wystąpieniach publicznych związanych z obszarem zawodoznawstwa – udział w konferencyjnych/ seminariach w roli prelegenta/ panelisty/ moderatora/ prowadzącego dla min. 30 uczestników – max 20 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada doświadczenie w wystąpieniach publicznych związanych z obszarem zawodoznawstwa – udział w konferencyjnych/ seminariach w roli prelegenta/ panelisty/ moderatora/ prowadzącego dla min. 30 uczestników:
a) 1 wydarzenie – 10 pkt
b) 2 wydarzenia – 15 pkt
c) 3 wydarzenia i więcej – 20 pkt

3. C – cena brutto - max 20 pkt

C = Cmin/Cof x 20

C – liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

4. Z – zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego/ doradcy klienta– max 15 pkt
Osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia przez Oferenta posiada zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego/ doradcy klienta – 15 pkt

5. UP – udział w realizacji zamówień/ projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy) – max 15 pkt

6. S – aspekt społeczny – max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

Zamawiający wybierze 4 najkorzystniejsze oferty dla danej części zamówienia, które uzyskają największą liczbę punktów według zasady:
R = DP+DW+C+Z+UP+S
gdzie:
R – sumaryczna liczba punktów badanej oferty
DP – doświadczenie w pracy w Instytucji Rynku Pracy (IRP)
DW – doświadczenie w wystąpieniach publicznych związanych z obszarem zawodoznawstwa – udział w konferencyjnych/ seminariach w roli prelegenta/ panelisty/ moderatora/ prowadzącego dla min. 30 uczestników
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena brutto
Z – zatrudnienie na stanowisku doradcy zawodowego/ doradcy klienta
UP – udział w realizacji zamówień/ projektów związanych z zawodoznawstwem, rynkiem pracy lub edukacją zawodową (w szczególności związanych z tworzeniem informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy)
S – liczba punktów uzyskanych w kryterium aspekt społeczny

Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny z Oferentem/Oferentami, którego/ych oferta/y została/y uznana/e za najkorzystniejsze/ą, w przypadku, gdy zaproponowana cena przekroczy możliwości cenowe Zamawiającego.

Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni jedną ofertę w ramach jednego seminarium, która otrzymała największą liczbę punktową.

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze 1 ofertę z najniższą ceną.

W sytuacji, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą liczbę punktów, przy jednoczesnej tej samej wartości cenowej oferty, Zamawiający wybierze jedną ofertę, która otrzymała największą liczbę punktów w kryteriach wyboru ofert wskazanych w pkt IX.4 (zgodnie z kolejnością ich wymienienia w tym pkt – począwszy od kryterium nr 1 – doświadczenie w pracy w Instytucji Rynku Pracy (IRP) – w pierwszej kolejności, kończąc na kryterium nr 6 – aspekt społeczny), a kolejne odrzuci.

Zamawiający dla każdej części zamówienia dokona – na podstawie podanych w punkcie 4 kryteriów – wyboru po jednej ofercie dla każdej z czterech niżej wymienionych kategorii instytucji rynku pracy, zgodnie z deklaracją reprezentowanej IRP oraz treścią rekomendacji, o której mowa w punkcie VII.1 niniejszego Zapytania:
a) Ochotnicze Hufce Pracy (OHP),
b) Instytucje Szkoleniowe,
c) Agencje Zatrudnienia,
d) Instytucje Dialogu Społecznego/ Partnerstwa lokalnego.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Postępowanie zostało częściowo rozstrzygnięte.
Nie wpłynęły oferty na wszystkie miejsca seminariów regionalnych i Instytucje Rynku Pracy objęte postępowaniem.
Pozostałych Wykonawców Zamawiający będzie pozyskiwał z wolnej ręki.

Instytucja Szkoleniowa
1. Górczyński Mirosław, Lublin, data wpływu oferty: 05.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Białymstoku
2. Karolina Wittek Cogito bis os. realizująca: Wittek Karolina, Gdańsk, data wpływu oferty: 09.01.2019 r., cena: 1499,00 zł - seminarium w Gdańsku
3. Pro Ergo Training Ryszard Lubnau Małgorzata Zaremba S.C. os. realizująca: Zaremba Małgorzata, Gdańsk, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Katowicach
4. Górczyński Mirosław, Lublin, data wpływu oferty: 05.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Łodzi
5. Górczyński Mirosław, Lublin, data wpływu oferty: 05.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Rzeszowie
6. Pro Ergo Training Ryszard Lubnau Małgorzata Zaremba S.C. os. realizująca: Zaremba Małgorzata, Gdańsk, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Szczecinie

Agencja Zatrudnienia
1. Pyszkowska Izabela, Elbląg, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Białymstoku
2. Gosławska-Mironowicz Marta, Gdynia, data wpływu oferty: 08.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Gdańsku
3. Pyszkowska Izabela, Elbląg, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Łodzi
4. Gosławska-Mironowicz Marta, Gdynia, data wpływu oferty: 08.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Szczecinie

Instytucja Dialogu Społecznego / Partnerstwa lokalnego
1. Fleischer Robert, Olsztyn, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Białymstoku
2. Fleischer Robert, Olsztyn, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1299,00 zł - seminarium w Gdańsku
3. Jabłoński Wojciech, Radom, data wpływu oferty: 09.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Katowicach
4. Fleischer Robert, Olsztyn, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Łodzi
5. Jabłoński Wojciech, Radom, data wpływu oferty: 09.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Opolu
6. Jabłoński Wojciech, Radom, data wpływu oferty: 09.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Rzeszowie
7. Górna Renata, Warszawa, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Szczecinie
8. Górna Renata, Warszawa, data wpływu oferty: 10.01.2019 r., cena: 1500,00 zł - seminarium w Zielonej Górze
Liczba wyświetleń: 566