Strona główna
Logo unii europejskiej

Przewóz Uczestniczek i Uczestników projektu na miejsce szkolenia i z powrotem.

Data publikacji: 02.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2019

Numer ogłoszenia

1158122

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do 10.01.2019 r. do godziny
10.00 w siedzibie Zamawiającego – Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych (decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego). Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego na adres: Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1c, 58-304 Wałbrzych i opatrzonej opisem: Zapytanie ofertowe NR 2/RPO/9.2/01/2019/AOON/KZ w ramach projektu „Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego” oraz nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pośrednictwem e-mail. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aleksandra Koziatek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

748480100

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na miejsce szkoleń, na trasie z Ząbkowic Śląskich, przez Kłodzko, Dzikowiec w gminie Nowa Ruda do Rzeczki w gminie Walim oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do Ząbkowic Śląskich, przez Dzikowiec i Kłodzko.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Miejscowość: Ząbkowice Śląskie, Kłodzko, Dzikowiec, Rzeczka

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest organizacja dojazdu Uczestniczek i Uczestników na szkolenia z zakresu usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością w ramach projektu pn. "Program zwiększenia usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego" oraz powrotu po zakończonych szkoleniach.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na miejsce szkoleń, na trasie z Ząbkowic Śląskich, przez Kłodzko, Dzikowiec w gminie Nowa Ruda do Rzeczki w gminie Walim oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do Ząbkowic Śląskich, przez Dzikowiec i Kłodzko.
2. Usługa będzie świadczona w następujących terminach:
DATA WYJAZDU NA SZKOLENIE -DATA POWROTU ZE SZKOLENIA
1. 25.01.2019 -27.01.2019
2. 28.01.2019 -30.01.2019
3. 1.02.2019 -3.02.2019
4. 4.02.2019 -6.02.2019
5. 8.02.2019 -10.02.2019
6. 11.02.2019 -13.02.2019
7. 22.02.2019 -24.02.2019
8. 25.02.2019 -27.02.2019
9. 1.03.2019 -3.03.2019
10. 4.03.2019 -6.03.2019
11. 15.03.2019 -17.03.2019
12. 18.03.2019 -20.03.2019
13. 22.03.2019 -24.03.2019
14. 25.03.2019 -27.03.2019
15. 5.04.2019 -7.04.2019
16. 8.04.2019 -10.04.2019
17. 25.04.2019 -27.04.2019
18. 28.04.2019 -30.04.2019
3. Miejscem rozpoczęcia trasy będzie parking przy dworcu PKP, przy ul. Kolejowej w Ząbkowicach Śląskich. Pierwszy przystanek będzie miał miejsce w Kłodzku, na parkingu przy ul. Wyspiańskiego 2, drugi w Dzikowcu, na placu szkolnym – Dzikowiec nr 95. Przystanek docelowy mieści się pod adresem Rzeczka 31, 58-320 Walim. Droga powrotna przebiega analogicznie do pierwszej.
4. Trasa przejazdu rozpocznie się o godzinie 10.00 w Ząbkowicach Śląskich. Wyjazd z Kłodzka będzie miał miejsce o godzinie 10.30, z Dzikowca o 11.00. Trasa zakończy się w Rzeczce o godzinie 11.30.
5. Trasa powrotna rozpocznie się w Rzeczce o godzinie 15.00.
6. Kierowca pojazdu ma obowiązek zatrzymać się na żądanie pasażerów, w miejscach przez nich wskazanych, o ile będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie zmieni to wyznaczonej trasy przejazdu.
7. Zamawiający zastrzega, że daty i godziny przejazdu mogą ulegać zmianom, gdy wynikać to będzie z sytuacji losowych lub zmiany harmonogramu szkoleniowego.

Kod CPV

60100000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie transportu drogowego

Harmonogram realizacji zamówienia

. Usługa będzie świadczona w następujących terminach:
DATA WYJAZDU NA SZKOLENIE- DATA POWROTU ZE SZKOLENIA
1. 25.01.2019 -27.01.2019
2. 28.01.2019 -30.01.2019
3. 1.02.2019 -3.02.2019
4. 4.02.2019 -6.02.2019
5. 8.02.2019 -10.02.2019
6. 11.02.2019 -13.02.2019
7. 22.02.2019 -24.02.2019
8. 25.02.2019 -27.02.2019
9. 1.03.2019 -3.03.2019
10. 4.03.2019 -6.03.2019
11. 15.03.2019 -17.03.2019
12. 18.03.2019 -20.03.2019
13. 22.03.2019 -24.03.2019
14. 25.03.2019 -27.03.2019
15. 5.04.2019 -7.04.2019
16. 8.04.2019 -10.04.2019
17. 25.04.2019 -27.04.2019
18. 28.04.2019 -30.04.2019
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia - weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
Szczegóły znajdują się w SIWZ do niniejszego zapytania

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest podpisać umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wzór umowy zawarty jest w załączniku nr 3 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego;
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a. harmonogramu realizacji umowy
b. zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Oferenta uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom)
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
Warunkami uzasadniającymi wprowadzenie zmian do umowy mogą być m.in.:
a. zalecenia Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia;
b. konieczność zmiany terminu/ harmonogramu realizacji umowy leżących po stronie:
- Wykonawca (np. działanie siły wyższej) – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług jak również ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zrekompensowania szkód wyrządzonych przez zastępującego Wykonawcę.
- Zamawiającego (np. działanie siły wyższej, przerwanie realizacji projektu) w takim przypadku zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą uzgodni nowy termin realizacji zamówienia.
- inne sytuacje niemożliwe do sprecyzowania przed podpisaniem umowy z Wykonawcą wynikające z tzw. siły wyższej lub zmiany przepisów, uzasadniające wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełnione i podpisane załączniki nr 1,2,3,4,
Wzór umowy i SIWZ, zaprafowany na każdej stronie.
Aktualny wydruk wpisu do CEIDG nie starszy niż 7 dni przed złożeniem oferty lub inny równoważny dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności (np. KRS).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
1. Kryterium 100% cena:
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin /C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena (cena za 1 km brutto ) spośród ważnych ofert,
C0 – cena obliczona badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100.
Przedłożenie ważnej oferty, która zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie podstawą do wezwania Oferenta objętego ofertą do podpisania umowy.

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza z Postępowania Wykonawcę, który:
1) Jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Jest zatrudniony w instytucji uczestniczącej w realizacji programu operacyjnego na podstawie stosunku pracy, chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
3) Przedstawi w postępowaniu nieprawdziwe informacje.
4) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
5) Nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6) Bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

Adres

Ludowa 1 C

58-304 Wałbrzych

dolnośląskie , wałbrzych

Numer telefonu

748480100

Fax

748480100

NIP

8862777392

Tytuł projektu

Program zwiększenia dostępności usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego.

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANSPORT Ryszard Matyasik, ul. Malczewskiego D/3/7 57-300 Kłodzko, cena 518,40 brutto
Liczba wyświetleń: 196