Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/2019 - na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.

Data publikacji: 02.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-03-2019

Numer ogłoszenia

1158097

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany dotyczą:
1) Opisu przedmiotu zamówienia;
2) Załączników;
3) Terminu składania ofert;
4) Pytań i odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego lub przesłać pocztą (lub kurierem) na adres:

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

Kopertę zawierającą ofertę należy opisać
w sposób podany poniżej:


Oferent:




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa Oferenta z adresem do korespondencji)

Zamawiający:

Marba sp. z o. o. sp. k.
Ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
NIP: 9731016960
REGON: 81201505

OFERTA na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.

SPRAWA: zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2019 dotyczące projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.”

NIE OTWIERAĆ przed dniem 4.03.2019 r., godzina 10.15.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marek Bąbelek

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektem, wytycznymi ekspertyzy PPOŻ i decyzją nr 103/2016 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim (załączniki 5, 6 i 7 do zapytania ofertowego).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

• wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektami i wytycznymi ekspertyzy PPOŻ, decyzją nr 103/2016 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, charakterem produkcji w części produkcyjno-magazynowej i zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami;
• wykonanie instalacji z elementów posiadających dopuszczenie przez CNBOP w Józefowie;
• uruchomienie systemu sygnalizacji w miejscu instalacji i szkolenie personelu zamawiającego z obsługi systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru;
• pozytywny odbiór instalacji przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5, 6 i 7 do niniejszego zapytania.


Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 (ekspertyza PPOŻ) zostanie udostępniony na wniosek potencjalnego Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu podpisanego przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 4). Oświadczenie należy przesłać na adres email: office@emarba.com w formie skanu podpisanego oświadczenia lub dostarczyć podpisane oświadczenie w formie papierowej.

Przedmiot zamówienia musi:

• być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
• spełniać wymogi zawarte w projekcie, ekspertyzie PPOŻ i decyzji nr 103/2016 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim(załączniki 5, 6 i 7 do niniejszego zapytania ofertowego) a także być zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami.

Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w załączonych projektach lub opisie do projektów występują nazwy własne, znaki towarowe czy wskazane wprost modele urządzeń, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
a) ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
b) nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, w tym z wykorzystaniem urządzeń innych dostawców aniżeli przykłady podane w załączonych projektach – pod warunkiem, że oferowane rozwiązania posiadają parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązania opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat: Zielona Góra Miejscowość: Zielona Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Marba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa – jako beneficjent i realizator projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś 1 Gospodarka i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne – zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasady konkurencyjności – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektem, wytycznymi ekspertyzy PPOŻ i decyzją nr 103/2016 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim (załączniki 5, 6 i 7 do zapytania ofertowego).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

• wykonanie instalacji systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru w zakładzie produkcyjnym MARBA Sp. z o.o. Sp. k. w Zielonej Górze, ul. Trasa Północna 19, zgodnie z projektami i wytycznymi ekspertyzy PPOŻ, decyzją nr 103/2016 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim, charakterem produkcji w części produkcyjno-magazynowej i zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami;
• wykonanie instalacji z elementów posiadających dopuszczenie przez CNBOP w Józefowie;
• uruchomienie systemu sygnalizacji w miejscu instalacji i szkolenie personelu zamawiającego z obsługi systemu sygnalizacji i wykrywania pożaru;
• pozytywny odbiór instalacji przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5, 6 i 7 do niniejszego zapytania.


Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 (ekspertyza PPOŻ) zostanie udostępniony na wniosek potencjalnego Oferenta po przekazaniu Zamawiającemu podpisanego przez potencjalnego Oferenta Oświadczenia o zachowaniu poufności (załącznik nr 4). Oświadczenie należy przesłać na adres email: office@emarba.com w formie skanu podpisanego oświadczenia lub dostarczyć podpisane oświadczenie w formie papierowej.

Przedmiot zamówienia musi:

• być fabrycznie nowy, niepowystawowy, nieregenerowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, kompletny oraz gotowy do użytkowania bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów;
• być dopuszczony do obrotu i użytkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadać instrukcję obsługi w języku polskim;
• spełniać wymogi zawarte w projekcie, ekspertyzie PPOŻ i decyzji nr 103/2016 Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gorzowie Wielkopolskim(załączniki 5, 6 i 7 do niniejszego zapytania ofertowego) a także być zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami.

Stosowną dokumentację w tym zakresie wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z dostawą.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, w załączonych projektach lub opisie do projektów występują nazwy własne, znaki towarowe czy wskazane wprost modele urządzeń, należy je traktować wyłącznie jako przykład, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że użycie w dokumentacji nazw własnych lub znaków towarowych do opisu szczegółowego zakresu przedmiotu zamówienia:
a) ma tylko i wyłącznie ułatwić Oferentom / Wykonawcom odczytanie przedmiotowej dokumentacji pod kątem funkcjonalności oczekiwanych rozwiązań;
b) nie ma celu ograniczenia konkurencji przez narzucanie lub sugerowanie konkretnych rozwiązań.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi, w tym z wykorzystaniem urządzeń innych dostawców aniżeli przykłady podane w załączonych projektach – pod warunkiem, że oferowane rozwiązania posiadają parametry jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak rozwiązania opisane przez Zamawiającego za pomocą nazw własnych lub znaków towarowych.

Kod CPV

31625000-3

Nazwa kodu CPV

Alarmy przeciwpożarowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 3 miesięcy od podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych

Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących kryteriów i przypisanych im wag:

kryterium nr 1 – CENA – waga 100%

Ocenie formalnej podlegają wszystkie złożone oferty zgodnie z postanowieniami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferty niespełniające wymagań formalnych nie będą podlegały dalszemu procedowaniu.

Ocenie merytorycznej podlegają wszystkie oferty zweryfikowane jako poprawne pod względem formalnym.

Punkty będą obliczane według następujących wzorów i zasad opisanych w poniżej

(P) Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100
gdzie:
– Cmin – najniższa cena netto spośród wszystkich ważnych ofert
– Cof – cena netto badanej oferty

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert względem innych ofert. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną liczbą punktów. Wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P).

Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką samą liczbę punktów, oferenci, którzy złożyli te oferty zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferenci składający ofert dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych ofertach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Racula-Głogowska 10a

66-004 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

68 451 23 00

Fax

68 451 23 12

NIP

9731016960

Tytuł projektu

„Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań akceleratorem rozwoju MARBA Sp. z o.o. sp. k.”

Numer projektu

RPLB.01.05.01-08-0197/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego (zapytanie ofertowe 1/RPO/2019) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
1) ELJOT Systemy Sp. z o.o., ul. Fabryczna 35/1, 65-463 Zielona Góra:
- cena netto: 72.326,48 PLN;
- cena brutto: 88.961,57 PLN;
- data wpływu oferty: 04.03.2019 r.;
- liczba uzyskanych punktów - 100 pkt.;
Liczba wyświetleń: 455