Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/CWR/2018 Szkoła dla rodziców

Data publikacji: 01.01.2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1158080

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Od dnia 28.01.2019 r. miejsce składania ofert: ul. Niecała 18/3 Lublin

Zmiana ilości wykonawców z 2 do 6 wybranych do realizacji zamówienia
w związku z tym wydłużenie terminu składania ofert do 11.02.2019 r.

Szczegóły zmiany w pliku Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Miejsce i sposób składania ofert

Każdy oferent składa maksymalnie jedną ofertę. W przypadku, gdy oferent złoży więcej niż jedną ofertę, jego oferty zostaną odrzucone w całości.
Miejsce składania ofert: e-mail: cwr@stowarzyszeniebonafides.pl lub osobiście w Centrum Wsparcia Rodzin przy ul. Niecałej 18/3 Lublin w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: cwr@stowarzyszeniebonafides.pl lub pisemnie/osobiście do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu nr 16/CWR/2018 nr projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.
W przypadku oferty elektronicznej, w temacie wiadomości email należy umieścić opis: „Oferta w postępowaniu nr 16/CWR/2018 nr projektu RPLU.11.02.00-IZ.00-06-002/17”
W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną, preferowana nazwa pozwalająca zidentyfikować zawartość pliku.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów a), b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
Oferta musi być złożona do 11.02.2019 r. do godziny 23:59. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cwr@stowarzyszeniebonafides.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Antosiewicz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608316900

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji projektu „Centrum Wsparcia Rodzin”, realizowanego na podstawie umowy nr 39/RPLU.11.02.00-06-0061/17-00 przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „BONA FIDES”, zamawiający planuje zawrzeć umowę z 6 trenerami, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wsparcia bezpośredniego w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu „Szkoła dla rodziców” w wymiarze 40 godz./grupa (10 spotkań x 4 godz.) w 7 grupach szkoleniowych (3 grupy w Lublinie, 1 w Zamościu, 1 w Parczewie, 1 w Modliborzycach i 1 w Potoku Wielkim) dla maksymalnie 84 uczestników projektu Centrum Wsparcia Rodzin. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie szkolenia w formie interaktywnej, angażującej uczestników w zakresie: wspierania rodziców w efektywnym radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności i porozumiewania się, dialogu i kształtowania więzi, refleksja nad własną postawami wychowawczymi oraz wymiana doświadczeń pozwalająca osiągnąć relację z dziećmi stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia bliskości.
Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów jednocześnie.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Miejscowość: Lublin, Parczew, Zamość, Modliborzyce (powiat janowski) i Potok Wielki (powiat janowski).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie wsparcia bezpośredniego w formie grupowego poradnictwa specjalistycznego z zakresu „Szkoła dla rodziców” w wymiarze 40 godz./grupa (10 spotkań x 4 godz.) w 7 grupach szkoleniowych (3 grupy w Lublinie, 1 w Zamościu, 1 w Parczewie, 1 w Modliborzycach i 1 w Potoku Wielkim) dla maksymalnie 84 uczestników projektu Centrum Wsparcia Rodzin. Wsparcie obejmuje przeprowadzenie szkolenia w formie interaktywnej, angażującej uczestników w zakresie: wspierania rodziców w efektywnym radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności i porozumiewania się, dialogu i kształtowania więzi, refleksja nad własną postawami wychowawczymi oraz wymiana doświadczeń pozwalająca osiągnąć relację z dziećmi stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia bliskości.
Szkolenie będzie prowadzone przez dwóch trenerów jednocześnie.
Miejsca spotkań z uczestnikami projektu zostaną dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników/czek projektu. W celu zapewnienia równego dostępu zostaną udostępnione sale/pomieszczenia umożliwiające udział osobom niepełnosprawnym. Sale zapewnia Zamawiający.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb dla 360 osób wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu objętym wsparciem do 30 czerwca 2020 r. w formie zdeinstytucjonalizowanej poprzez wsparcie zakładające: diagnozę potrzeb oraz coaching rodzinny realizowany przez asystentów rodzinnych, oddziaływania samorozwojowe dla członków rodziny oraz oddziaływania samorozwojowe dla rodzin. Uczestnikami projektu są osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym: członkowie rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych będących w kryzysie rodzinnym, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i/lub rodzin zastępczych z terenów objętych wsparciem / 360 osób, objętych wsparciem profilaktycznym i specjalistycznym poradnictwem rodzinnym, w ośrodkach: Lublin, Zamość, Parczew, Modliborzyce, Potok Wielki. Projekt swym zasięgiem obejmuje gminy w których ograniczony jest dostęp do wsparcia rodzin.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Przedmiot zamówienia

Do obowiązków trenera należeć będzie, w szczególności:
1. Przeprowadzenie grupowego szkolenia dla 7 grup 12-sto osobowych w terminach i miejscach wskazanych przez zamawiającego.
2.Przygotowanie szczegółowego programu obejmującego zagadnienia: wspierania rodziców w efektywnym radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi, nauka umiejętności i porozumiewania się, dialogu i kształtowania więzi, refleksja nad własną postawami wychowawczymi oraz wymiana doświadczeń pozwalająca osiągnąć relację z dziećmi stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia bliskości.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników zgodnie ze standardem przekazanym przez Zamawiającego, zgodnych z wytycznymi dot. informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE ( w szczególności ologowanie materiałów, obowiązek informacji Uczestników o współfinansowaniu projektu ze środków UE, oznakowanie sali i miejsca prowadzenia szkolenia zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego).
4. Przygotowanie we własnym zakresie materiałów dodatkowych, w postaci autorskich ćwiczeń niezbędnych do efektywnego i skutecznego zrealizowania programu szkolenia.
5. Współpracę z drugim trenerem współprowadzącym na etapie przygotowania i realizacji szkoleń.
6. Prowadzenie poprawnej dokumentacji świadczenia usługi i przekazywania jej Zamawiającemu (wzory dokumentów, potwierdzenia odbioru materiałów, listy obecności, rejestry i inne); przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail, niezwłocznie informacji o nieobecnościach uczestników, rezygnacjach uczestników lub innego rodzaju problemach lub zaległościach.
7. Wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, np. w zakresie rozszerzonej / pogłębionej tematyki szkolenia, współpracy z koordynatorem projektu, współpracy z innymi specjalistami pracującymi z danym uczestnikiem / uczestniczką / rodziną (o ile zaistnieje taka konieczność).

Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż 14 lutego 2019 r.) do 30 czerwca 2020 r. Szczegółowe terminy zostaną ustalone po zrekrutowaniu grup szkoleniowych. Zamawiający poinformuje prowadzących o terminie, miejscu i liczebności grupy min. 10 dni kalendarzowych przed planowaną realizacją szkolenia.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
a) Wykształcenie wyższe kierunkowe na kierunku psychologia lub pedagogika
b) Posiadanie uprawnień do realizacji „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.
c) Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami i rodzinami pozostającymi w kryzysie, doświadczającymi przemocy w rodzinie w wymiarze minimum 240 godzin w ostatnich 3 latach, liczonych wstecz do terminu składania ofert.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom ukończenia studiów wyższych
b) Świadectwa/Certyfikaty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium oraz
c) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej/ protokół odbioru potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj.:
a) Wykształcenie wyższe kierunkowe na kierunku psychologia lub pedagogika
b) Posiadanie uprawnień do realizacji „Szkoły dla rodziców i wychowawców”.
c) Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami i rodzinami pozostającymi w kryzysie, doświadczającymi przemocy w rodzinie w wymiarze minimum 240 godzin w ostatnich 3 latach, liczonych wstecz do terminu składania ofert.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom ukończenia studiów wyższych
b) Świadectwa/Certyfikaty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium oraz
c) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej/ protokół odbioru potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
B. Zobowiązują się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na etapie realizacji usługi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający informuje, iż w umowie zlecenia będą zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę usługi niezgodnie z harmonogramem oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy przed rozpoczęciem lub w trakcie świadczenia usług (nie dotyczy siły wyższej, przez którą rozumie się np. pobyt w szpitalu, poważny wypadek uniemożliwiające osobiste wykonanie usługi);
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę usługi w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności;
c) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy;
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;
e) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zrealizowaną liczbę godzin.
Zamawiający informuje, iż w umowie na świadczenie usług zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji usługi (jeśli dotyczy). Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby UP w ramach umowy;
d) Zasad płatności (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na etapie podpisywania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:
a) Dyplom ukończenia studiów wyższych
b) Świadectwa/Certyfikaty potwierdzające spełnienie powyższego kryterium oraz
c) Stosowne dokumenty: referencje i/lub kopia umowy o pracę i/lub kopia umowy cywilnoprawnej/ protokół odbioru potwierdzające spełnienie kryterium doświadczenia zawodowego.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Zamówienia uzupełniające

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór Wykonawców będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986).
Wykonawcy zobowiązują się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.
KRYTERIA OCENY OFERT
Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu (w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować następującymi kryteriami:
a) kryterium cena - 80% cena
b) kryterium doświadczenie/ jakość 20%

Ad. a). Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : CO) x 80
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
CO – cena badanej oferty.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 80. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Ad b). Opis sposobu obliczania kryterium doświadczenie / jakość.
Przez doświadczenie i jakość rozumie się łączną liczbę należycie zrealizowanych godzin usług o tematyce wskazanej w zapytaniu w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty.
Wykonawca wykazujący jakość świadczonych usług wypełnia tabelę: „Załącznik numer 1”, którą dołącza do oferty. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia załącznika nr 1 w sposób umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. W innym wypadku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty jednoznacznie poświadczające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Punkty przyznawane za kryterium jakość będą liczone wg następującego wzoru:
J = (JO : Jmax) x 20
gdzie:
J – liczba punktów przyznana danej ofercie,
JO – doświadczenie/ jakość (liczba godzin) obliczona badanej oferty,
Jmax – maksymalna jakość (liczba godzin) spośród ważnych ofert.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium jakość wynosi 20. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Punktacja w tym kryterium jest następująca:
Wymagane minimum – 240 godzin – 1 pkt.
241-440 godzin – 5 pkt.
441-640 godzin – 10 pkt.
Powyżej 640 godzin – 15 pkt.

Spośród ważnych ofert zostanie wybranych 6 wykonawców, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów (suma kryteriów C + J). Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane zostaną wezwani do podpisania umowy.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Wykluczenia

Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie warunki:
C. Nie są powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie tego warunku.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuznania przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów w przypadku ich niezgodności z przedmiotem zamówienia lub zawartości merytorycznej, uniemożliwiających ocenę jakości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia/ wyjaśnienia dokumentacji ofertowej.
W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawcę nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie, pod warunkiem, że zaoferowana cena nie będzie przekraczała 125% wartości przewidzianej w budżecie projektu. Zamawiający może nie udzielić zamówienia w przypadku, gdy oferowana cena brutto będzie wyższa niż założona w budżecie projektu.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PDF: Zapytanie Szkoła dla rodziców_zmiana ilości wykonawców + wydłużenie terminu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA AKTYWNOŚCI "BONA FIDES"

Adres

Niecała 4/5a

20-080 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

814798330

Fax

814798330

NIP

9462387914

Tytuł projektu

Centrum Wsparcia Rodzin

Numer projektu

RPLU.11.02.00-06-0061/17-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Elżbieta Szwed Ul. Kard. Wyszyńskiego 29 23-300 Janów Lubelski 06.02.2019r. 80 zł
Iwona Ulfik – Jaworska Akademia Rozwoju Ul. Pąsowa 1 21-002 Jastków 06.02.2019r. 80 zł
Liczba wyświetleń: 399