Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę systemu do rozbudowy rezonansu magnetycznego 3.0 T na potrzeby realizacji projektu

Data publikacji: 31.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-03-2019

Numer ogłoszenia

1158020

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W wyniku otrzymanych pytań do zapytania ofertowego dokonano aktualizacji następujących załączników:
1. Zapytanie ofertowe - Rozbudowa CBR - aktualizacja z dnia 23.01.2019 r. - zmiana w punktach: IX.13, XI.1, XII.1 - wydłużono czas składania ofert przez potencjalnych wykonawców do 8.02.2019 r.
2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Rozbudowa CBR - aktualizacja z dnia 23.01.2019 r. - aktualizacja:
- części 1 pkt I.1b i I.2b, - uszczegółowiono informacje na temat rozmiarów igieł do biopsji.
- części 5 pkt V.1, - uszczegółowiono wykorzystywanie aparatu do nieinwazyjnego monitorowania bólu i analgezji
- części 6 pkt. VI.6 - uszczegółowiono o posiadanie opcji wentylacji noworodków w tym wcześniaków, VI.8 - zmieniono minimalne parametry monitora oraz uszczegółowiono że monitor wraz z akcesoriami musi umożliwiać monitorowanie noworodka (w tym wcześniaków), dzieci i osób dorosłych., VI.11 - dodano możliwość przesyłania danych przez przewód, VI.13 - uszczegółowiono że monitor powinien posiadać w pełny moduł gazowy tj. z pomiarami środków anestetycznych, MAC oraz alarmami Et CO2, Fi CO2, Et anest. i Fi anest.
3. Załącznik nr 4 - Projekt umowy z wykonawcą - Rozbudowa CBR - aktualizacja z dnia 23.01.2019 r. - dokonano aktualizacji w
- paragrafie 3, pkt. 1,2 - wydłużenie terminu realizacji zamówienia,
- paragrafie 8, pkt 15 - dodano informacje na temat okresu gwarancji dla sprzętu IT i oprogramowania.
Zaktualizowane załączniki dołączono do niniejszego zapytania ofertowego.

Aktualizacja z dnia 7.02.2019 - wydłużono czas składania ofert do 18.02.2019 r.
Aktualizacja z dnia 13.02.2019 - wydłużono czas składania ofert do 25.02.2019 r.

Aktualizacja z dnia 20.02.2019 r. - wydłużono czas składania ofert
do dnia 27 lutego 2019 r. do godziny 11:00 - dotyczy części B,C ,D, E, F
do dnia 8 marca 2019 r. do godziny 11:00 - dotyczy części A

Aktualizacja z dnia 20.02.2019 r. - wydłużono czas składania ofert dla części A - do 15.03.2019 r. do godz. 11:00

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę zgodną z niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie:
do dnia 27 lutego 2019 r. do godziny 11:00 - dotyczy części B,C ,D, E, F
do dnia 15 marca 2019 r. do godziny 11:00 - dotyczy części A

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub za pomocą poczty tradycyjnej/kuriera (liczy się data wpływu) na poniższy adres Zamawiającego:

Szpital Specjalistyczny PRO-FAMILIA sp. z o.o. sp. k.
ul. Witolda 6 B
35 – 302 Rzeszów

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@pro-familia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

TOMASZ STEC

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513529625

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
33100000-1 Urządzenia medyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego 3.0 T o aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T, zestaw do biopsji piersi i prostaty pod kontrolą MR, system spektroskopii multi-nukleinowej kompatybilny z MR 3T, monitor bólu, system elastografii MR, zestaw do badań czynnościowych mózgu fMRI.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Zamówienie zostało podzielone na 6 (sześć) Części:
Część A Zestaw do biopsji piersi i prostaty pod kontrolą MR kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część B System spektroskopii multi-nukelinowej kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część C System elastografii MR kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część D Zestaw do badań czynnościowych mógzu fMRI kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część E Monitor bólu;
Część F Aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T.


6. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostępność części zamiennych
do poszczególnych urządzeń przez okres 10 lat dla komponentów innych niż IT oraz na 5 lat na składniki IT i oprogramowania
8. Wymagany okres gwarancji to min. 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych przeglądów okresowych (obejmujących dojazd i robociznę) w okresie gwarancji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarantowanego czasu przestąpienia
do naprawy urządzenia max. 24 godziny od momentu zgłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa
A Zestaw do biopsji piersi i prostaty pod kontrolą MR kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część B System spektroskopii multi-nukelinowej kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część C System elastografii MR kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część D Zestaw do badań czynnościowych mógzu fMRI kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część E Monitor bólu;
Część F Aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T.

Przedmiot zamówienia

1. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia:
33100000-1 Urządzenia medyczne
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu rezonansu magnetycznego 3.0 T o aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T, zestaw do biopsji piersi i prostaty pod kontrolą MR, system spektroskopii multi-nukleinowej kompatybilny z MR 3T, monitor bólu, system elastografii MR, zestaw do badań czynnościowych mózgu fMRI.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
5. Zamówienie zostało podzielone na 6 (sześć) Części:
Część A Zestaw do biopsji piersi i prostaty pod kontrolą MR kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część B System spektroskopii multi-nukelinowej kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część C System elastografii MR kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część D Zestaw do badań czynnościowych mógzu fMRI kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Część E Monitor bólu;
Część F Aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T.


6. Zamawiający wymaga aby sprzęt był fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2018.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił dostępność części zamiennych
do poszczególnych urządzeń przez okres 10 lat dla komponentów innych niż IT oraz na 5 lat na składniki IT i oprogramowania
8. Wymagany okres gwarancji to min. 48 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych przeglądów okresowych (obejmujących dojazd i robociznę) w okresie gwarancji.
10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia gwarantowanego czasu przestąpienia
do naprawy urządzenia max. 24 godziny od momentu zgłoszenia.

Kod CPV

33100000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

26.02 - 22.04.2019 r. – dotyczy części B, C, D, E, F
8.03 - 15.05.2019 r. – dotyczy części A

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału
w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Wiedza i doświadczenie

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału
w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Potencjał techniczny

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału
w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny, Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu w/w warunku, o którym mowa w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału
w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.

Dodatkowe warunki

e) brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym poprzez oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

2. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:

a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych, mających wpływ na realizację umowy.
b. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia na żądanie Zamawiającego lub z przyczyn niezależnych lub usprawiedliwionych przez Wykonawcę.
c. zmiany terminu płatności,
d. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.

3. Warunki dokonania zmian:

a. wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane
w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności.
b. strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy, o czym informuje pozostałe strony umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

12. Do uzupełnionego i podpisanego przez Wykonawcę „Formularza Ofertowego” należy dołączyć:

a. Uzupełniony i podpisany przez Wykonawcę SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;

b. Uzupełnione i podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;
c. aktualny odpis z KRS lub CEIDG, lub innego rejestru potwierdzającego formę prawną i zakres prowadzonej działalności.
d. katalogi/ulotki informacyjne producenta dotyczące oferowanego urządzenia w języku polskim, a w przypadku, gdy zostaną one przedstawione w języku polskim wykonawca musi załączyć własne tłumaczenie;
e. zdjęcie oferowanego urządzenia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca oblicza ceny ofertowe zgodnie z dyspozycją zawartą w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty w tym podatek VAT, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ceny muszą zawierać również należne zaliczki na podatek oraz składki, jakie Zamawiający zobowiązany będzie odprowadzić, zgodnie z odrębnymi przepisami, łącznie ze składkami występującymi po stronie Zleceniodawcy.
5. Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
6. Brak wypełnienia wymaganego pola „wartość brutto” Formularza ofertowego dla co najmniej jednej części lub podanie kwoty „0” spowoduje odrzucenie oferty.

VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
1. Procedurze oceny poddane zostaną jedynie te oferty, które zostały złożone w terminie i które spełniają wszelkie wymagania wynikające z niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami:
Część A Zestaw do biosji piersi i prostaty pod kontrolą MR kompatybilny z MR Ingenia 3T:
Cena - 100%
Część B System spektroskopii multi-nukleinowej kompatybilny z MR Ingenia 3T;
Cena - 95 %
Jakość techniczna - 5%
Część C System elastografii MR kompatybilny z MR Ingenia 3T
Cena - 100%
Część D Zestaw do badań czynnościowych mózgu fMRI kompatybilny z MR Ingenia 3T
Cena - 95%
Jakość techniczna - 5%
Część E Monitor bólu
Cena - 100%
Część F Aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T
Cena - 100%

Oferty zostaną ocenione wg poniższego systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY - przedstawiono w załączniku - zapytanie ofertowe

Wykluczenia

e) brak powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym poprzez oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum, wspólnicy spółek cywilnych) muszą wykazać, że wyżej wskazany warunek udziału w postępowaniu spełnia każdy z Wykonawców samodzielnie.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo
z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZPITAL SPECJALISTYCZNY PRO-FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Witolda 6b

35-302 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

600 777 295

NIP

8133561368

Tytuł projektu

Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego nieinwazyjnych metod terapeutycznych w Szpitalu Specjalistycznym Pro-Familia T.Wapiński, Z. Sobieszczański i Wspólnicy Spółka Jawna

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0134/15-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. dla części E Monitor bólu – wybrana została oferta firmy - Viridian Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa, NIP: 521 298 36 07.
Oferta złożona na kwotę 42 000 zł netto / 45 360 zł brutto.
Data wpłynięcia oferty: 7.02.2019 r., Oferta zmieniona, pisemnym oświadczeniem Wnioskodawcy przesłanym przesyłką kurierską 26 lutego 2019 r.

2. dla części F Aparat do znieczuleń kompatybilny z MR 3T – wybrana została oferta firmy - Veromed sp. z o.o. sp. k. z siedzibą ul. Wolności 94/225, 41-800 Zabrze, NIP: 648 115 80 99.
Oferta złożona na kwotę 320 000 zł netto / 345 600 zł brutto.
Data wpłynięcia oferty : 27.02.2019 r.

Oferta złożona przez firmę Creator – Comm sp. z o.o dla części B,C,D nie spełnia wymagań formalnych. Zamawiający unieważnia postępowanie dla części B, C i D ze względu na brak ofert.

Oferta złożona przez firmę Creator – Comm sp. z o.o dla części A nie spełnia wymagań formalnych. Zamawiający unieważnia postępowanie dla części A ze względu na brak ofert spełniających wymagania formalne oraz z powodu ujawnionego podczas badania oferty wadliwego opisu przedmiotu zamówienia dla części A.
Liczba wyświetleń: 401