Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza na terenie Gminy Perzów w projekcie pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści”

Data publikacji: 31.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2019

Numer ogłoszenia

1157976

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o przesłanie e-mailem lub dostarczenie osobiste oferty na adres:
Fundacja Aktywizacja Oddział w Poznaniu
Adres Oddziału: ul. Poznańska 62 lok.101, 60-853 Poznań
lub
e-mail: stefania.wnuk@idn.org.pl
do dnia 10.01.2019 r.
Koperta powinna zawierać opis: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 22/12/2018/PO, data: 31.12.2018 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

stefania.wnuk@idn.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Stefania Wnuk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

789204181

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań na stanowisku e-Mocarza polegających na zapewnieniu odbycia w Gminie Perzów szkoleń przez 71 osoby – średnio 14 godzin na osobę.
Średnia liczba godzin szkoleniowych, za odbycie których w Gminie odpowiada e-Mocarz, wynosi 994 godzin (71 osób x średnio 14 godzin = 994 godzin).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Perzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie wykonywał zadania na stanowisku e-mocarza w ramach projektu pt. „e-Mocni – cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Przedmiot zamówienia

Przed zam.jest real. zadań na stanowisku e-Mocarza polegających na zapewnieniu odbycia w Gminie Perzów szkoleń przez 71 os–śr 14 h na osobę.Śr liczba godz szkoleniowych,za odbycie których w Gminie odpowiada eMocarz, wynosi 994 h (71os x średnio 14 godzin = 994h).Świadcz.usług na stan.e-Mocarza obejmuje nast czynności:Rekrut we współ. z Gminą Perzów 71 uczestników szkoleń, w tym współ. z trenerem/ami lokalnym/i przy tworzeniu cyfrowych IPD dla uczest. projektu,Promocja udziału w szkol e-learn.oraz wsparcie udziału w szkol e-learning mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,Zapewnienie we współ. z Gminą odpowiedniej logistyki szkoleń,czyli sal szkol z dostęp do Internetu,odpowiedniego sprzętu i oprogr., poczęst. dla uczestników.Współp. z trenerem/ami lokalnym/i w zakresie badania przyrostu komp.uczestników/czek projektu,Wsparcie uczest/czek projektu przez cały proces szkoleniowy w projekcie,Prowadzenie i przekazywanie do Oddz. FA dokumentacji projektowej (list obecności,rozliczenia kosztów cateringu i innych związanych z realizacją działań projektowych w Gminie itp.) w oparciu o wzory obowiązujące w projekcie,Współpraca z Gminą w zakresie organizacji szkoleń i informowania uczestników o czasie i miejscu szkoleń, sal szkol i potrzebnego wyposażenia.Utrzymywanie bieżącej i systemj współ. z Gminą (UG lub jednostką gminną, która podpisała lub jest odpowiedzialna za realizację zadań Gminy, określ w porozumieniu o współy. w ramach niniejszego projektu).Bieżąca i system współ. z Oddziałem FA w zakresie realizacji projektu na terenie Gminy,Przygot. i kompletowanie oraz przekazywanie do FA dokumentacji rekrut uczest/czek szkoleń w Gminie w oparciu o wzory otrzymane z Oddz. FA,Współ. z trenerem/ami lokalnym/ymi,comiesięczne potwierdzanie ich pracy poprzez podpisywanie kart czasu pracy lub prot odbioru,adekwatnie do przeprowadzonych szkoleń potwierdzonych listami obecności,Real innych zadań niezbędnych do sprawozdawczości projektu,wskazanych przez Oddział FA Terminowe rozliczanie się z zadań według harmon. działań.Zarekomendowanie podmiotów, które powinny wejść w skład gminnego partnerstwa,Zainicjowanie powstania gminnego partnerstwa na rzecz edukacji cyfrowej, pełnienie funkcji jego lidera oraz koordynowanie prac partnerstwa ze szczegól. uwzglę. rekrutacji os szkol,Inicjowanie procesu powsta., uzupełniania i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w danej Gminie Plan ten powinien powstać na bazie szablonu/wzoru dost. przez Zamawiającego lub FRSI.Realizacja działań promocyjnych i informacyjnych w swojej Gminie(we współpracy z pozostałymi członkami gminnego partnerstwa oraz przy wsparciu Partnerów projektu polegającym m.in. na przeszkoleniu e-Mocarzy, jak prowadzić promocję w projekcie): a.stworzenie wspólnie z innymi partnerami planu komunikacji dot. szkoleń w Gminie,b.promowanie projektu i informowanie o szkoleniach, w tym poprzez media społe.c.dystrybucja informacji o projekcie(przygotowane przez Partnerstwo projektu przykładowo: plakaty, ulotki, banery, komunikaty, szablony do samodzielnej edycji) na terenie Gminy – m.in. do instytucji działających na terenie Gminy. d.współ. z dziennikarzami mediów lokalnych w zakresie opracowywania mat na temat działań proj realizowanych na terenie danej Gminy oraz promocji szkoleń.
Plan komunikacji, dystrybucja informacji, współpraca z dziennikarzami itd. będą przygotowywane w oparciu materiały/umiejętności zdobyte podczas szkoleń i spotkań dla e-Mocarzy.Wyjaśnianie celów projektu oraz przedstawianie korzyści, jakie przynosi, zarówno indywidualnym mieszkańcom, jak i Gminie;Pełnienie roli pośrednika w komunikacji pomiędzy Partnerstwem projektu a partnerstwem gmin i mieszkańcami Gminy,Współpraca z animatorami partnerstw w zakresie dotyczącym budowy gmin partnerstwa i powstawania, uzupeła. i aktualizacji 3-letniego planu szkoleń w Gminie.Udział w webinariach (godzinnych, interaktywnych spot online), organizowanych średnio raz na miesiąc, dot przede wszystkim budowy partnerstw i promocji szkoleń.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 czerwca 2019 r. Umowa wygasa z chwilą wykonania zadania określonego w punkcie 2, co może mieć miejsce przed upływem maksymalnego terminu realizacji. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji Przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wykształcenie minimum średnie,
2) na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej danej Gminy, współpracując z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
3) mają podstawową wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej,
4) mają minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych o harmonogram
i wskaźniki/określone cele),
5) posiadają zdolności organizacyjne,
6) posiadają biegłą umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają wykształcenie minimum średnie,
2) na co dzień aktywnie działają w społeczności lokalnej danej Gminy, współpracując z lokalnymi instytucjami publicznymi lub organizacjami,
3) mają podstawową wiedzę z zakresu edukacji cyfrowej,
4) mają minimum półroczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub w realizacji działań projektowych (opartych o harmonogram
i wskaźniki/określone cele),
5) posiadają zdolności organizacyjne,
6) posiadają biegłą umiejętność obsługi komputera (znajomość pakietu MS Office, biegłe poruszanie się w środowisku Internetu),
7) są osobami fizycznymi lub osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą),
8) nie są powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,
9) nie są zatrudnieni w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
10) nie będą jednocześnie realizowali zamówienia na usługi trenera/ki lokalnego/j w Gminie Perzów w ramach szkoleń prowadzonych przez Fundację Aktywizacja w projekcie „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie wypełnionego oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania
o udzielenie zamówienia umowy, w szczególności w zakresie terminów realizacji zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnych zamówień na dodatkowe dostawy niezbędnych do sprawnej realizacji projektu.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),
2. Poświadczony za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający wykształcenie minimum średnie,
3. Wykaz doświadczenia w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej w Gminie Perzów w ciągu ostatnich 3 lat od daty złożenia oferty (załącznik nr 2) oraz rekomendacje od minimum dwóch instytucji publicznych działających na terenie Gminy Perzów (np. biblioteka, dom kultury, szkoła, Urząd Gminy, ośrodek pomocy społecznej) lub organizacji działających na rzecz lokalnej społeczności (np. koło gospodyń wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, organizacja pozarządowa prowadząca działania na terenie gminy), poświadczających współpracę w ww. zakresie Wykonawcy z tymi podmiotami.
4. Wykaz doświadczenia zawodowego związanego z koordynacją działań lub organizacją szkoleń lub związanego z realizacją działań projektowych (załącznik nr 3),
5. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik nr 4),
6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 5).
7. Oświadczenie dotyczące braku zatrudnienia lub zatrudnienia w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie (załącznik nr 6).
8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. 3 i 4.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie ewentualnych zamówień uzupełniających niezbędnych do sprawnej realizacji projektu

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA KRYTERIUM „KONKURENCYJNA CENA” :
Oferta powinna zawierać koszt całkowity łącznie z narzutem pracodawcy za 1 godzinę świadczenia usług e-Mocarza, wyrażony w złotych polskich.
Cena w ofercie powinna zostać podana cyfrowo i słownie.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ceny z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, w przypadku gdy cena zaoferowana przez Wykonawcę przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację 1 godziny świadczenia usług e-Mocarza.
Punkty za kryterium „konkurencyjna cena” zostaną obliczone na podstawie wzoru:
PC=((Cmin / Cof))*100, gdzie:
PC - liczba punktów przyznanych ofercie,
Cmin- najniższa zaoferowana cena brutto,
Cof –cena brutto oferty ocenianej,
100 –współczynnik stały.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału: Oferenci, którzy są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA AKTYWIZACJA

Adres

Tytusa Chałubińskiego 9/9A

02-004 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

225301850

Fax

225301859

NIP

5271311973

Tytuł projektu

e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści

Numer projektu

POPC.03.01.00-00-0013/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 136