Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2018/CP na Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w programy graficzne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.

Data publikacji: 31.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-01-2019

Numer ogłoszenia

1157973

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 10.01.2019 r.
− osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
lub
− pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 14:00
lub
− pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego a.peldiak@egsd.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@egsd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 578 604 958

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17)
wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w:
- programy graficzne.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Numery CPV:
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/ów, którzy dostarczą doposażenie szkolnych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu w:
- programy graficzne.

Numery CPV:
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Przedmiot zamówienia

Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne

W zakresie zadania nr 1 (programy graficzne):
1. Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie graficzne, które zostało szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1.
2. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia ono wymagania określone przez normy europejskie.
3. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie powinno posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie będzie pełniło m.in. funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystane w celach edukacyjnych (w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej). Jakość i parametry oferowanego oprogramowania muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
5. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie musi być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów (jeśli dotyczą).
6. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownika.
7. Oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie stanowiące przedmiot umowy musi posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim
8. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionego oprogramowania łącznie z instalacją na komputerach Partnera Zamawiającego i/lub krótkim instruktażem instalacyjnym, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Oprogramowanie będzie dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany oprogramowania na oprogramowanie wolne od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
10. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
11. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oprogramowania zgodnego z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A do Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

48900000-7

Nazwa kodu CPV

Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 31.01.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
(załącznik nr 3).

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego
określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
2. W zakresie:
Zadania 1
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 1A do Zapytania Ofertowego;
b. Karta katalogowa lub Specyfikacja techniczna lub Wydruk ze strony producenta z pełnymi danymi technicznymi oprogramowania

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
W ramach zadania nr 1
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)
W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym,
a niezgodność ma charakter istotny
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c. przedstawi nieprawdziwe informacje
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi) W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający informuje, że
w zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne
• Nazwa/y oferenta/ów : EUPOL Paweł Owczarzak, ul. Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-149-31-89 REGON: 634288243
• Data złożenia oferty: 09.01.2019 r.
• Wartość oferty: 20 250,72 zł brutto

Po dokonaniu analizy i weryfikacji otrzymanych ofert Zamawiający stwierdził, że oferty przedłożone przez firmę EUPOL Paweł Owczarzak Sp. z o.o. spełniły wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
Liczba wyświetleń: 229