Strona główna
Logo unii europejskiej

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników projektu pn:" Rzeszowski Ośrodek Opieki Medycznej"

Data publikacji: 31.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

1157957

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z realizacją projektu pn."Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-022/17, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja społeczna, Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. Fundacja Rudek Dla Życia zaprasza do składania ofert na usługi cateringowe dla uczestników Rzeszowskiego Ośrodka Opieki Dziennej.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z załącznikami można złożyć osobiście pod adresem: Fundacja Rudek Dla Życia - Biuro projektu, ul. Marszałkowska 15, 35-215 Rzeszów lub poleconą przesyłką pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.01.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

fundacja@gruparudek.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Martyna Rudek-Idzik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

512-265-206

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 20 osób starszych/niesamodzielnych w wieku powyżej 65 lat do dziennego domu opieki w Rzeszowie. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 11 560 w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie 24 miesięcy przez 21 dni w miesiącu (maksymalna ilość 20 posiłków dziennie). Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie, śniadania wraz z napojami oraz dwudaniowego obiadu z kompotem z owoców oraz odbiór resztek po posiłku. Jadłospis powinien być urozmaicony, a posiłki muszą zawierać produkty z następujących grup środków spożywczych: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa lub owoce, mleko lub produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona roślin strączkowych i inne nasiona oraz tłuszcze.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy usługi z zakresu cateringu na potrzeby realizacji projektu:"| Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej"

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, w okresie od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r., śniadania i obiadów uczestnikom projektu*, Rzeszowskiego ośrodek opieki dziennej, w którym jednorazowo przebywać będzie ok. 20 podopiecznych.

*Uczestnicy projektu: 20 osób niesamodzielnych powyżej. 65 r.ż., (w tym 14K, 6M), mieszkających na terenie Miasta Rzeszów/Powiat Rzeszowski, osoby które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki lub wsparcia.

2) Przewidywana ilość śniadań: 24 m-cy x śred. 22 dni x 20 os., tj. łącznie: 11 560 szt.
Przewidywana ilość obiadów dwudaniowych: 24 m-cy x śred. 22 dni x 20 os., tj. łącznie: 11 560 szt.

Podane ilości śniadań wraz z napojami oraz obiadów dwudaniowych są szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia jak i zwiększenia ilości zestawów cateringowych w zależności od rzeczywistej ilości uczestników w każdym dniu świadczenia usługi.

Kod CPV

55300000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (PCV) - Kody CPV:
Kod CPV 55520000-01 Usługi dostarczania posiłków
Kod CVP 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków
Kod CVP 55320000-9 Usługi podawania posiłków
Kod CVP 55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części I, II, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31.12. 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń (zastawa ceramiczna oraz szklana), sztućców, termosów, tac oraz wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi zapewnienia śniadania i obiadu. Żadna z pozycji menu nie może być podana w opakowaniu fabrycznym.
2) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia śniadań wraz z napojami oraz obiadów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zapewnienia obsługi kelnerskiej, jak również uprzątnięcia każdorazowo pomieszczenia po zakończeniu świadczenia usługi.
3) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług zapewnienia śniadań i obiadu wyłącznie z produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwa żywności i żywienia Dz. U. nr 171 poz. 1125 ze zm.) dostosowanych do stanu zdrowia uczestników projektu, o czym zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.
4) Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być bezwzględnie świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi. Użyte składniki muszą być wysokiej jakości. Posiłki muszą być serwowane estetycznie. Produkty przetworzone (takie jak kawa, herbata i inne) będą posiadały odpowiednią datę przydatności do spożycia.
5) Zamawiający nie dopuszcza przyrządzania dań ciepłych z produktów mrożonych. Wykonawca odpowiada za serwowanie dań obiadowych w taki sposób, aby zapewnić utrzymanie odpowiedniej temperatury dania.
6) Wykonawca powinien zapewnić zróżnicowane menu, wykorzystywanie produktów wysokiej jakości o odpowiedniej wartości odżywczej urozmaicenie posiłków żywnościowych ze szczególnym uwzględnieniem owoców i warzyw, przestrzeganie gramatury poszczególnych porcji żywnościowych zalecanych przez dietetyka.
7) Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet możliwych do stosowania w ROOD, np.: lekkostrawna, ogólna, cukrzycowa, niskotłuszczowa itd.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zewnętrznego oznaczenia indywidualnych pojemników w sposób umożliwiający odróżnienie znajdujących się w nich diet.
9) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania posiłków dla uczestników projektu z uwzględnieniem diet specjalistycznych oraz bezwzględnej realizacji zarządzeń i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz.914 ze zm.)

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: środki transportu wykorzystywanego do dostarczenia cateringu oraz zaplecza technicznego niezbędnego do przygotowania cateringu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego .

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
d) Nie otwarto wobec nich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
e) Nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
f) Nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
g) Wobec, których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
h) Nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia-nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w zapytaniu ofertowym wymagania. Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym będzie skutkowało wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
Ocena ofert dokonana zostanie odrębnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, zgodnie z podziałem wskazanym w pkt. 2 niniejszego zapytania ofertowego.

1) Zamawiający ustala następujące kryteria oceny oferty w ramach każdej części przedmiotu zamówienia – oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt:
2) Cena brutto oferty (maksymalnie 90 pkt)
3) Aspekt społeczny (maksymalnie 10 pkt)

Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Kryterium: Cena brutto oferty
Kryterium ceny zostanie ocenione zgodnie z poniższym wzorem:

[Cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie z najniższą ceną ÷ cena brutto z tytułu realizacji danej części przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ocenianej] x 90 pkt.

Obliczenia zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
Podstawą do obliczenia będzie oferowana cena brutto zamówienia podana na formularzu ofertowym.

Kryterium: Aspekt społeczny
Wykonawca spełnia dodatkowo aspekty społeczne tzn. zatrudnia osoby z niepełnosprawnością bądź wykluczoną społecznie.
Punktacja:
Spełnia kryterium – 10 punktów
Nie spełnia kryterium – 0 punktów

Ostateczna liczba punktów obliczana będzie dla każdej z ofert zgodnie z wzorem:

P = A (pkt) + B (pkt),
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
A - liczba punktów przyznanych w kryterium najniższa cena
B - liczba punktów przyznanych w kryterium aspekt społeczny

1) Za najkorzystniejszą w ramach danej części przedmiotu zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Maksymalna ilość punktów do zdobycia we wskazanym kryterium wynosi 100 pkt. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA RUDEK DLA ŻYCIA

Adres

Hetmańska 40A

35-045 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

NIP

8133701970

Tytuł projektu

Rzeszowski Ośrodek Opieki Dziennej

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0091/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 147