Strona główna
Logo unii europejskiej

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E NA DOSTAWĘ FORM DO PRODUKCJI W TECHNOLOGII WTRYSKU

Data publikacji: 30.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2019

Numer ogłoszenia

1157955

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

ZMIANA OGŁOSZENIA Z DNIA 31-01-2019
WYDŁUŻONO OKRES NABORU OFERT DO DNIA 25-02-2019
ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK - ZAPYTANIE OFERTOWE W POWYŻSZYM ZAKRESIE

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Ofertę można składać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w sekretariacie w siedzibie firmy:

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE

Adres mail:
twydrzynski@prosperplast.pl
pwitowska@prosperplast.pl

Liczy się data wpływu oferty do siedziby firmy bądź data otrzymania maila.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Termin składania ofert:
od 30-12-2018 do 25-02-2019
Oferta złożona po terminie zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, które obejmuje oferta. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR/USD cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR/USD kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert.

Załączniki:
Załącznik nr 1. Oferta cenowa wzór
Załącznik nr 2. Umowa z załącznikami wzór
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym wzór

Ochrona Danych Osobowych:
Szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych dostępne są na naszej stronie internetowej - polityka prywatności: www.prosperplast.pl/3452-polityka-prywatnosci.html
Administratorem danych osobowych jest: PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE
Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania ofertowego.

Ogłoszenie wyników postępowania
1. Wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o wyniku postępowania, informacja ta zostanie również podana na stronie internetowej firmy i innych niezbędnych stronach www.
2. Wybrany oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w postępowaniu.
4. W przypadku gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który z pośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

pwitowska@prosperplast.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Witowska 33/499 92 43, Tomasz Wydrzyński – Kierownik projektu – 33-499-92-21

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Witowska 33/499 92 43, Tomasz Wydrzyński – Kierownik projektu – 33-499-92-21

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST 41 SZTUK FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI WYROBÓW W TECHNOLOGII WTRYSKU:

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH FORM ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: bielski Miejscowość: RYBARZOWICE

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST 41 SZTUK FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI WYROBÓW W TECHNOLOGII WTRYSKU:

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH FORM ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 .

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Wszystkie wymagane dokumenty, pliki i dokumentacja techniczna wyrobów będą dostępne w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym podpisaniu umowy o poufności informacji. Dokumentacja będzie dostępna do wglądu tylko na terenie firmy - PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE.

Przedmiot zamówienia

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST 41 SZTUK FORM WTRYSKOWYCH DO PRODUKCJI WYROBÓW W TECHNOLOGII WTRYSKU:

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMAWIANYCH FORM ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK NR 1 .

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Wszystkie wymagane dokumenty, pliki i dokumentacja techniczna wyrobów będą dostępne w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym podpisaniu umowy o poufności informacji. Dokumentacja będzie dostępna do wglądu tylko na terenie firmy - PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE.

Kod CPV

43415000-5

Nazwa kodu CPV

Formy odlewnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 14 miesięcy od chwili podpisania umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.


Miejsce dostarczenia przedmiotu oferty:
43-378 RYBARZOWICE UL. WILKOWSKA 968

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie :
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na realizacji przedmiotu zapytania,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują zasobami do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
5. nie toczą się wobec nich postępowania egzekucyjne,
6. nie są w stanie likwidacji ani upadłości,
7. posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
8. złożenie oferty zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentacji złożonej przez oferenta.

Dodatkowe warunki

Opis przygotowania i warunki oferty:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.
2. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne do oceny elementy, zawarte w kryteriach wyboru oferty oraz oświadczenia, o których mowa powyżej.
3. Wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, które obejmuje oferta. Cena oferty musi być podana w PLN/EUR/USD cyfrowo i słownie. W przypadku złożenia oferty w EUR/USD kwota zostanie przeliczona na PLN wg. średniego kursu NBP z dnia wybory Dostawcy

Forma oferty: pisemna

Ważność oferty: oferta powinna być ważna co najmniej przez okres 6 miesięcy (data ważności winna być umieszczona w ofercie).

Ogłaszający konkurs ofert zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
Ogłaszający konkurs zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu przeznaczonego na składanie ofert oraz terminu przeznaczonego na dokonanie oceny złożonych ofert

Warunki zmiany umowy

Termin dostarczenia urządzenia/wykonania umowy nie później niż:
do 14 miesięcy od chwili podpisania umowy

Termin realizacji/dostawy przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu z przyczyn niemożliwych do określenia i zaplanowania na dzień określony w zapytaniu ofertowym/ofercie (siła wyższa, ciężar wykazania działania siły wyższej spoczywa na Wykonawcy, w takim przypadku do decyzji Zamawiającego pozostaje, rozstrzygnięcie o słuszności zaistniałych warunków) leżących po stronie wykonawcy jak i zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Dokumenty bezwzględnie wymagane:
(brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
1. wypełniony formularz ofertowy podpisany przez oferenta
2. odpis z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie działalności w zakresie przewidzianym w zapytaniu ofertowym
3. podpisany/zaakceptowany wzór umowy wraz z załącznikami
4. podpisane oświadczenie o braku powiązań (w celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie publiczne, nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z firmą PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z O.O., UL. WILKOWSKA 968, 43-378 RYBARZOWICE. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.)

Oferenci ponoszą koszty przygotowania i złożenia oferty.

Zamówienia uzupełniające

Ogłaszający konkurs dopuszcza możliwość zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
1. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy zamówienia uzupełniającego, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonego w przedmiotowej umowie zawartej z wykonawcą, o ile to zamówienie będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego
2. Istnieje możliwość udzielenia wykonawcy usług zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnego do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Cena * :
najniższa: 20 pkt
najwyższa: 1 pkt

Warunki finansowania:
91 dni i więcej: 20pkt
od 30 do 90 dni: 10pkt
29 dni i mniej: 5pkt
w przypadku wymaganych zaliczek 1pkt

Termin dostawy:
9 miesięcy i mniej: 20pkt
od 10 do 11 miesięcy: 10pkt
12 miesięcy i więcej: 1pkt

Gwarancja:
36 miesięcy: 20pkt
24 miesiące: 10pkt
12 miesięcy: 1pkt

Czas reakcji serwisu:
do 12h: 20pkt
od 13 do 48h: 10pkt
powyżej 48h: 1pkt

Napęd mechanizmu wypychania formy:
Siłowniki hydrauliczne: 5pkt
Napęd wtryskarki: 0pkt


Twardość materiału na części formujące formy
Twardość 36-42 HRC: 5pkt
Twardość 30-35 HRC: 0pkt

Oddziaływanie na środowisko i klimat **
3 i więcej aspektów pozytywnego oddziaływania: 10pkt
1-2 aspekty pozytywnego oddziaływania: 5pkt

* wyniki pomiędzy określonymi poziomami kryteriów będą obliczane na zasadzie:
Oferta najniższa / oferta badana X najwyższe punkty w kryterium
** każdy aspekt należy wyszczególnić w punktach

Po zamknięciu terminu składania ofert wszystkie złożone oferty sprawdzone będą pod względem spełnienia wymogów stawianych oferentowi. Następnie ocenie podlegać będzie treść merytoryczna oferty na podstawie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Najwyższa liczba punktów przyznana będzie w danym kryterium ofercie proponującej najkorzystniejsze warunki. Wygra oferta, która zgromadzi sumarycznie najwięcej punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PROSPERPLAST 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wilkowska 968 /xxx

43-378 Rybarzowice

śląskie , bielski

Numer telefonu

33 8177003

Fax

33 8176081

NIP

5470200928

Tytuł projektu

Dywersyfikacja oferty asortymentowej oraz komercjalizacja wyników B+R poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań produktowych zastrzeżonych zgłoszeniami wzorów użytkowych.

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01A4/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

JEWARD IMPORT AND EXPORT CO. LTD., HONGSHENG BLDG, NO. 4 HEXIANG WEST RD., XIAMEN CITY, FUJIAN, CHINA

YANCO PLASTIC MOULD CO. LTD, NO.62 LIANYU ROAD, HUANGYAN GAOQIAO LIANFENG INDUSTRIAL ZONE, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA

STOMET Sp. z o.o., ul. Reymonta 19a, 38-500 Sanok
Liczba wyświetleń: 403