Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środków trwałych niezbędnych do stworzenia stanowiska do badań systemów zasilania i urządzeń elektrycznych - system generujący źródła napięcia – prace adaptacyjne - PLCRC/2830701/06/103/2019

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-01-2019

Numer ogłoszenia

1157861

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 14.01.2019, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania stanowiska laboratoryjnego w zgodnie z planem koncepcyjnym stanowiącym załącznik do postępowania.
 Wykonanie projektu elektrycznego na podstawie przesłanego planu koncepcyjnego (Załącznik 1),
 Prefabrykacja oraz montaż nowej rozdzielnicy SZN2,
 Montaż czterech styczników mocy (minimum 200A), pozostawienie rezerwy na montaż dodatkowych 3 styczników,
 Przeróbka istniejącej szafy sterowniczej SZT, nowa automatyka do sterowania selektywna pracą Power Source,
 Przygotowanie nowej elewacji rozdzielnicy SZT, montaż nowych elementów, nowy układ istniejących elementów, nowy panel przedni i naklejka. Wykonanie projektu naklejki elewacji jest po stronie zleceniodawcy,
 Montaż dwóch przewodów trójfazowych pomiędzy rozdzielnicami SZN i SZN2 i podłączenie ich pod zaciski istniejących styczników w SZN, (przekrój minimum 35mm2),
 Montaż dwóch torów przewodów mocowych z rozdzielnicy SZN2 do Power Source, (przekrój minimum 35mm2),
 Montaż przewodu sterującego 16x0,5mm^2 z PS Control do Power Source,
 Dostawa i montaż skrzynki krosowej do zakończenia kabla siłowego i sterowniczego,
 Wykonanie pomiarów po montażowych i dostarczenie protokołów,
 Uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania,
 Szkolenie personelu w miejscu instalacji (minimalnie 2 osoby szkolone),
 Gwarancja minimum 2 lata od momentu uruchomienia.
Warunkiem przystąpienia do realizacji instalacji jest akceptacja projektu przez Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej zastosowany opis rozwiązania, charakterystykę materiałową z załączonymi certyfikatami i atestami użytych materiałów i informację dotyczącą wbudowanych właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, w tym protokoły z pomiarów pomontażowych.
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z nieruchomością, jej otoczeniem i pozyskanie wszelkich informacji, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i przydatne do wyceny robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz do tego, żeby pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy.
posiadali ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz są wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z prawem budowlanym, zasadami wiedzy budowlanej oraz technicznej.
4. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym posiadać atesty i certyfikaty dopuszczające je do użytkowania i wbudowania.
5. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane oraz powinny uwzględniać nowoczesne rozwiązania techniczne.
6. Zakres prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną oferowaną obejmuje także:
a) organizację i zagospodarowanie zaplecza pracy,
b) przez cały okres realizacji prac dbałość o bezpieczeństwo w obrębie prowadzonych robót,
c) po zakończeniu robót doprowadzenie terenu prac do należytego stanu
7. Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania wszystkich prac koniecznych do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Zakres prac obejmuje również te prace, które nie są wykazane w zapytaniu a które Wykonawca powinien przewidzieć przyjmując do wykonania przedmiot zamówienia.
8. Odbiór prac nastąpi poprzez podpisanie Protokołu Zdawczo-Odbiorczego, który, podpisany bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.
9. Szczegółowe warunki gwarancyjne wymagane przez Zamawiającego:
a) Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na całość wykonanych robót i materiałów, licząc od dnia odbioru końcowego całego zakresu robót,
b) Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 24 miesiące.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania stanowiska laboratoryjnego w celu uruchomienia stanowiska do badań systemów zasilania i urządzeń elektrycznych.

Przedmiot zamówienia

Zakup środków trwałych niezbędnych do stworzenia stanowiska do badań systemów zasilania i urządzeń elektrycznych - system generujący źródła napięcia – prace adaptacyjne - wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej i sterowania stanowiska laboratoryjnego w zgodnie z planem koncepcyjnym stanowiącym załącznik do postępowania.

Kod CPV

45300000-0

Nazwa kodu CPV

Roboty instalacyjne w budynkach

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie modernizacji stanowiska na terenie LNTE AGH powinno mieć miejsce w terminie: 28.01.19 – 05.02.2019.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz do tego, żeby pracownicy lub inne osoby działające w imieniu i na rzecz Wykonawcy posiadali ważne badania lekarskie, ważne szkolenia z dziedziny BHP, stosowne uprawnienia oraz są wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zapytaniem ofertowym, zawierające potwierdzenie kompletności oferty.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska, np. poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii itp. niezbędnych do realizacji zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania).
4. Odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy, lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza wydruk z komputera z oficjalnej strony www.ms.gov.pl lub ceidg.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie najniższej ceny.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne
Liczba wyświetleń: 242