Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa doradcza (tutoring) z zakresu przygotowania wniosku o grant na rozszerzenie projektu o współpracę międzynarodową

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2019

Numer ogłoszenia

1157837

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2.01.2019 r. zmieniono zapis w punkcie "Warunki udziału w postępowaniu. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności" oraz analogicznie w załączniku 02/CPE/FFW/2018 - zapytanie ofertowe tutor.pdf w pkt. I.4.
W związku z powyższym termin składania ofert upływa w dn. 9.01.2019r.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można:
a. przesłać pocztą (w tym kurierem) na adres: Fundacja „Fundusz Współpracy”,
ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
b. przesłać e-mailem na adres: aluck@cofund.org.pl – decyduje data wyświetlenia wiadomości na komputerze odbiorcy.
c. dostarczyć osobiście do Kancelarii FFW na adres: Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa - decyduje data i godzina wpływu do Fundacji.
2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Oferta powinna być wypełniona na komputerze i w języku polskim. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy.
4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
5. Oferty przygotowane niezgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania, złożone na innym druku, niekompletne lub po terminie nie będą podlegać ocenie.
6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

aluck@cofund.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agnieszka Luck

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 450 97 38

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza (tutoring) dla uczestników ścieżki Inkubator Projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. W skład usługi doradczej (tutoringu) wchodzi: kompleksowe wsparcie podmiotów w przygotowaniu wniosku o grant na rozszerzenie projektu standardowego z EFS o współpracę międzynarodową.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy świadczącego usługę doradczą (tutoring) dla uczestników ścieżki Inkubator Projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00. W skład usługi doradczej (tutoringu) wchodzi: kompleksowe wsparcie podmiotów w przygotowaniu wniosku o grant na rozszerzenie projektu standardowego z EFS o współpracę międzynarodową.

Przedmiot zamówienia

1) Usługa doradcza (tutoring) dla uczestników ścieżki Inkubator Projektu grantowego „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”, umowa nr POWR.04.03.00-00-0096/17-00.
2) W skład usługi doradczej (tutoringu) wchodzi: kompleksowe wsparcie podmiotów w przygotowaniu wniosku o grant na rozszerzenie projektu standardowego z EFS o współpracę międzynarodową zgodnego z kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartymi w regulaminie konkursu „Ścieżki współpracy”. Tutor zapewni podmiotowi w inkubacji przygotowującemu wniosek o grant (klientowi) wsparcie w:
• planowaniu realizacji projektu (kamienie milowe, działania, harmonogram),
• opracowaniu budżetu szczegółowego do projektu rozliczanego ryczałtowo,
• określeniu wskaźników projektu i poszczególnych zadań i sposobu ich monitorowania,
• ustalenie niezbędnych zasobów do realizacji projektu,
• ustalenie zakresu niezbędnych kompetencji/stanowisk do prawidłowej realizacji projektu,
• nawiązaniu współpracy z partnerem międzynarodowym,
• określaniu wartości dodanej współpracy międzynarodowej,
• określeniu rezultatu proj. grantowego spełniającego wymogi konkursu,
• wyborze sposobu wypracowywania rezultatu projektu grantowego,
• określeniu adekwatnego sposobu wdrożenia rezultatu.
3) Łączna liczba godzin pracy tutora do zrealizowania w ramach projektu dla 90 podmiotów: 1350 godz. (15 godz./podmiot). Zamawiający dopuszcza możliwość podziału liczby godzin między kilku wykonawców.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługi doradcze (tutoring) świadczone będą od momentu podpisania umowy z Wykonawcą, nie dłużej niż do grudnia 2020 roku. Terminy realizacji poszczególnych godzin tutoringu będą ustalane w trybie roboczym z Wykonawcą na podstawie ustaleń z podmiotem w inkubacji. Tutoring (15 godz./pomiot) będzie realizowany w okresie, kiedy dany podmiot będzie uczestniczył w inkubacji w ramach projektu „Ścieżki współpracy”.
Okresy zaangażowania w projekcie: tutor nie będzie zaangażowany w projekt w sposób ciągły, a jedynie w okresach inkubacji przed naborami wniosków. Inkubacja to zamknięty okres 4-5 tygodni przed każdym naborem wniosków o grant. Zamawiający przewiduje 4 nabory wniosków – I i III kw. oraz I i III kw. 2020. Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia wyżej wymienionych terminów.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

OBECNE BRZMIENIE (2.01.2019):
Zapytanie ofertowe jest skierowane do wykonawców którzy są osobami fizycznymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, a także pozostałych podmiotów w tym osoby prawnych, którzy zatrudniają na podstawie umowy o pracę specjalistów z określonej w zapytaniu dziedziny; w takim przypadku Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika Wykonawcy do wykonywania umowy spełniającego kryteria. W przypadku gdy ofertę składa konsorcjum wykonawców Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika danego Wykonawcy do wykonywania umowy; w przypadku gdy Wykonawca posługuje się podwykonawcami Wykonawca wskazuje konkretnego podwykonawcę lub pracownika danego podwykonawcy do wykonywania umowy którzy spełniają kryteria wskazane w zapytaniu.

POPRZEDNIE BRZMIENIE:
Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza osoby fizyczne oraz jednoosobowe przedsiębiorstwa, a także podmioty zatrudniające na podstawie umowy o pracę specjalistów; w takim przypadku Wykonawca wskazuje konkretnego pracownika Wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń. Nie dopuszcza się składania ofert przez konsorcja lub składania ofert w których Wykonawca posługuje się podwykonawcami.

Wiedza i doświadczenie

Zamówienie może być udzielone wyłącznie Oferentowi spełniającemu poniższe warunki (tj. dysponującemu osobami spełniającymi poniższe warunki):
1. Wykształcenie wyższe lub zawodowe.
2. Znajomość specyfiki przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów z EFS oraz projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej.
3. Doświadczenie w koordynacji projektów z EFS (min. 3 projekty), realizacji projektów we współpracy międzynarodowej (min. 3 projekty) oraz realizacji projektów, których celem było opracowanie nowych rozwiązań/modeli (min. 3 proj.). Potwierdzenie doświadczenia na podstawie oświadczenia oraz listy projektów.
4. Zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 50 godzin doradztwa/szkoleń w zakresie wskazanym w pkt 2 powyżej.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza zmiany - wprowadzenie zmian w umowie przypadkach wskazanych w Załączniku nr 4. Stosownie do Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 nieprzewidziane w niniejszym zapytaniu ofertowym zmiany dot. umowy nie będą rozpatrywane.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zgodnie z Załącznikiem nr 1- Wzór oferty
2. Życiorys z wyszczególnieniem posiadanego doświadczenia

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia, określonej w umowie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – znaczenie kryterium 50% (liczba możliwych do uzyskania punktów max 50)
Cena oferty wyrażona w walucie polskiej (PLN), winna być określona jednostkowo i całkowicie w kwotach brutto i netto zgodnie z opisem zamówienia. Jednostkowe ceny oferty określone przez Oferenta pozostaną stałe w okresie realizacji umowy i nie będą podlegały zmianom.
Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena oferty najtańszej
---------------------------------- x liczba możliwych do uzyskania punktów = liczba punktów
Cena oferty badanej

2. Doświadczenie zawodowe w obszarze świadczonego doradztwa – znaczenie kryterium 25% (liczba możliwych do uzyskania punktów max 25)
Od 1 do 2 lat – 5 pkt.
Od powyżej 2 do 4 lat –10 pkt.
Od powyżej 4 do 7 lat – 15 pkt.
od powyżej 7 do 10 lat – 20 pkt.
Powyżej 10 lat – 25 pkt.

3. Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń/doradztwa z tematyki objętej zapytaniem – znaczenie kryterium 15% (liczba możliwych do uzyskania punktów max 15)
Od 50 do 100 – 5 pkt
Od 101 do 250 – 10 pkt.
Powyżej 250 – 15pkt.

4. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/ doradztwa/ działań edukacyjnych ogólnie – znaczenie kryterium 10% (liczba możliwych do uzyskania punktów max 10)
Od 1 do 2 lat – 4 pkt.
Od powyżej 2 do 5 lat – 6 pkt.
Od powyżej 5 do 10 lat – 8 pkt.
Powyżej 10 lat – 10 pkt.

Wykluczenia

Z udziału w postepowaniu wykluczone są podmioty, które powiązane są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, osobami upoważnionymi do reprezentowania Zamawiającego, lub wykonującym w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wykonawcą a Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej; 2)posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej, do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Adres

Górnośląska 4A

00-444 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224509810

Fax

224509803

NIP

5260005468

Tytuł projektu

Ścieżki współpracy - wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową

Numer projektu

POWR.04.03.00-00-0096/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W terminie wpłynęły łącznie 3 oferty:
1. Alina Szklaruk, 120 zł/h., 9.01.2019 r.
2. PCM Studio Marcin Szcześniak, 31.12.2019 r
3. MM Global Consulting sp. z o o., 9.01.2019 r

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta p. Aliny Szklaruk. Ze względu na fakt, że wszystkie oferty mają charakter częściowy, Zamawiający podejmie negocjacje z pozostałymi oferentami, w celu dostosowania stawek do stawek projektowych i podjęcia współpracy.
Liczba wyświetleń: 235