Strona główna
Logo unii europejskiej

Przetarg nieograniczony ofertowy na usługę przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie prototypów dwóch innowacyjnych produktów - probiotyku na bazie mikrobiomu mleka matki oraz preparatu mlekopochodnego w postaci suchej.

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-01-2019

Numer ogłoszenia

1157797

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kielcach, ul. Zagnańska 153, 25 - 563 Kielce w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 28 stycznia 2019 do godz. 15.00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
CDC POLAND Sp. z o.o.
ul. Zagnańska 153, 25-563 Kielce
Przetarg nieograniczony ofertowy na usługę przeprowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie prototypów dwóch innowacyjnych produktów - probiotyku na bazie mikrobiomu mleka matki oraz preparatu mlekopochodnego w postaci suchej.
Nie otwierać do dnia 29 stycznia do godz. 12.00.
3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@cdcpoland.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dorota Migda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

661 208 553

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie prototypów dwóch innowacyjnych produktów - probiotyku na bazie mikrobiomu mleka matki oraz preparatu mlekopochodnego
w postaci suchej

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie prototypów dwóch innowacyjnych produktów - probiotyku na bazie mikrobiomu mleka matki oraz preparatu mlekopochodnego w postaci suchej.
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pod nazwą: „OPRACOWANIE INNOWACYJNYCH PREPARATÓW NA BAZIE MLEKA LUDZKIEGO” realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 1 "Innowacje i Nauka", Działanie 2 " Badania i Rozwój w Sektorze Świętokrzyskiej Przedsiębiorczości".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu opracowanie prototypów dwóch innowacyjnych produktów - probiotyku na bazie mikrobiomu mleka matki oraz preparatu mlekopochodnego w postaci suchej.
Badania przemysłowe zostały podzielone na dwa etapy.
Pierwszy etap będzie obejmował zapewnienie odpowiedniej jakości surowców oraz wykonanie analiz i testów w zakresie wytwarzania preparatów w skali laboratoryjnej.
Drugi etap będzie obejmował realizację badań przedklinicznych według wybranego zakresu i modelu badawczego:
• Stworzenie modeli badawczych, obejmujących:
1) ludzkie komórki żołądka (SNU-1)
2) ludzkie komórki jelita cienkiego (FHs 74 Int)
3) ludzkie komórki nabłonkowe kanalików nerkowych (RPTEC)
4) ludzkie komórki wątroby (HEP G2)
5) ludzki monocyty krwi obwodowej (monocyty CD14 +)
6) mysie limfocyty T (S49.1G.3)
Prace rozwojowe zostały podzielone na dwa etapy (etap III i IV):
Trzeci etap obejmuje wytworzenie prototypów produktów obejmujące kompleksowe testy, analizy i walidacje wytwarzania w skali pilotowej.
Czwarty etap obejmuje prace nad możliwościami zwiększenia skali produkcji oraz udokumentowaniem procesu wytwarzania w zakresie ochrony własności intelektualnej i zgodności z wymogami prawnymi preparatu mleko pochodnego w postaci suchej.
Szczegółowy opis poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonej dokumentacji - Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy zrealizować według następującego Harmonogramu:
1. Badania przemysłowe (pierwszy etap) - do dnia 31 grudnia 2019.
2. Badania przemysłowe (drugi etap) - do dnia 31 grudnia 2020.
3. Prace rozwojowe (trzeci etap) - do dnia 30 czerwca 2021.
4. Prace rozwojowe ( czwarty etap ) - do dnia 30 czerwca 2021.
Termin wykonania całego zamówienia - do dnia 30 czerwca 2021.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załączonej dokumentacji - Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
• zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
• nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego z przyczyn formalnych.
2. Oferty zostaną ocenione przez Komisję Przetargową powołaną przez Zamawiającego do oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert w skład powołanej Komisji wchodzą następujące osoby:
• Robert Frańczak - Przewodniczący Komisji,
• Katarzyna Nogal - Nowak - Członek Komisji.
3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium i jego znaczenie: cena - 100%.
a) Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
b) Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą.
c) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Komisja Przetargowa spośród tych ofert wybierze ofertę najkorzystniejszą w oparciu o inne kryteria lub też w drodze negocjacji z tymi Oferentami.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CDC POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Robotnicza 1/911

25-662 Kielce

świętokrzyskie , Kielce

Numer telefonu

412671583

NIP

7831685607

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnych preparatów na bazie mleka ludzkiego

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0003/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Artmedik Sp. z o.o.
Ul. Małogoska 25
28-300 Jędrzejów
Data wpłynięcia oferty: 28.I.2019r.
Cena: 11 269 260,00 BRUTTO
Liczba wyświetleń: 317