Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środków trwałych niezbędnych do stworzenia stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC - PLCRC/2830701/06/3959/2018

Data publikacji: 28.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-01-2019

Numer ogłoszenia

1157794

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2019-01-08
Pytanie 1: Prosimy o wskazanie czy wymagane jest w dostawie zewnętrzne źródło napięcia obniżonego takiej jak np. transformator pozwalajacy na obnizenie napięcia zasilania na poziomy zgodne z normą PN-EN61000-4-11 lub równoważną przy generowaniu zapadów? Fragment pis przedmiotu zamówienia do którego odnosi się pytanie został umieszczony poniżej: - generowanie zapadów napięcia zgodnie z normą: PN-EN61000-4-11 lub równoważną i później w tekście -dla zapadów napięcia (zgodnie z: PN-EN61000-4-11 lub równoważną).
Odpowiedź 1: Tak, wymagane jest kompletne urządzenie pozwalające na przeprowadzenie pomiarów wg specyfikacji.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 09.01.2019, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup środków trwałych niezbędnych do stworzenia stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC:
1. Specjalistyczny generator typu Surge&Bursts do testów kompatybilności elektromagnetycznej
2. Specjalistyczny generator typu ESD do testów kompatybilności elektromagnetycznej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urzadzeń (ekstruder) niezbędnych do budowy stanowiska do badań kompatybilności elektromagnetycznej EMC.

Przedmiot zamówienia

1. Generator udarów typu surge, burst, zapadów napięcia do prowadzenia testów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej o parametrach:
generowanie udarów typu surge zgodnie z normą: PN-EN61000-4-5 lub równoważną,
generowanie udarów typu burst zgodnie z normą: PN-EN61000-4-4 lub równoważną,
generowanie zapadów napięcia zgodnie z normą: PN-EN61000-4-11 lub równoważną, maksymalne napięcie badanych urządzeń: 1-fazowe, minimalnie napięcie faza – przewód neutralny i faza - ziemia (L-N i L-PE) 1x280V AC i minimalnie 300V DC, maksymalny prąd pobierany przez badane urządzenia: minimalnie 1x16A i maksymalnie 32A,
sieć sztuczna LISN jest integralnym elementem generatora,
dla udarów typu surge (zgodnie z: PN-EN61000-4-5 lub równoważną):
dla obwodu otwartego:
 maksymalna amplituda napięcia udaru: 7kV,
 czas trwania czoła impulsu: 1.2μs,
 czas trwania impulsu: 50μs,
dla obwodu zwartego
 maksymalna amplituda natężenia prądu udaru > 3kA,
 czas trwania czoła impulsu: 8μs,
 czas trwania impulsu: 20μs,
 polaryzacja generowanego udaru: dodatnia, ujemna, przemienna,
 tryb wyzwalania impulsów: automatyczny, ręczny, zewnętrzny,
 synchronizacja kąta: 0-360°,
 czas powtarzania impulsu: nastawialny w zakresie co najmniej 1s – 9000s,
dla udarów typu burst (zgodnie z: PN-EN61000-4-4 lub równoważną):
 maksymalna amplituda napięcia udaru: 5.5kV,
 kształt impulsu: 5ns/50ns,
 impedancja źródła 50Ω,
 polaryzacja generowanego udaru: dodatnia, ujemna,
 tryb wyzwalania impulsów: automatyczny, ręczny, zewnętrzny,
 synchronizacja kąta: 0-360°,
 czas trwania udaru: nastawialny w zakresie co najmniej 0.1ms – 9.99s,
 czas powtarzania udaru: nastawialny w zakresie co najmniej 10ms – 99.99s,
dla zapadów napięcia (zgodnie z: PN-EN61000-4-11 lub równoważną):
 maksymalna wartość napięcia: co najmniej 300V/400V,
 maksymalna wartość prądu: co najmniej 16A/32A,
 amplituda prądu przeładowania (inrush current): co najmniej 450A,
 tryb wyzwalania impulsów: automatyczny, ręczny, zewnętrzny,
 synchronizacja kąta: 0-360°,
 czas powtarzania zapadu: nastawialny w zakresie co najmniej 10ms – 9.99s,
 czas trwania zapadu: nastawialny w zakresie co najmniej 10μs – 99s,
gwarancja nie krótsza niż 24 m-ce od momentu do daty dostawy urządzenia, czas naprawy usterek nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia.
2. Symulator ESD (electrostatic discharge) do wyładowań elektrostatycznych do 30kV do prowadzenia testów w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej o parametrach:
zakres nastawialnego napięcia testowego dla wyładowania kontaktowego: 200V-30kV,
zakres nastawialnego napięcia testowego dla wyładowania w powietrzu: 200V-30kV,
regulacja napięcia testowego: płynna lub skokowa ze skokiem nie większym niż 150V,
czas narastania impulsu testowego: 0.8ns,
amplitudy natężenia prądu:
 wartość szczytowa pierwszego impulsu: 7.5A@2kV, 15A@4kV, 22.5A@6kV, 30A@8kV,
 amplituda natężenia prądu dla 30ns: 4.0A@2kV, 8A@4kV, 12A@6kV, 16A@8kV,
 amplituda natężenia prądu dla 60ns: 2.0A@2kV, 4A@4kV, 6A@6kV, 8A@8kV,
tryby wyzwalania napięcia testowego: impuls pojedynczy, wyzwalanie ciągłe o częstotliwości do 25Hz dla wyładowań w powietrzu, wyzwalanie ciągłe o częstotliwości do 20Hz dla wyładowań kontaktowych, wyzwalanie losowe,
polaryzacja napięcia testowego: dodatnia, ujemna, naprzemienna, do wyboru przez użytkownika,
2 rezystory uziemiające 470kΩ,
możliwość wykonania testów zgodnie z normami: IEC61000-4-2, ISO10605, BMW600 13.0, DaimlerChrysler DC-10613, Ford FMC1278, Nissan 28401NDS02,
zasilanie symulatora z napięcia stałego i przemiennego,
gwarancja nie krótsza niż 24 m-ce od momentu do daty dostawy urządzenia, czas naprawy usterek nie dłuższy niż 4 tygodnie od daty zgłoszenia.

Kod CPV

31700000-3

Nazwa kodu CPV

Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: Preferencyjnie do 29.03.2019r.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
1. Generator udarów typu surge, burst
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,
gdzie A oblicza się według wzoru
A=0,8∙najniższa cena ze wszystkich ofert/cena analizowanej oferty,
B przyjmuje wartość z zakresu 0,00 do 0,20 w zależności od spełnienia dodatkowych wymagań. Liczby poniżej sumują się. Zakłada się maksymalną wartość współczynnika B równą 0,20. Gdy suma przekroczy 0,20 współczynnik B osiąga maksymalną wartość, niezależnie od liczby spełnionych dodatkowych wymagań):
 0,1 – możliwość wykonania pomiaru zgodnie z normami innymi niż PN-EN61000-4-4, PN-EN61000-4-5, PN-EN61000-4-11 (np. zgodnie z normami motoryzacyjnymi lub normami telekomunikacyjnymi),
 0,1 - okres gwarancji rozszerzony do 36 miesięcy od daty dostawy urządzenia.
2. Symulator ESD
Oferta zostanie wybrana na podstawie najwyższej wartości współczynnika P.
Wartość P zależy od sumy A i B
P = A + B,
gdzie A oblicza się według wzoru:
A=0,8∙najniższa cena ze wszystkich ofert/cena analizowanej oferty,
B przyjmuje wartość z zakresu 0,00 do 0,20 w zależności od spełnienia dodatkowych wymagań (liczby poniżej sumują się). Zakłada się maksymalną wartość współczynnika B równą 0,20. Gdy suma przekroczy 0,20 współczynnik B osiąga maksymalną wartość, niezależnie od liczby spełnionych dodatkowych wymagań):
 0,02 – każdorazowo za możliwość wykonania testów zgodnie z normami innymi niż wymienione w pkt. 6,
 0,1 – okres gwarancji rozszerzony do 36 miesięcy od daty dostawy urządzenia.
Na potrzeby wzoru, ceny podane w walucie obcej zostaną przeliczone na PLN, po kursie z dnia publikacji zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EMC FORTO s.c. Magdalena Derkacz, Grzegorz Modrykamień, data wpłynięcia: 09.01.2019, cena: generator udarów typu surge, burst - 36.608,10 EUR, symulator ESD - 13.048,10 EUR.
Liczba wyświetleń: 260