Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa materiałów i sprzętu laboratoryjnego - numer postępowania: 2/2018/KF

Data publikacji: 27.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2019

Numer ogłoszenia

1157590

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.01.2019 r., godz. 09:30.
Ofertę prosimy dostarczyć: osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 04.01.2019 r., do godz. 09:30 na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00) w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Oferta na zamówienie dotyczące zakupu i dostawy materiałów i sprzętu laboratoryjnego, numer postępowania: 2/2018/KF"
oraz
„Prosimy nie otwierać przed 04.01.2019 r., godz. 10:30”.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ewa Marcinkiewicz

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu i dostawy materiałów i sprzętu laboratoryjnego na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i sprzętu laboratoryjnego na miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia

Zamówienia obejmowało będzie wykonanie dostawy urządzeń w ramach czerech zadań opisanych poniżej:
a) Zadanie 1. Dostarczenie materiałów i/lub sprzętu laboratoryjnego tj. programatory mikroprocesorów (6szt.), analizator stanów logicznych, generator, rejestrator danych
b) Zadanie 2. Dostarczenie materiałów i/lub sprzętu laboratoryjnego tj. stacja lutownicza, zasilacz laboratoryjny, precyzyjny multimetr, miernik, oscyloskop cyfrowy, sondy oscyloskopowe (6szt.)
c) Zadanie 3. Dostarczenie materiałów i/lub sprzętu laboratoryjnego tj. płytki Raspberry Pi, płytki FPGA, karty SD, karty chipowe, czytniki kart inteligentnych - każde z wymienionych po 32 szt.
d) Zadanie 4. Dostarczenie materiałów i/lub sprzętu laboratoryjnego tj. płytki Raspberry Pi, płytki FPGA, karty SD, karty chipowej, czytniki kart inteligentnych, konwerter USB-UART – każde z wymienionych po 16szt.
Szczegółowy zakres prac został zdefiniowany w załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Kod CPV

31711000-3

Nazwa kodu CPV

artykuły elektroniczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie będzie realizowane od podpisania umowy najpóźniej do 15 marca 2019 r., zgodnie z terminem dostarczenia sprzętu wskazanym w formularzu ofertowym oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość oferty brutto (C) - 30 punktów
- naprawa usterki (N) - 25 punktów
- termin dostarczenia (T) - 25 punktów
- dostępność konsultanta (D) - 20 punktów

2. Opis sposobu przyznawania punktacji
Całkowita wartość oferty brutto (C) - 30 punktów
punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:

Cmin
C = ------------- x 30 punktów
C oB
Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium całkowita wartość oferty brutto

Naprawa usterki (N) - 25 punktów
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin naprawy usterki wynoszący 4 dni robocze od jej zgłoszenia - 0 punktów;
- za termin naprawy usterki wynoszący 3 dni robocze od jej zgłoszenia - 5 punktów;
- za termin naprawy usterki wynoszący od 1 do 2 dni roboczych od jej zgłoszenia - 25 punktów.

Przez „naprawę usterki ” Zamawiający rozumie ilość dni roboczych, jakie Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, od zgłoszenia przez Zamawiającego usterki do dnia jej naprawienia lub dostarczenia sprawnego urządzenia zastępczego, zgodnie z warunkami gwarancji świadczonej przez Wykonawcę.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 5 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Termin dostarczenia (T) - 25 punktów
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za termin dostarczenia, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym wykonać zamówienie, wynoszący więcej niż 30 dni roboczych - 0 punktów;
- za termin dostarczenia, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym wykonać zamówienie, wynoszący od 11 do 30 dni roboczych - 5 punktów;
- za termin dostarczenia, w jakim Wykonawca zobowiąże się w formularzu ofertowym wykonać zamówienie, wynoszący do 10 dni roboczych - 25 punktów.
Przez „termin dostarczenia” Zamawiający rozumie ilość dni roboczych od dnia podpisania umowy, jakie Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym dla wykonania zamówienia.

Dostępność konsultanta (D) - 20 punktów
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium, Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- za dostępność konsultanta w dni robocze od godziny 8:00 do godzin 16:00 - 0 punktów;
- za dostępność konsultanta w dni robocze od godziny 8:00 do godzin 18:00 - 5 punktów;
- za dostępność konsultanta 7 dni w tygodniu od godziny 8:00 do godzin 18:00 - 20 punktów.
Przez „dostępność konsultanta” Zamawiający rozumie terminy, jakie Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym, w których świadczył będzie usługę doradztwa w zakresie użytkowania dostarczonych urządzeń na zasadach określony w gwarancji.

Zasady obliczenie punktów dla złożonych ofert
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + N + T + D
Gdzie:
C - całkowita wartość oferty brutto
N - naprawa usterki
T - termin dostarczenia
D - dostępność konsultanta
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Autonomiczny system kryptograficzny ze wsparciem dla bezpiecznej dystrybucji kluczy jednorazowych

Numer projektu

RPLB.01.01.00-08-0001/17-00
Liczba wyświetleń: 260