Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych z księgowości przez trenerów/przez zapewnionych trenerów (oferty na realizację poszczególnych części szkoleń/kursów wskazanych w zapytaniu ofertowym)

Data publikacji: 23.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

1157467

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 07.01.2019 r. do godz. 16.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów poprzez przesłanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości” w zakresie części ............ zadania ………… (wskazać część i zadanie)”

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3) W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl
4) W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do siedziby/biura Zamawiającego.
5) Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel. 608 331 280.
6) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 10.30 , w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformackiej 8, 35-026 Rzeszów.
7) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

a. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
b. 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego
c. 80500000-9 – usługi szkoleniowe


Zadanie 1. Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301):
a. Część A. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych, Moduł II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne, razem 80 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
b. Cześć B. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych, Moduł II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne, razem 80 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
c. Część C. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych, Moduł II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne, razem 80 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
d. Część D. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych, Moduł II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne, razem 80 godzin dydaktycznych: dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
Zadanie 2. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103):
a. Część A. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Rachunkowość – teoria rachunkowości, jej koncepcja, zasady i normy w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych, Moduł II- Zagadnienia z prawa podatkowego w wymiarze po 56 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
b. Część B. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Rachunkowość – teoria rachunkowości, jej koncepcja, zasady i normy w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych, Moduł II- Zagadnienia z prawa podatkowego w wymiarze po 56 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
c. Część C. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł III- Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy w wymiarze po 14 godzin dydaktycznych dla 4 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
Zadanie 3. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101):
a. Część A. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zaawansowana rachunkowość finansowa w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych, Moduł II – Sprawozdania finansowe i ich analiza w wymiarze po 32 godziny dydaktyczne, Moduł III- Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami w wymiarze po 20 godzin dydaktycznych, Moduł IV – Prawo gospodarcze i podatki w wymiarze po 48 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda- 1 trener.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy/ trenerów do przeprowadzenia kursów zawodowych z zakresu księgowości dla potrzeb realizacji przedmiotowego projektu.

Przedmiot zamówienia

PEŁEN OPIS W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM.

1) Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV):

a. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
b. 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego
c. 80500000-9 – usługi szkoleniowe

2) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie określonych w zapytaniu części szkoleń/kursów zawodowych z księgowości przez trenerów/przeprowadzenie szkoleń/kursów przez zapewnionych trenerów:

a. W ramach zadania 1 przewidzianego w projekcie: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
b. W ramach zadania 2 przewidzianego w projekcie: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
c. W ramach zadania 3 przewidzianego w projekcie: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101).

Wymagania dla poszczególnych szkoleń/kursów:

W ramach Zadania 1 przewidzianego do realizacji w Projekcie: szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301) :

Część A, część B, część C:
Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych, Moduł II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne, razem 80 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.


Część D:
Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych, Moduł II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne, razem 80 godzin dydaktycznych: dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.


W ramach zadania 2. Przewidzianego do realizacji w Projekcie: szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103):

Część A, część B. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Rachunkowość – teoria rachunkowości, jej koncepcja, zasady i normy w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych, Moduł II- Zagadnienia z prawa podatkowego w wymiarze po 56 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener..


Część C. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł III- Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy w wymiarze po 14 godzin dydaktycznych dla 4 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.


W ramach zadania 3 przewidzianego do realizacji w Projekcie: szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101):

Część A. Przeprowadzenie szkolenia: Moduł I- Zaawansowana rachunkowość finansowa w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych, Moduł II – Sprawozdania finansowe i ich analiza w wymiarze po 32 godziny dydaktyczne, Moduł III- Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami w wymiarze po 20 godzin dydaktycznych, Moduł IV – Prawo gospodarcze i podatki w wymiarze po 48 godzin dydaktycznych: dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda- 1 trener. .

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego
80500000-9 – usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy składający ofertę na realizację poszczególnych części w ramach szkoleń/kursów określonych w zapytaniu ofertowym będą realizować zamówienie w przedziale czasowym od stycznia 2019 r. do 30.04.2019 r. z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający za zgodą WUP Rzeszów wydłuży okres realizacji projektu do 30.06.2019r. to również do tej daty wydłużony zostanie okres realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada wykształcenie wyższe umożliwiające przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, oraz
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada doświadczenie zawodowe minimum 3 lata umożliwiające przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, oraz
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada akredytację trenerską do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważną w zakresie tematyki szkolenia na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości i/lub zagadnień kadrowo-płacowych, a także z zakresu i/lub zagadnień publiczno-prawnych i/lub zagadnień prawa gospodarczego i/lub prawa cywilnego i/lub prawa pracy i/lub zagadnień prawa podatkowego).

Potencjał techniczny

jw.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

jw.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wg. zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

- Wadium,
- Oświadczenie trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta,

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oraz zmian we wniosku o dofinansowanie projektu ,
b. zmiany terminu realizacji każdej z części szkoleń/kursów w ramach przedmiotu zamówienia i ich harmonogramu, w przypadku:
- decyzji administracyjnych (decyzje władz publicznych, zmiany obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej a konieczne wyniki ekspertyz, wyroki sądowe itp.),
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń/kursów,
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie uczestników projektu,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.

c. zmiany wynagrodzenia:
- zmiana urzędowej stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, odpowiedniej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

d. zmiany ilości godzin zegarowych szkoleń/kursów, grup szkoleniowych, ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia, w szczególności na skutek:
- konieczności wprowadzenia lub powstania zmian w realizacji projektu, zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
- ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych,
- zaistnienia zdarzenia nieprzewidzianego lub zdarzeń losowych uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w terminach wymienionych w zapytaniu ofertowym,
- zaistnienia siły wyższej w rozumieniu kodeksu cywilnego (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),
- niezebrania wymaganej liczby uczestników szkoleń,
- rezygnacji uczestników projektu z uczestnictwa w projekcie lub z winy lub z przyczyn dotyczących uczestników projektu.
- z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

e. ostatecznej ilości godzin przeprowadzenia szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
f. zmiany ilości grup szkoleniowych w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
g. zmiany ilości szkoleń/kursów w ramach poszczególnych części przedmiotu zamówienia:
h. zmiany terminu płatności:
- w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom).
- zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie własne wykonawcy w formie zestawienia potwierdzającego min. 3 lata doświadczenia zawodowego trenera umożliwiającego przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, na które składana jest oferta, według wzoru zestawiania stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Stosowne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadane przez trenera wykształcenie (np. dyplomy).
d. Dla celów potwierdzenie spełnienia kryterium „Doświadczenie trenera” -dokumenty potwierdzające posiadanie przez trenera (Wykonawca) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
e. CV trenera.
f. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
g. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
h. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale,
i. Kopię potwierdzenia wpłaty wadium.
j. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w postaci załącznika nr 4

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert i sposób oceny ofert:

Poniższe kryteria obowiązują dla każdej z części, na które składana jest oferta, tj. w ramach zadania: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301)- części A, B, C, D, w ramach zadania: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103)- części A, B, C, w ramach zadania: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101) – część A.

1) Kryteria oceny ofert dla wszystkich części przedmiotu zamówienia wskazanych w zapytaniu ofertowym:

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, niewykluczonych z udziału w postępowaniu, którzy złożyli oferty w terminie, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium Nr 1
Cena brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej – waga 90 %

Kryterium Nr 2
Doświadczenie trenera – waga 10 %

Zamawiający w kryterium Nr 1 „Cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut)
dla jednej grupy szkoleniowej
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90 = liczba pkt.
Cena brutto badanej oferty 1 godziny szkoleniowej
(45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” wynosi 90.

Deklarację co do kryterium „Ceny brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.


Zamawiający w kryterium Nr 2 „Doświadczenie trenera”, będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następujących zasad:

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń z branży księgowości i/lub rachunkowości i/lub zagadnień kadrowo-płacowych i/lub zagadnień publiczno-prawnych i/lub zagadnień prawa gospodarczego i/lub prawa cywilnego i/lub prawa pracy i/lub zagadnień prawa podatkowego, w wymiarze od 101 do 400 godzin uzyska dodatkowo 5 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń z branży księgowości i/lub rachunkowości i/lub zagadnień kadrowo-płacowych i/lub zagadnień publiczno-prawnych i/lub zagadnień prawa gospodarczego i/lub prawa cywilnego i/lub prawa pracy i/lub zagadnień prawa podatkowego w wymiarze od 401 do 800 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

0 punktów w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 100 godzin lub mniej.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” wynosi 10 pkt.

Deklarację co do kryterium „Doświadczenie trenera” Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 2 – Doświadczenie trenera załączając stosowne dokumenty potwierdzające ww. doświadczenie.

2) Punkty uzyskane przez ofertę złożoną na poszczególną realizację części wymienionych w zapytaniu ofertowym, w ocenie oferty w kryterium I „Cena brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” oraz kryterium II „Doświadczenie trenera” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty w części na które Wykonawca złożył ofertę.

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która została uznana za najkorzystniejszą uzyskując najwyższą liczbę punktów, w części, na które dany Wykonawca składał ofertę.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, data wpłynięcia oferty: 07.01.2019 r. godz. 14.10, cena oferty: zadanie 1: część A, część B - 100,00 zł, zadanie 2: część A, część B, część C - 110,00 zł, zadanie 3: część A- 120,00 zł
II. Agnieszka Kulawiuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Rachunkowe „Profesjonalista” Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269, 36-040 Boguchwała, data wpłynięcia oferty: 03.01.2019 r. , cena oferty: zadanie 1: część C i część D - 98,00 zł
Liczba wyświetleń: 315