Strona główna
Logo unii europejskiej

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia, składającego się z następujących części: a. część A zamówienie na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu, b. część B zamówienie na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie. na potrzeby realizacji projektu pn. „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, nr umowy o dofinansowanie RPPK.09.05.00-18-0053/17-00, zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności.

Data publikacji: 23.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

1157453

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 7 stycznia 2019 r. do godz. 16.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – usługa wynajmu sal i/lub usługa cateringu”.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
3. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty np. Poczty Polskiej (operator publiczny) lub innego operatora pocztowego lub przesyłki kurierskiej o zachowaniu terminu składania ofert decyduje data nadania przesyłki (data stempla pocztowego/data stempla nadania). W przypadku wyboru przez Wykonawcę ww. sposobu dostarczenia oferty do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o nadaniu przesyłki, nazwie operatora, dacie nadania i jej numerze, poprzez wysłanie e-mail na adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl
4. W przypadku ofert składanych osobiście – decyduje data wpływu oferty do siedziby/biura Zamawiającego..
5. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel. 608 331 280.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2019 r. o godzinie 10.00 , w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformackiej 8, 35-026 Rzeszów.
7. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:
• 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
• 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków


1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:


a. część A zamówienie na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.

b. część B zamówienie na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy usług cateringowych oraz najemcy sal szkoleniowych na potrzeby realizacji kursów zawodowych z zakresu księgowości, realizowanych w przedmiotowym projekcie.

Przedmiot zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – kody CPV:
• 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
• 55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
• 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

1. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
a. część A zamówienie na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.

Liczba osób objętych usługą: 225 (ilość maksymalna).
Liczba grup szkoleniowych: 15 (ilość maksymalna)
Łączna planowana liczba godzin wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu: 1800 godzin

W ramach części A. zamówienia na usługę wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu:

1. Sale szkoleniowe przeznaczone na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu muszą być wyposażone w odpowiednią liczbę stołów i krzeseł – dla wszystkich uczestników danego szkolenia + trener (grupa szkoleniowa licząca 15 osób plus trener).
2. Wykonawca na terenie lokalizacji wskazanej w ust. 4, tj. miejscowości Rzeszów zapewni co najmniej 5 sal szkoleniowych
3. Łączna planowana liczba godzin wynajmu sal szkoleniowych przeznaczonych na realizację szkoleń zawodowych z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu: 1800 godzin
4. Jeden dzień wynajmu sali na szkolenia dla jednej grupy dotyczy zapewnienia sali na 4 do 8 godzin zegarowych.
5. Jedna godzina wynajmu sali oznacza 1 godzinę zegarową (60 minut).
- pełen opis w załączonym zapytaniu.


b. część B zamówienie na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie.

Liczba osób objętych usługą: 225 (ilość maksymalna)
Liczba grup szkoleniowych: 15 (ilość maksymalna)
Łączna liczba osobodni usługi cateringowych dla zamówienia: 4350 (ilość maksymalna).

W ramach części B. zamówienia na usługę cateringu dla Uczestników szkoleń zawodowych z zakresu księgowości realizowanych w Projekcie.

1. Wykonawca zapewnia przygotowanie i dostawę cateringu dla Uczestników szkoleń z zakresu księgowości w ramach Projektu.
2. Catering będzie świadczony w miejscu realizacji szkoleń, na terenie miasta Rzeszów (lub innego miasta w woj. podkarpackim dla max. 1-3 grup szkoleniowych), dla zajęć grupowych przewidzianych w projekcie. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyła 15 osób.
3. Liczba osób objętych usługą: 225 (ilość maksymalna).
4. Łączna liczba osobodni usługi cateringowych dla zamówienia: 4350 (ilość maksymalna).
5. Catering powinien być zapewniony w godzinach określonych w Szczegółowym harmonogramie danego szkolenia.
- pełen opis w załączonym zapytaniu.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Części A, B, w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30.04. 2019 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli Zamawiający za zgodą WUP Rzeszów wydłuży okres realizacji projektu do 30.06.2019r. to również do tej daty wydłużony zostanie okres realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają udokumentowane doświadczenie – warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu ofertowym, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

– dla części A przedmiotu zamówienia – co najmniej trzech zamówień (rozumianych jako trzy umowy) polegających na wynajmie sal szkoleniowych wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług, wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

– dla części B przedmiotu zamówienia – co najmniej trzech zamówień (rozumianych jako trzy umowy) polegających na świadczeniu usług cateringu wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług, wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

Wykaz wykonanych/wykonywanych zamówień (umów) Wykonawca przedstawia w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – Wykaz zamówień.

Potencjał techniczny

Dla części A zamówienia- Wykonawca zapewni co najmniej 5 sal szkoleniowych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

1. Zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

2. Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia: Klauzula Społeczna.

Zamawiający stawia Wykonawcom składającym oferty na realizację części B przedmiotu zamówienia, wymagania o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp, w następującym zakresie:

Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w realizacji zamówienia w Części B (usługa cateringu) zatrudniona była co najmniej jedna osoba z poniżej określonych grup:

a. bezrobotni w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
b. młodociani, o których mowa w przepisach prawa pracy w celu przygotowania zawodowego,
c. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
d. inne osoby niż określone w pkt a, b lub c, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Zatrudnienie minimalnej liczby osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy o realizację przedmiotowego zamówienia w ramach części B przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza realizację warunku także na podstawie umów cywilno-prawnych.
4. Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do zatrudnienia co najmniej 1 osoby z katalogu, o którym mowa wyżej,
w ramach części B przedmiotu zamówienia oraz zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie wymaganej osoby oraz dokumentów potwierdzających status zatrudnionych osób, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
5. Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań dot. zatrudnienia osób. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osoby z podanego katalogu.
6. W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego liczby osób Wykonawca może zostać zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości iloczynu kwoty najniższego wynagrodzenia, wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne, oraz liczby miesięcy w okresie realizacji zamówienia – za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby wymaganej przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów w tym wniosku o dofinansowanie projektu, dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług wynajmu sal szkoleniowych i/lub cateringu w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta z przyczyn niezależnych od Zamawiającego takich jak zmiana harmonogramu realizacji szkoleń z uwagi na preferencję i wniosek Uczestników projektu, działanie siły wyższej,
c. ostatecznej ilości godzin wynajmu sal szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
d. ostatecznej ilości osobodni cateringu w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
e. ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych zamówieniem na które składana jest oferta,
f. ostatecznej ilości liczby osób w grupie szkoleniowej,
g. zmiany terminu płatności,
h. zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą/Wykonawcami – na realizację każdej z części przedmiotu zamówienia, tj. części A i/lub B na które składana jest oferta, znajdą się zapisy:
a. Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem usług wynajmu sal i/lub cateringu.
b. Przewidujące karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę usług na podstawie zawartej umowy w zakresie części A i/lub B przedmiotu zamówienia.
c. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
d. Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Zabezpieczenie wykonania umowy:
a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza w zakresie części A lub B przedmiotu zamówienia, ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia tj. realizację przedmiotowego zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
c. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę sporządzić należy na druku „Formularz ofertowy” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, w języku polskim, w formie pisemnej, czytelnie, wypełniając nieścieralnym atramentem lub długopisem, maszynowo lub komputerowo. Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
a. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
c. Wykaz zrealizowanych zamówień – dla części A lub B przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
d. Dowody potwierdzające, że wskazane w wykazie zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie (przy czym dowodami, o których mowa wyżej są referencje lub protokoły odbioru usług wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane).
e. Pełnomocnictwo (jeżeli jest wymagane).
f. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
g. Załącznik nr 5- Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Dla CZĘŚCI A Zamówienia

• cena brutto 1 (jednej) godziny zapewnienia sali szkoleniowej przeznaczonej na realizację szkoleń z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu – waga 90%

W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 90.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana
w ofertach cena brutto 1 (jednej) godziny zapewnienia sali szkoleniowej przeznaczonej na realizację szkoleń z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.


Wzór nr 1
C min
C = –––––––– × 90 punktów
C x
gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”;
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.

• Elastyczność – waga 10 %

W ramach kryterium „elastyczność” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 10.
Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie usługi najmu sali szkoleniowej przeznaczonej na realizację szkoleń z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu (szkolenie n) w tym samym dniu (tj. w dniu n) co ustalony w harmonogramie szkolenia otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 10. Jeśli natomiast zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej zgodnie z harmonogramem na dane szkolenie usługi najmu sali szkoleniowej, w ofercie:

1. na 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 9 punktów,
2. na 2 dni przed ustalonym w harm. terminie otrzyma 8 punktów
3. na 3 dni przed ustalonym w harm. terminie otrzyma 6 punktów
4. na 4 dni przed ustalonym w harm. terminie otrzyma 4 punkty
5. na 5 dni przed ustalonym w harm. terminie otrzyma 2 punkty
6. na 6 dni przed ustalonym w harm. terminie otrzyma 1 punkt
7. na 7 dni przed ustalonym w harm. terminie otrzyma 0 punktów

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi najmu sali szkoleniowej na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą szkolenia Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje następującego wzoru:

A = C + E
gdzie:

C = liczba punktów za kryterium „cena”
E = liczba punktów za kryterium „elastyczność”
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta dotycząca usługi A to 100 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „cena” oraz kryterium II „elastyczność” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Dla CZĘŚCI B Zamówienia

• cena brutto 1 (jednej) usługi cateringu dla 1 osoby w ciągu 1 (jednego) dnia szkolenia z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu – waga 90%


W ramach kryterium „cena” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 90.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 90 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg. Wzoru nr 1, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana
w ofertach cena brutto 1 (jednej) usługi cateringu dla 1 osoby w ciągu 1 (jednego) dnia szkolenia z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu.

Wzór nr 1
C min
C = –––––––– × 90 punktów
C x

gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”;
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.

• Elastyczność– waga 10 %

W ramach kryterium „elastyczność” zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 10.
Kryterium „Elastyczność” będzie oceniane w następujący sposób. Jeśli Wykonawca zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu usługi cateringu (szkolenie n) zgodnie z ustalonym harmonogramem w tym samym dniu (tj. w dniu n) otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 10. Jeśli natomiast zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania zaplanowanej na dane szkolenie z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu, usługi cateringu w ofercie:

1. na 1 dzień przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 9 punktów - pozostałe pkt. tj. 2 i nast.- w załączonej ofercie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi cateringu na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą szkolenia z zakresu księgowości dla Uczestników Projektu Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spełniającej kryteria oceny Zamawiający użyje następującego wzoru:

B = C + E
gdzie:
C = liczba punktów za kryterium „cena”
E = liczba punktów za kryterium „elastyczność”

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w kryterium I „cena” oraz kryterium II „elastyczność” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.
Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A: Spółdzielnia Pracy „OŚWIATA” w Rzeszowie, al. J. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, Data wpłynięcia oferty: 07.01.2019 r. godz. 14.10, cena oferty: 40,00 zł
Część B: Rafał Witek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „RZESZOWSKA Rafał Witek”, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów, Data wpłynięcia oferty: 04.01.2019r, cena oferty: 12,00 zł
Liczba wyświetleń: 336