Strona główna
Logo unii europejskiej

INFORMACJA O OGŁOSZENIU na usługę cateringu na zajęcia dla studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie uczestniczącej w projekcie pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”

Data publikacji: 23.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 05-01-2019

Numer ogłoszenia

1157452

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W odpowiedzi na uwagi o nie działających załącznikach, dołączono ogłoszenie, formularz oferty wraz z załącznikami w wersji PDF.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być wydrukowana na druku załączonego formularza ofertowego, podpisana i złożona wraz z załącznikami lub przesłana skanem w terminie do 5 stycznia 2019r. poprzez email: iwona@wsge.edu.pl z dopiskiem w tytule: Oferta na usługę cateringu lub osobiście na adres siedziby Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów. Oferty złożone po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data złożenia /dostarczenia a nie data nadania. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23.
O wyborze oferty Zamawiający poinformuje każdego z Oferentów mailowo. Wykonawca do oferty dołącza kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium dostępu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

iwona@wsge.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Florek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

227801007 wew. 23

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Catering (przerwa kawowa) – 120 spotkań (15 spotkań w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa) – 40 spotkań (5 spotkań w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa + obiad) – 80 spotkań (10 spotkań w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa + obiad) – 32 spotkania (4 spotkania w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa + obiad) – 16 spotkań (2 spotkania w semestrze x 8 semestrów dla 5 osób)
Terminy dostawy cateringu Zamawiający ustali na początku każdego semestru.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: otwocki Miejscowość: Józefów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest usługa dostawy cateringu podczas kursów dla studentów.

Przedmiot zamówienia

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi dostawy cateringu:
Catering (przerwa kawowa) – 120 spotkań (15 spotkań w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa) – 40 spotkań (5 spotkań w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa + obiad) – 80 spotkań (10 spotkań w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa + obiad) – 32 spotkania (4 spotkania w semestrze x 8 semestrów dla 10 osób)
Catering (przerwa kawowa + obiad) – 16 spotkań (2 spotkania w semestrze x 8 semestrów dla 5 osób)

Na obiad składa się:
•zupa – porcja minimum 300 gramów na osobę (zupa powinna być sporządzana na wywarze mięsno – warzywnym);
•drugie danie – porcja mięsa lub ryby o gramaturze nie mniejszej niż 100 gramów na osobę, dodatki (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 200 gramów na osobę oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 100 gramów na osobę (minimalna gramatura 1 porcji wynosi 400 gramów na osobę);
•napój;

Na przerwę kawową składa się:
•gorąca woda w termosach – minimum 2 termosy 1,5 litrowe na grupę lub czajnik do gotowania wody;
•herbata – minimum 2 saszetki ekspresowa na osobę dziennie, kawa rozpuszczalna
– minimum 2 saszetki (2 gramy) na osobę dziennie lub opakowanie uzupełniane na bieżąco;
•śmietanka lub mleko do kawy w ilości minimum 2 sztuki x 10 gramów (pojemniczki) na osobę lub równoważna ilość;
•cukier w ilości minimum 2 sztuki x 5 gramów (opakowanie jednostkowe) lub równoważna ilość na osobę;
•cytryna – minimum 5 sztuk na grupę;
•słodkie lub słone przekąski w ilości minimum 150 gramów na osobę lub świeże owoce w ilości minimum 100 gramów na osobę;
•woda mineralna (niegazowana i gazowana) w butelkach lub dzbankach w ilości minimum 0,5 litra na osobę;
•minimum po 3 kubki i 2 plastikowe mieszadełka na osobę;
•serwetki
Catering ma być podany na białych obrusach z serwetami materiałowymi, sztućcami stalowymi, zastawą porcelanową (względy ekologiczne).
W przypadku wystąpienia diet specjalistycznych, informacje o ich rodzajach występujących w danym dniu szkoleniowym, Zamawiający przekaże Wykonawcy wraz z harmonogramem zająć (w celu przygotowania jadłospisu). W przypadku pojawienia się diet specjalistycznych w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia bez dodatkowego wynagrodzenia.
W przypadku zgłoszenia przez uczestnika projektu konieczności zastosowania specjalistycznej diety wynikającej z zaleceń medycznych lub uwarunkowań kulturowych, lub wyznaniowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i wydania uczestnikowi projektu zestawów obiadowych dla tej diety, bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia ma obowiązek zapewnić:
przygotowanie stołów (stoły zapewnia Zamawiający): obrusy, dekoracje, ekspozycja menu;
posprzątania po każdym dniu dostawy;
własne naczynia: termosy/podgrzewacze, filiżanki, spodeczki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp. – zgodnie z menu w danym dniu dostawy.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających/powtarzających się/dodatkowych.
Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych.

Kod CPV

55321000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego, w m. Józefów.
Termin: od 1 stycznia 2019 do 31 sierpnia 2022.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:
a) Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:
• Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
• Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
• Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
• Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli - weryfikacja na podstawie Załącznika nr 2
b) Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem - weryfikowane na podstawie wyciągu CEIDG lub wydruku KRS
• dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia w przygotowywaniu posiłków i świadczeniu usług cateringowych) – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3
• dysponują potencjałem ekonomicznym i technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 4
1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
2. Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do oceny zgodnie z kryteriami oceny merytorycznej.
3. Oferta Wykonawcy musi zawierać cenę za usługę łącznie.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
1. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia w przygotowywaniu posiłków i świadczeniu usług cateringowych) – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia - warunek konieczny - weryfikowane na podstawie załącznika nr 4.
3. Dostarczą kompletną ofertę zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem (min. 2 lata doświadczenia w przygotowywaniu posiłków i świadczeniu usług cateringowych) – weryfikowane na podstawie Załącznika nr 3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby posiadające aktualne badania i dopuszczenie z Sanepidu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem ekonomicznym i finansowym pozwalającym na realizację zamówienia – weryfikowane na podstawie oświadczenia.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
1. okresu i harmonogramu realizacji umowy,
2. ostatecznej liczby godzin i uczestników/czek,
3. zasad płatności, (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom);
4. zabezpieczenia i kar umownych,
6. Oferent składając ofertę akceptuje, że w umowie będą znajdowały się m.in. następujące zapisy dotyczące kar umownych:
a/ Zamawiający może rozwiązać Umowę w przypadku stwierdzenia nierzetelności w realizowaniu przez Wykonawcę czynności objętych Umową, a w szczególności w przypadku:
- niewywiązywania się z powierzonego zakresu obowiązków, przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy,
- dwukrotnej odmowy w realizacji zlecenia pomimo dopełnienia wszelkich formalności,
- w przypadku nie przestrzegania przez Wykonawcę zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 w zakresie maksymalnego dopuszczalnego limitu zaangażowania zawodowego w liczbie 276 godzin miesięcznie oraz nieprowadzenia wymaganej przez Zamawiającego dokumentacji w tym zakresie- przewidujące karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy
Zamawiający informuje, iż w umowie zastrzeżony zostanie zapis o przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz oferty
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Wyciąg z KRS ub CEIDG

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najlepszej oferty będzie dokonany w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert.
Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone bez rozpoznania.
Ocena ofert będzie złożona z dwóch etapów:
Etap 1: Zamawiający dokona oceny formalnej ofert pod względem spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu ofertowym oraz pod względem kompletności złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie spełni któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu lub złoży ofertę niekompletną zostanie odrzucona.
Etap 2: Oferty kompletne i spełniające warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenione według przyjętych kryteriów oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami oceny ofert:

KRYTERIUM 1:
CENA (C) – cena brutto jednego osobodnia usługi cateringowej – waga 60 punktów.
W ramach kryterium CENA zostaną przyznane punkty w skali od 1 do 60.
Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru nr 1, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach cena brutto za całość usługi cateringowej.

C min

C = –––––––– × 60 punktów

C x

gdzie:
C = liczba punktów za kryterium CENA;
C min = najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert;
C x = cena oferty badanej.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów.
Ocena kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

KRYTERIUM 2:
ELASTYCZNOŚĆ (E) – waga 20 punktów.
Wykonawca, który zaproponuje możliwość bezkosztowego odwołania/przełożenia terminu zaplanowanej usługi cateringowej w dniu poprzedzającym zaplanowaną usługę cateringową otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 20. Jeśli natomiast zaproponuje, w ofercie możliwość bezkosztowego odwołania/przełożenia zaplanowanej usługi cateringowej:
na 2 dni przed terminem zaplanowanej usługi - otrzyma 18 punktów
na 3 dni przed terminem zaplanowanej usługi - otrzyma 16 punkty
na 4 dni przed terminem zaplanowanej usługi - otrzyma 14 punktów
na 5 dni przed terminem zaplanowanej usługi - otrzyma 12 punktów
na 6 dni przed terminem zaplanowanej usługi - otrzyma 10 punktów
na 7 dni przed terminem zaplanowanej usługi - otrzyma 0 punktów
Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie przyznaniem 0 punktów.
Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 20 punktów.
Ocena kryterium na podstawie informacji zawartych w Formularzu ofertowym (stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

KRYTERIUM 3:
ASPEKT SPOŁECZNY – waga 20 punktów
Wykonawca, który deklaruje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia minimum jednej osoby z niepełnosprawnościami, osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub takiej, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym otrzyma 100% maksymalnej liczby punktów, tj. 20.

Wykluczenia

Z możliwości składania ofert wyklucza się Oferentów, którzy:
Są podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zakazuje się składania ofert cząstkowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI EUROREGIONALNEJ IM. ALCIDE DE GASPERI W JÓZEFOWIE

Adres

Sienkiewicza 4

05-410 Józefów

mazowieckie , otwocki

Numer telefonu

227801007

Fax

227801007

NIP

5321823156

Tytuł projektu

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z063/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Boskie Smaki Mariusz Wojtowicz, Ul. Majowa 111 05-400 Otwock, 04.01.2019, 83981,76
Liczba wyświetleń: 302