Strona główna
Logo unii europejskiej

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego związanego z opracowaniem IPD (część A) i/lub przeprowadzenia poradnictwa zawodowego (część B) na potrzeby realizacji projektu pn. „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, nr umowy o dofinansowanie RPPK.07.01.00-18-0178/18-00.

Data publikacji: 22.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-01-2019

Numer ogłoszenia

1157435

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 07.01.2019r. do godziny 16:00.

2. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w formie papierowej poprzez nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w tytule wpisując, że oferta dotyczy projektu „Kobiety Sukcesu- program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego”.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina nadania oferty w placówce pocztowej/ firmie kurierskiej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego o nadaniu przesyłki zawierającej ofertę najpóźniej do terminu składania ofert.
4. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2019 r. o godzinie 11.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.
6. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
7. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup przez Zamawiającego następujących usług przeprowadzenia doradztwa/ poradnictwa zawodowego według poniższej specyfikacji:

W ramach Zadania 1 realizowanego w projekcie – Identyfikacja potrzeb, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Część A

Indywidualne doradztwo zawodowe - Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe
Część B

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór wykonawcy usług z zakresu doradztwa zawodowego dla potrzeb realizacji zadania nr 1 przedmiotowego projektu.

Przedmiot zamówienia

Część A

Indywidualne doradztwo zawodowe - Opracowanie IPD.
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

Cel doradztwa

Celem zadania będzie rozeznanie potencjału beneficjentów- 70 uczestniczek projektu (UP) w zakresie ich kompetencji zawodowych. i osobistych predyspozycji oraz opracowanie dla każdego UP Indywidualnego Planu Działania (IPD). IPD przygotowywany będzie w toku zajęć indywidualnych (7h/ UP), przeprowadzona zostanie diagnoza potrzeb, określony będzie plan wsparcia w projekcie, terminy realizacji ustalonych działań, planowana liczba i terminy kontaktów z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Kluczowym elementem IPD będzie określenie potencjału zawodowego uczestnika oraz indywidualny dobór szkolenia, na które zostanie skierowany w ramach dalszej ścieżki wsparcia w projekcie.
Opracowanie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania (IPD) w formie pisemnej zawierać będzie główny cel zawodowy, cele rozwojowe, alternatywy zawodowe, działania prowadzone do osiągnięcia ww. celów oraz terminy ich realizacji. IPD będzie przygotowany we współpracy z uczestnikiem projektu, jego pełną akceptacją i deklaracją w realizowaniu poszczególnych działań. określenie ścieżki pomocy, mając na uwadze różne formy wsparcia przewidziane w projekcie. Dzięki opracowaniu IPD możliwe będzie określenie kolejnych etapów projektu dla poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem predyspozycji, wykształcenia, czy zdobytego dotychczas doświadczenia

Wymiar doradztwa i liczba uczestników:

Łączny wymiar doradztwa wynosi: 70 osób x 7 godzin/ osobę = 490 godzin .
Łączna liczba uczestników: 70 osób
Liczba godzin doradztwa przewidziana na jednego uczestnika: 7 godzin.

Okres realizacji doradztwa: w przedziale czasowym od stycznia 2019 r. do 30 maja 2019 r. Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym, a także realizację opracowania IPD jako pierwszej formy wsparcia uwzględnia się możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu realizacji doradztwa adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników Projektu.


Część B

Indywidualne Poradnictwo Zawodowe
Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

Cel poradnictwa zawodowego

Celem poradnictwa zawodowego jest rozwój umiejętności poszukiwania pracy i poruszania się po rynku pracy u 70 Uczestników Projektu. Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane będzie w zakresie i terminach ustalonych wstępnie w IPD – średnio 6 h/UP; doradztwo zawodowe obejmie m.in.: tworzenie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), autoprezentacja, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, metody poszukiwania pracy, współpraca z pośrednikiem pracy. Dokumentacja wytworzona w toku doradztwa będzie także wykorzystywana przez pośrednika pracy na dalszych etapach realizacji projektu. Efektem doradztwa będzie także zwiększenie motywacji i wiary UP niezbędnej do powrócenia na rynek pracy, nabycie przez nich wiedzy dot. poruszania się po rynku pracy, a także przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymiar poradnictwa zawodowego i liczba uczestników:

Łączny wymiar poradnictwa zawodowego wynosi: 70 osób x 6 h = 420 godziny .
Łączna liczba uczestników: 70 osób
Liczba godzin poradnictwa zawodowego przewidziana na jednego uczestnika: 6 godzin.

Okres realizacji poradnictwa zawodowego: w przedziale czasowym od: lutego 2019r. do 31 sierpnia 2019 r. Z uwagi na prowadzenie rekrutacji w trybie ciągłym uwzględnia się możliwość wydłużenia okresu realizacji poradnictwa zawodowego adekwatnie do postępu rekrutacji Uczestników i terminu rozpoczęcia udziału w projekcie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Kod CPV 85312320-8 Usługi doradztwa
85312320-8 Doradztwo zawodowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji umowy dotyczącej poszczególnych części przedmiotu zamówienia: Część A- w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 30 maja 2019 r., Część B- w przedziale czasowym od dnia podpisania umowy z wybranym Wykonawcą do 31 sierpnia 2019 r.,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizowanego przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie w stanie realizować przedmiotu zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

- w zakresie części A przedmiotu zamówienia: wymóg czterech doradców zawodowych posiadających:
• wykształcenie wyższe kierunkowe lub wyższe/zawodowe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie doradztwa zawodowego,
• minimalne doświadczenie 600 godzin przeprowadzonego doradztwa indywidualnego w opracowaniu IPD w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzi działalność/ usługi w okresie krótszym to w tym okresie, przy czym doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa zawodowego nie powinno być krótsze niż 2 lata.
• stosowne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia/uprawnienia w obszarze doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego uprawniające do wykonywania tego zawodu.

- w zakresie części B przedmiotu zamówienia: wymóg czterech doradców zawodowych świadczących poradnictwo zawodowe, posiadających:

• wykształcenie wyższe kierunkowe lub wyższe/zawodowe wraz z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie doradztwa zawodowego,
• minimalne doświadczenie 600 godzin przeprowadzonego indywidualnego doradztwa zawodowego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli prowadzi działalność/ usługi w okresie krótszym to w tym okresie, przy czym doświadczenie zawodowe w prowadzeniu doradztwa zawodowego nie powinno być krótsze niż 2 lata.
• stosowne dyplomy/certyfikaty/zaświadczenia/uprawnienia w obszarze doradztwa zawodowego/poradnictwa zawodowego uprawniające do wykonywania tego zawodu.


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia/ nie spełnia – na podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, wykazu doświadczenia i dokumentów je potwierdzających (wymóg przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających doświadczenie). Dokumentacją potwierdzającą kwalifikacje i doświadczenie mogą być dyplomy ukończenia studiów, certyfikaty, zaświadczenia/uprawnienia itp., a także referencje odbiorców usług, przedstawiające zakres zrealizowanych prac, o których mowa w § 8 pkt 2) zapytania ofertowego. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku jak wyżej wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.

Potencjał techniczny

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

- Zaległości publicznoprawne wobec ZUS i US: Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty przez podmioty zalegające z płatnościami publicznoprawnymi wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
- Wadium. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usług doradztwa zawodowego IPD/ poradnictwa zawodowego w zakresie części A lub B przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium. Zamawiający uzna wadium za skuteczne wówczas, gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym lub w kasie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty Wadium w postaci gotówki do Kasy Zamawiającego zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w dniach pn-pt w godzinach 8.00- 16.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium oraz załączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego jego wniesienie.
- Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych Wykonawcy z Zamawiającym.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:
1. Zamawiający informuje, iż w umowie z wybranym Wykonawcą w zakresie realizacji części A lub B przedmiotu zamówienia, znajdą się zapisy:
a) Przewidujące karę umowną w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy – w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z ustalonym harmonogramem doradztwa/poradnictwa zawodowego.
b) Przewidujące karę umowną w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego na podstawie zawartej umowy.
c) Przewidujące karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy – w przypadku opóźnienia w rozpoczęciu realizacji przez Wykonawcę przeprowadzenia usług doradztwa/poradnictwa zawodowego na podstawie zawartej umowy.
d) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
e) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia (część A i/lub B przedmiotu zamówienia) tj. zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
c. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy warunkowej z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
 zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, mających wpływ na realizację umowy.
 zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług doradztwa/poradnictwa zawodowego,
 ostatecznej ilości godzin doradztwa/poradnictwa zawodowego do zrealizowania,
 ostatecznej ilości Uczestników/Uczestniczek projektu,
 zmiany terminu płatności,
 zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że ww. osoby spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.
 Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.
 Zmiany terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych (Zamawiający informuje, że termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy uzależniony jest od terminu wpłynięcia na konto Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom),
 zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego).
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:
- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
- Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
- Opracowany samodzielnie przez Wykonawcę wykaz doświadczenia każdego z doradców zawodowych anonsowanych do przeprowadzenia doradztwa IPD/poradnictwa zawodowego niezbędny do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego z zakresu każdej z części A i/lub B zamówienia wraz z referencjami, listami intencyjnymi, lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich przeprowadzenie we wskazanym w ofercie wymiarze.
- CV każdego z doradców zawodowych prowadzących doradztwo/poradnictwo zawodowe w zakresie którego Wykonawca składa ofertę potwierdzające posiadanie przez doradcę lub osobę świadczącą poradnictwo zawodowe anonsowaną do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego odpowiedniego doświadczenia w zakresie prowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia stanowiące Załącznik nr 4.
- Dokumenty potwierdzające kompetencje zawodowe osoby anonsowanej do przeprowadzenia doradztwa/poradnictwa zawodowego (dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia/uprawnienia itp.). Wykonawca oddzielnie dla każdego doradcy/osoby świadczącej poradnictwo zawodowe wypełnia wymagane dokumenty potwierdzające doświadczenie.
- Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
- Pisemne oświadczenie pochodzące od doradców zawodowych/ osób świadczących poradnictwo zawodowe potwierdzające ich gotowość i udział w realizacji zamówienia.
- Kopię dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium,
- Wzory opracowanych dokumentów doradczych, o których mowa w zapytaniu ofertowym (§ 6 pkt 2).
- Zaświadczenie o niezaleganiu w US i ZUS wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- Załącznik Nr 5 - Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni i porówna te oferty, które zostaną złożone w terminie określonym w zapytaniu ofertowym oraz będą przygotowane zgodnie z zapisami niniejszego zapytania ofertowego.
Przy wyborze Wykonawcy/Wykonawców Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

W ramach części A i B, przedmiotu zamówienia:

I. Kryterium „Cena” – waga 80 %

Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie odpowiednią liczbę punktów wg poniższego wzoru. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 80 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru zamieszczonego poniżej, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofercie całkowita cena brutto przedmiotu zamówienia w ramach części A i/lub B na którą Wykonawca złożył ofertę.

Wzór:

Sposób obliczania: najniższa cena brutto przedmiotu zamówienia /cena brutto przedmiotu zamówienia oferty badanej x 80 pkt

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium cena wynosi 80 pkt.


II. Kryterium „Elastyczność” – waga 20 %

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 20 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 6 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 5 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 4 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 10 punktów.
– Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 1 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie otrzyma 20 punktów.

0 punktów w ramach kryterium elastyczność otrzyma Wykonawca, który zadeklaruje możliwość bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego z zakresu część A lub poradnictwa zawodowego z zakresu części B przedmiotu zamówienia – na co najmniej 7 dni przed ustalonym w harmonogramie terminie.

Ze względu na fakt, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi doradztwa indywidualnego/poradnictwa zawodowego na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą realizacji tej usługi w danym dniu, Wykonawca nie może w ramach przedmiotowego kryterium określić terminu dłuższego. Określenie dłuższego terminu niż 7 dni skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca deklarację bezkosztowego odwołania doradztwa indywidualnego/poradnictwa zawodowego przedstawia w formularzu ofertowym.
Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium elastyczność wynosi 20 pkt.

Punkty uzyskane przez ofertę w zakresie części A lub B w ocenie oferty w kryterium I Cena oraz kryterium II Elastyczność zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty.

Wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach zostanie również zapewniony jednakowy, równoczesny dostęp do tych samych informacji o zamówieniu.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres

Reformacka 8

35-026 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0178/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

BD Center Sp. z o.o., ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów, data wpłynięcia oferty: 07.01.2019r. g. 13.30, cena oferty: część A: 26925,50 zł, część B: 22806,00 zł
Liczba wyświetleń: 344