Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPSW/2018/WWDZ

Data publikacji: 21.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-01-2019

Numer ogłoszenia

1157280

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich Załączników i przygotowaniu niezbędnych dokumentów. Następnie: złożenie całości oferty (zapytanie ofertowe, załączniki i dokumenty) tj. przesłanie kurierem lub złożenie osobiste (w formie pisemnej) całości oferty na adres: 7 Cubes sp. z o.o., ul. Mokotowska 15a lok. 1b, 00-640 Warszawa, lub złożenie (w formie elektronicznej) e-mailem na adres wnioski@7cubes.pl.
• Oferta musi być złożona w terminie do 03.01.2019 r. do godz. 10.00. Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• W przypadku złożenia w formie pisemnej: ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPSW/2018/WWDZ”.
• W przypadku złożenia w formie elektronicznej: ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/RPSW/2018/WWDZ”.
• Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami niniejszego Zapytania ofertowego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

wnioski@7cubes.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Iwanowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

507 708 373

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

a) Diagnoza sytuacji problemowej połączona z IPD: zakres – m.in. oczekiwania, mocne i słabe strony i potencjał; cele zawodowe i rozwojowe; alternatywy zawodowe. W wyniku zadania zostanie opracowany IPD oraz doradca zawodowy sporządzi opinie o Uczestnikach Projektu.
Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 60 osób, łącznie przeprowadzenie 360 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 2 spotkań 3-godzinnych – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.).
b) Poradnictwo zawodowe: podczas poradnictwa Uczestnicy Projektu: podniosą poziom swojej wiedzy dotyczącej lokalnego rynku pracy; zapoznają się z metodami autoprezentacji; nauczą się jak prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami; uzyskają informacje dotyczące planowania rozwoju własnej kariery zawodowej. W wyniku zadania doradca zawodowy sporządzi opinie o Uczestnikach Projektu.
Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 60 osób, łącznie przeprowadzenie 360 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 2 spotkań 3-godzinnych – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy do przeprowadzenia:
a) Diagnozy sytuacji problemowej połączonej z IPD
b) Poradnictwa zawodowe

Przedmiot zamówienia

a) Diagnoza sytuacji problemowej połączona z IPD: zakres – m.in. oczekiwania, mocne i słabe strony i potencjał; cele zawodowe i rozwojowe; alternatywy zawodowe. W wyniku zadania zostanie opracowany IPD oraz doradca zawodowy sporządzi opinie o Uczestnikach Projektu.
Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 60 osób, łącznie przeprowadzenie 360 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 2 spotkań 3-godzinnych – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.).
b) Poradnictwo zawodowe: podczas poradnictwa Uczestnicy Projektu: podniosą poziom swojej wiedzy dotyczącej lokalnego rynku pracy; zapoznają się z metodami autoprezentacji; nauczą się jak prowadzić rozmowy kwalifikacyjne z pracodawcami; uzyskają informacje dotyczące planowania rozwoju własnej kariery zawodowej. W wyniku zadania doradca zawodowy sporządzi opinie o Uczestnikach Projektu.
Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 60 osób, łącznie przeprowadzenie 360 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 2 spotkań 3-godzinnych – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu.
Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.).

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin:
I część zamówienia: 01.2019 r. – 02.2019 r.
II część zamówienia: 01.2019 r. – 02.2019 r.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Po spełnieniu przez Wykonawców wszystkich wyżej wskazanych warunków będą podlegały ocenie zgodnie z następującymi kryteriami:
1. K1 - Cena 60% (maksymalnie możliwych do uzyskania 60 pkt), Tabela nr 1 z Formularza ofertowego (Załącznik nr 1)
2. K2 – Doświadczenie 40 % (maksymalnie możliwych do uzyskania 40,00 pkt), Załącznik nr 2 Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Tabela nr 2)
Łącznie możliwych do uzyskania 100,00 pkt (100%)
Ostateczna ilość punktów (K) będzie obliczana wg następującego wzoru:
K = K1 + K2
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów (K).
Ad. 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K1 = (Cmin:C)x60
K1 – liczba punktów uzyskana za kryterium ceny
Cmin – cena najniższa spośród ważnych ofert
C – cena badanej oferty
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Ad. 2
K2 = Ilość punktów ze spełnienie kryterium „doświadczenie”
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium „doświadczenie”:
Dot. K2 : Celem potwierdzenia doświadczenia Wykonawca musi posiadać doświadczenie tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził poradnictwo zawodowe lub równoważne .
Opis weryfikacji spełniania warunku: Wykaz posiadanego doświadczenia i potencjału (Załącznik nr 2: Tabela nr 2). Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed podpisaniem umowy przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług wykazanych w Tabeli nr 2.
Punktacja będzie przyznawana w następujący sposób:
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium:
K2 = (Dbo:Dmax)x40
K2 – liczba punktów uzyskana za kryterium doświadczenie
Dbo – liczba zakwalifikowanych godzin wskazana w badanej ofercie
Dmax – maksymalna liczba zakwalifikowanych godzin spośród badanych ofert
Liczba uzyskanych punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga: dana usługa może być wykazana jeden raz, tzn. jeden raz w tabeli nr 1 lub 2 w Załączniku nr 2. Te same usługi wykazane dwukrotnie nie będą oceniane.

Wykluczenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

7 CUBES SP. Z O.O.

Adres

Mokotowska 15a/1 b

00-640 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224659998

Fax

222428938

NIP

1182023880

Tytuł projektu

Wczoraj WYKLUCZENI - dzisiaj ZATRUDNIENI

Numer projektu

RPSW.09.01.00-26-0015/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński, ul. Skromna 5, Lublin
Liczba wyświetleń: 315