Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa aparatu MRI o otwartej architekturze stałego magnesu o mocy równej lub większej od 0,4 T wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu ekranowania aparatu (tzw. klatki Faradaya).

Data publikacji: 21.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-01-2019

Numer ogłoszenia

1157185

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna zostać dostarczona w terminie od 21.12.2018r. do 25.01.2019 r. do godziny 15.00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: artur.wielgosik@auramedic.pl, poczty tradycyjnej lub też osobiście do naszego biura na adres: Aura Medic Sp. z o.o. ul. Antoniego Abrahama 37/5, kod 81-366 Gdynia. Liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

artur.wielgosik@auramedic.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Wielgosik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

690 885 350

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego aparatu MRI (Magnetic Resonance Imaging) o otwartej architekturze stałego magnesu o mocy równej lub większej od 0,4 T wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu ekranowania aparatu (tzw. klatki Faradaya). Urządzenie przeznaczone będzie do zainstalowania w nowo tworzonym centrum diagnostyki obrazowej w Trójmieście.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem prowadzonego zamówienia jest wybór dostawcy aparatu MRI (Magnetic Resonance Imaging) o otwartej architekturze stałego magnesu o mocy równej lub większej od 0,4 T spełniającego wymagane parametry techniczne wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem systemu ekranowania aparatu (tzw. klatki Faradaya). Urządzenie przeznaczone będzie do zainstalowania w nowo tworzonym centrum diagnostyki obrazowej w Trójmieście.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu MRI (Magnetic Resonance Imaging) o otwartej architekturze stałego magnesu o mocy równej lub większej od 0,4 T wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem kompletnej klatki Faradaya. Urządzenie przeznaczone będzie do zainstalowania w nowo tworzonym centrum diagnostyki obrazowej w Trójmieście, gdzie wykonywane będą badania w zakresie:
- RM kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego (l-s)
- RM kolana
- RM kręgosłupa szyjnego (vc)
- RM głowy
- RM barku
- RM stawów biodrowych
- RM stawu skokowego
- RM nadgarstka

Szczegółowe wymagane do spełnienia parametry techniczne stawiane oferowanemu urządzeniu zostały zawarte w Załączniku nr 2. Opis przedmiotu zamówienia, którego wypełnienie i przedstawienie jest obligatoryjne – brak Załącznika nr 2 lub dołączenie niekompletnie wypełnionego załącznika będzie skutkowało odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
W ramach prowadzonego zamówienia wykluczone zostały płatności w systemie zaliczkowym – system płatności powinien uwzględniać zapłatę po dostarczeniu urządzenia do Zamawiającego oraz po odbiorze końcowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia ofert nie spełniających tego warunku.

2. Tryb zamówienia:
Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Kod CPV

33113100-6

Nazwa kodu CPV

Skanery rezonansu magnetycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa przedmiotu zamówienia powinna zostać dostarczona do Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy z wyłonionym w ramach prowadzonego postępowania Dostawcą. Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą planowane jest w terminie do dnia 31.01.2019r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

I. Oferta powinna zwierać:
a) Datę sporządzenia,
b) Nazwę, adres, numer telefonu i numer NIP Oferenta,
c) Szczegółowy opis przedmiotu oferty zgodny ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
d) Wartość oferty w cenach netto i brutto z podaniem stawki podatku VAT,
e) Termin realizacji dostawy,
f) Warunki i termin płatności,
g) Datę ważności oferty,
h) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do sporządzenia oferty,
i) Wypełniony formularz opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik 2);
j) Wypełnione oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym (Załącznik 3);

II. Warunki formalne stawiane ofertom:
1) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
2) Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych;
3) Wszelkie koszty przygotowania i dostarczenia oferty ponosi Oferent;
4) Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie poprawnie złożonych ofert, warunkiem koniecznym jest zgodność ofert ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym;
5) Ewentualne zmiany, dodatkowe informacje lub korekty będą dokonywane za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności. W przypadku wprowadzenia zmian Zamawiający przekaże informację o zmianach Oferentom również z wykorzystaniem w/w portalu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili jej opublikowania w Bazie Konkurencyjności;
6) Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, co do których wskutek sprawdzenia wiarygodności oferty poweźmie informację o zawarciu w złożonej ofercie danych niezgodnych z prawdą;

III. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Informacja o dokonaniu ewentualnych zmian będzie przekazywana Oferentom z zachowaniem tego samego kanału komunikacji jak w przypadku publikacji zapytania ofertowego. Wprowadzone zmiany będą wiążące dla oferentów z chwilą ich publikacji w portalu Baza Konkurencyjności
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, zmiany ilości i rodzaju zadań do wykonania w ramach dostawy w stosunku do określonej w zapytaniu, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wymaganym od Oferentów dokumentem jest oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria wyboru ofert:
a) Całkowity koszt urządzenia (TCO 5 lat) tj. cena urządzenia zawarta w ofercie + koszty przeglądów pogwarancyjnych w okresie 3 letnim – waga 60%, maksymalna liczba punktów 60;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: wartość cena brutto najkorzystniejsza/cena brutto Oferenta *60;
b) Moc (natężenie pola magnetycznego) magnesu oferowanego aparatu w przedziale pomiędzy 0,4T, a 0,6T - waga 10%, maksymalna liczba punktów 10;
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: moc magnesu 0,4T – 0 pkt., moc magnesu powyżej 0,4T do 0,5T – 5 pkt. moc magnesu powyżej 0,5T do maksymalnie 0,6T – 10 pkt.;
c) Doświadczenie oferenta w serwisowaniu oferowanego aparatu (ilość serwisowanych urządzeń na terenie Polski) - waga 15%, maksymalna liczba punktów 15
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: brak serwisowanych aparatów RM na terenie Polski – 0 pkt., serwisowanie na terenie Polski 1 aparatu RM – 10 pkt., serwisowanie na terenie Polski co najmniej 2 aparatów RM – 15 pkt.;
d) Referencje, instalacje oferowanego aparatu w Polsce - waga 10%, maksymalna liczba punktów 10
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: brak informacji o posiadanych referencjach – 0 pkt. wskazanie informacji o posiadaniu 1 referencji – 5 pkt. wskazanie informacji o posiadaniu 2 i więcej referencji - 10 pkt.
Wybrany Dostawca zobowiązany zostanie do ujawnienia informacji na temat miejsc wykonanych instalacji aparatu RM.
e) Motorowa regulacja wysokości płyty stołu - waga 5%, maksymalna liczba punktów 5
Ocena poszczególnych ofert zostanie wyliczona według metodologii: TAK/NIE, dla TAK należy podać zakres regulacji stołu w cm. Przyjęta skala punktowa: TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt..

2. Tryb i data oceny ofert:
a) W toku porównywania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności publikując dane wyłonionego Dostawcy w opublikowanym ogłoszeniu.
b) Oferty zostaną porównane i ocenione według przyjętych kryteriów w dniu 26.01.2019r. w siedzibie Zamawiającego.
c) Do realizacji wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów będących sumą oceny kryteriów od a) do e).

Wykluczenia

Oferta będzie podlegała wykluczeniu jeżeli:
a) Jej treść nie będzie odpowiadała zapytaniu ofertowemu;
b) Zostanie złożona po terminie składania ofert;
c) Zostanie złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AURA MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ

Adres

Sędziowska 30

81-528 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

58 727 05 34

NIP

5862297242

Tytuł projektu

„Utworzenie w Trójmieście nowoczesnego centrum diagnostyki obrazowej wyposażonego w system teleradiologiczny zwiększającego dostęp mieszkańców do specjalistycznych badań w zakresie wykrywania chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia się”

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0181/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W ramach zakończonego postępowania wybrana została firma SHIM-MED POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 15A, kod 02-726 Warszawa, oferta wpłynęła dnia 24.01.2019 roku, wartość oferty 2.351.688 PLN brutto (w tym VAT w kwocie 197.588 PLN).
Liczba wyświetleń: 419