Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa materiałów programowych na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (materiały papierniczo-biurowe)

Data publikacji: 21.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2019

Numer ogłoszenia

1157059

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta, wraz z niezbędnymi załącznikami, powinna być złożona (pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście; decyduje data wpływu) do dnia 04.01.2019 r. do godz. 15:00.
2. W formie pisemnej, na ponumerowanych stronach, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań (pok. 340, 3 piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta Materiały programowe 1”;
3. Na adres e-mail: sekretariat@zhp.wlkp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Materiały programowe 1”. Dokumenty ofertowe powinny być w załączniku w postaci skanu z odręcznym podpisem i pieczątką, w formacie .jpg lub .pdf.
4. Datą złożenia oferty jest dzień i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające.
9. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/add/1018647/14208
oraz http://www.zhp.wlkp.pl/

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@zhp.wlkp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Miedzińska (koordynator projektu), Joanna Stefańska (sekretariat)

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

61 852 48 74

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów programowych (specyfikację zawarto w załączniku 1.) na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 2. Prowadzenie świetlic podwórkowych, pozycja 11. Materiały programowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Miejscowość: Miejsce realizacji zamówienia: województwo wielkopolskie – powiaty: czarnkowsko-trzcianecki, jarociński, kępiński, koniński, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, poznański, pilski, śremski, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zapytania jest wybór dostawcy materiałów programowych (papierniczo-biurowych) do obsługi działalności świetlic podwórkowych.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów papierniczo-biurowych dla ZHP Chorągiew Wielkopolska do realizacji projektu: Wielkopolskie Podwórka.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja materiałów programowych) zawarto w Formularzu ofertowym 3/2018 w załączniku 1.

Kod CPV

30000000-9

Nazwa kodu CPV

Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe, w tym:
30192000-1 Wyroby biurowe:
30193000-8 Organizatory i akcesoria
30194000-5 Przybory kreślarskie
30197000-6 Drobny sprzęt biurowy
30199000-0 Papeteria i inne wyroby

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Dostawa artykułów biurowych będzie realizowana na koszt Wykonawcy.
2) Dostawa towaru realizowana będzie w transzach wg harmonogramu ustalonego przy podpisaniu umowy.
3) Termin realizacji ostatniej transzy: 30.06.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym – Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia. Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Niespełnienie warunków udziału w postępowaniu skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje odrzucona.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z załącznikiem 1. do niniejszego zapytania (Formularz ofertowy).
2. Do oferty należy załączyć oświadczenia zgodne z załącznikami:
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
Załącznik nr 4. Oświadczenie Oferentów/Wykonawców (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca łącznie następujące warunki:

1) Cena: 0–80 pkt.

Wartość kryterium cena (C) obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Najniższa cena brutto złożonych ofert (Cmin)
P = -------------------------------------------------------------------- x 80%
Łączna cena brutto rozpatrywanej oferty (Co)

P – punktacja, którą należy wyznaczyć (punktacja obliczana);
Cmin – cena najniższa podana wśród wykonawców, najniższa wartość w danym kryterium spośród złożonych ofert;
Co – cena ofertowa podana przez n-tego wykonawcę, wartość obliczanej oferty w danym kryterium;
80% - Waga punktowa (waga kryterium) – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w danym kryterium, gdzie znaczenie procentowe 100% = znaczenie punktowe 100 pkt.

2) Jakość oferty: 0–20 pkt.:

W kryterium „jakość oferty” ocenie podlegać będą parametry jakościowe oferowanych materiałów programowych. Oferent może uzyskać maksymalnie 20 pkt.

Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia osobno dla każdej części zamówienia 100 pkt.
Cena + jakość = wynik punktowy oferty ocenianej.
Oferta zostanie oceniona pod względem merytorycznym pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań formalnych zawartych w dziale Warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu konieczne jest złożenie wraz z ofertą oświadczenia o braku powiązań z Zamawiającym, stanowiącego załącznik nr 2. do zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO - CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA

Adres

Święty Marcin 80/82

61-809 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

618524874

Fax

618529232

NIP

7781440251

Tytuł projektu

Wielkopolskie Podwórka

Numer projektu

RPWP.07.02.02-30-0006/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Rozwiązania Biurowe R. Krzyżanek
ul. Olszynowa 20, 62-081 Przeźmierowo
data wpłynięcia oferty: 03.01.2019
wartość brutto oferty: 123 621,86
Liczba wyświetleń: 152