Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”

Data publikacji: 20.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 04-01-2019

Numer ogłoszenia

1156758

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamiana załącznika "wzór umowy" na "Załącznik nr 2 wzór umowy_zmiana 2_01_2019".
Przedłużono termin składania ofert do 4.01.2019 r.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać na druku stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego, w wersji papierowej, w oryginale, w siedzibie Zamawiającego:
Mazurski Park Krajobrazowy
Krutyń 66, 11-710 Piecki
(sekretariat),
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta – nr postępowania MP-FK.334.3.2018. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Wittbrodt, Martyna Kwiatkowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 742 14 05

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Na podstawie §13 Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Mazurski Park Krajobrazowy na potrzeby realizacji projektu pn. Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
zapraszam do złożenia oferty na:

Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: mrągowski Miejscowość: Piecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą: Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego realizacji zadania pod nazwą: Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach

Szczegółowy zakres robót budowlanych określono w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, będących załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu na wykonanie robót budowlanych na stronie: https://bipmpk.warmia.mazury.pl/zamowienie/46/budowa-sciezki-edukacyjnej-wraz-z-infrastruktura-turystyczna-wokol-stawu-w-pieckach.html
W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Dokonanie weryfikacji dokumentacji projektowej w zakresie spójności i zgodności: dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
2) reprezentowanie Inwestora/Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) koordynacja robót,
4) wizyta na placu budowy przynajmniej raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku),
5) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego,
6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót wbudowanych, wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
7) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających,
8) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,
9) potwierdzanie robót faktycznie wykonanych oraz potwierdzenie faktu usunięcia wad,
10) prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej,
11) podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w prawie budowlanym,
12) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót budowlanych, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy,
13) ścisła współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego,
14) zlecenie wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości,
15) uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego inwestycji,
16) zapobieganie roszczeniom wykonawcy robót budowlanych,
17) rozpatrywanie roszczeń wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania stanowiska
w odniesieniu do nich,
18) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
19) w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a wykonawcą robót budowlanych dotyczący realizacji inwestycji, Wykonawca udzieli wsparcia Zamawiającemu poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska wykonawcy co do przedmiotu sporu,
20) jeżeli w okresie realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, nieprzewidzianych umową pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, to inspektor nadzoru niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich wykonania. Bez zgody zamawiającego inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania Wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Dodatkowe przedmioty zamówienia

brak

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji usługi: od dnia podpisania Umowy do dnia odbioru końcowego robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Budowa ścieżki edukacyjnej wraz z infrastrukturą turystyczną wokół stawu w Pieckach, ale nie dłużej niż do 30. września 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej jedną osobą w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz co najmniej jedną osobą w branży konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń.
Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.
W zakresie wyżej wymienionych uprawnień Zamawiający uzna równoważne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA).

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1) wstrzymania robót budowlanych, a tym samym realizacji usługi;
2) w przypadku przesunięcia terminu zawarcia umowy z wykonawca robot budowlanych wynikającej z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych.
3) odmowy wydania przez organy administracyjne lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę;
4) zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
5) zmian spowodowanych nieprzewidzianych w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi, terenowymi w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne
3. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyć następujących zdarzeń:
1) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.
Z zachowaniem zasad określonych w § 3 ust. 3 – 6 umowy.
2) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
3) zmiana podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego, a w przypadku, kiedy z wnioskiem występuję wykonawca to wówczas po uzyskaniu zgodny Zamawiającego;
4) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta zawierająca: dane Wykonawcy, cenę brutto, akceptację warunków umowy - wg wzoru
2. Informacja o kwalifikacjach/uprawnieniach osób, które z ramienia Wykonawcy będą realizować zamówienie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 100%
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty z najkorzystniejszą ceną ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Punkty uzyskane przez Wykonawcę obliczone zostaną według wzoru:

najniższa cena brutto spośród badanych ofert
ilość uzyskanych punktów = ------------------------------------------------------------------ x 100
cena brutto badanej oferty

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Adres

Emilii Plater 1

10-562 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895219160

Fax

48895219569

NIP

7393890447

Tytuł projektu

Podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych województwa warmińsko-mazurskiego

Numer projektu

RPWM.05.03.00-28-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-USŁUGOWE "INWESTPROJEKT" Sp z o.o. 10-444 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 13
Data wpłynięcia oferty: 02.01.2019 r. Cena: 59 040,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 165