Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie badania kabli SN i oceny procesów starzeniowych w ramach projektu SORAL

Data publikacji: 20.12.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2019

Numer ogłoszenia

1156621

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w budynku Energa-Operator SA, ul. M. Reja 29, 80-870 Gdańsk, pok. nr 38 (kancelaria).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Skocka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 77 88 236

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie badania kabli SN i oceny procesów starzeniowych w ramach projektu: „SORAL - System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline”.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: gdański Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu jest dostarczenie wiedzy i narzędzi, które pozwolą na podniesienie efektywności zarządzania siecią SN.

Przedmiot zamówienia

Wykonanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w zakresie badania kabli SN i oceny procesów starzeniowych w ramach projektu: „SORAL - System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline”. Zamówienie obejmuje II Etapy:
Etap I - wykonywanie w ramach badań przemysłowych, polegający na przeprowadzeniu badań i ocenę stopnia zestarzenia izolacji wybranych fragmentów linii kablowych PILC i XLPE i wyznaczenie w oparciu o dostarczone dane (techniczne, eksploatacyjne, diagnostyczne i wyniki badań próbek kabli) Health Index dla kabli PILC i XLPE (zadania opisane w punkcie 1.1 i 1.2). Zleceniobiorca przygotuje plan badań i scenariusze badań. Przeprowadzone przez zleceniobiorcę badania powinny zostać zakończone raportem przedstawiającym wyniki badań zawierającym ocenę stanu izolacji i procesów starzeniowych w izolacji poszczególnych odcinków kablowych oraz raportem przedstawiającym analizy i zdefiniowane wzory Health Index.
1.1. Etap II - przeprowadzenie badań i ocena stopnia zestarzenia izolacji oraz porównanie w zakresie zgodności z ocena dokonana w oparciu o obliczony Health Index wybranych fragmentów linii kablo wych PILC i XLPE (zadanie opisane w punkcie 1.3). Zleceniobiorca przygotuje plan badań i scenariusze badań. Przeprowadzone przez zleceniobiorcę badania powinny zostać zakończone raportem przedstawiającym wyniki badań zawierającym ocenę stanu izolacji i procesów starzeniowych w izolacji poszczególnych odcinków kablowych oraz analizę zgodności z wynikami oceny przeprowadzonej w oparciu o obliczone Health Index.

Kod CPV

73100000-3

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Poszczególne etapy zamówienia realizowane będą w następujących terminach:
1. Etap I: od daty zawarcia umowy do 16.03.2020 r.
2. Etap II: od 01.03.2021 – 30.07.2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca musi być jednostką badawczo- rozwojową minimum klasy B.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada niezbędną wiedze i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum 1 (jeden) usługę w kraju / zagranicy polegająca na wykonaniu badań - ekspertyzy związaną z rozwojem sieci SN lub nn.

Potencjał techniczny

Wykonawca posiada potencjał badawczy i laboratoryjnym umożliwiającym realizację zamówienia, tj. co najmniej 1 (jedna) osoba ze stopniem dr hab. inż. w każdym z następujących obszarach nauki: statystyka matematyczna, elektroenergetyka, wysokie napięcia, izolacje polimerowych

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca posiada doświadczony zespół, który opublikował co najmniej 12 publikacji , w tym publikacje krajowe JCR lub indeksowane w Web of Science odnoszące się do każdego z poniższych obszarów: *
1. zagadnienia statystyki matematycznej, w tym z modelowanie czasu życia obiektów technicznych. Doświadczenie w wykorzystaniu metod statystycznych na potrzeby wyznaczenia h-indeks, a w tym metod parametrycznych i nieparametrycznych. W ramach metod parametrycznych wymaga się doświadczenia w stosowaniu: uogólnionych modeli liniowych, linearyzowanych modeli nieliniowych, nieliniowych modeli mieszanych. W ramach metod nieparametrycznych wymaga się doświadczenia w stosowaniu: learning theory, machine learning,
2. prowadzenie badań izolacji kabli i/lub WN, potwierdzone ekspertyzami,
3. analiza dotyczącej pracy i rozwoju sieci elektroenergetycznych,
4. izolacja polimerowa, analiza termomechaniczna (DMA - dynamiczna analiza mechaniczna) oraz analiza oparta o spektrofotometrię (FTIR) oraz analiza oparta o różnicową kalorymetrię skaningową.
*Wymaga się wskazania 3 najważniejszych publikacji dla każdego z wyżej wymienionych obszarów.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej należyte wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

Wykonawca wraz z ofertą złoży koncepcję i zakres planowanych badań oceny stopnia zestarzenia izolacji wybranych fragmentów linii kablowych PILC i XLPE.

Warunki zmiany umowy

Zakres zmian umowy określono w § 10 umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wraz z Formularzem oferty wykonawca, zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) Wykaz wykonanych usług / projektów związanych z rozwojem sieci SN lub nn wraz z dowodami potwierdzające należyte wykonanie usług, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia wykonawcy,
3) Wykaz publikacji,
4) Wykaz osób,
5) Koncepcję i zakres planowanych badań oceny stopnia zestarzenia izolacji wybranych fragmentów linii kablowych PILC i XLPE.
Wzory oświadczeń , wykazów, stanowią załączniki do Warunków Zamówienia (WZ).
2. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych podmiotów – dokumenty dowodzące, iż wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3. W celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania, wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
1) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

cena 100 %

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę
1) nie zachodzą w stosunku do nas podstawy do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 17 Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA z dofinansowaniem ze środków unijnych
oraz
2) powiązania osobowe i kapitałowe z zamawiającym o których mowa w Dziale XII WZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ENERGA-OPERATOR SA

Adres

80-557 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

609460108

NIP

5830001190

Tytuł projektu

SORAL - System oceny stanu technicznego i ryzyka awarii linii kablowych SN oparty o badania diagnostyczne wykonywane w trybie offline

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0250/17-00
Liczba wyświetleń: 282